ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaOdluka o cijenama usluga

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

Broj: 01-4-68-2016/K
Bjelovar, 30. prosinca 2016. godine

 

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju Komunalca d.o.o. Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 30. prosinca 2016. godine  sljedeću


O D L U K U

 

 

 

 1. Sukladno odredbi članka 38. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj: 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), koja glasi:

   

  » PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:
  h) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu”,

  postojeći cjenici:

  - Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za korisnike usluge koji stanuju u obiteljskim kućama na području Grada Bjelovara,
  - Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za korisnike usluge koji stanuju u stanovima u stambenim zgradama na području Grada Bjelovara i
  - Cjenik doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge,

  se mijenjaju u dijelu koji se odnosi na pripadajući iznos PDV-a i usklađuju s važećim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. 

 2. U preostalom dijelu postojeći cjenici iz točke I. ove Odluke, utvrđeni Odlukom o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj: 7/05, 9/09 i 1/10) ostaju neizmijenjeni.

 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

 


           Predsjednik uprave
         Ivan Ivančić, dipl. oecc.


Dostaviti:

 1. RJ Računovodstvo i financije
 2. oglasna ploča
 3. web stranice
 4. arhiva
 
 
LokacijeLokacije