ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Listopad 2016

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Odluka o iznajmljivanju 2 poslovna prostora na autobusnom kolodvoru u Bjelovaru

Komunalac d.o.o.

Broj: 01-01-44-2016/K

Bjelovar, 19. listopada 2016. godine

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 19. listopada 2016. godine sljedeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU I UVJETIMA NATJEČAJA
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA br. 1. i 2.
NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U BJELOVARU

PREDMET NATJEČAJA
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora broj 1 i 2, na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru:

Redni broj Površina (m²) Namjena poslovnih prostora Početni iznos zakupnine za razdoblje 01.11.2016. - 31.10.2021. godine kn/m²/ mjesečno
(bez PDV-a)
Jamčevina
(kn)
1.

73,00

Ribarnica, Mesnica, Pečenjarnica, Buregdžinica, Slastičarnica, Ugostiteljstvo, Trgovina pekarskih proizvoda, Trgovina mliječnih proizvoda, Trgovina mješovitom robom, Cvjećarnica, Trgovina tiskom, Trgovina odjećom i obućom, Trgovina poljoprivrednih proizvoda, Frizerski salon, Krojački salon, Foto studio, Apoteka, Agencija, Banka, Mjenjačnica, Kladionica, Uredski prostor, Expres popravci, Knjižara, Skladište trgovačke robe

 

28,00

 

7.000,00

2. 7,13

45,00

3.500,00


TRAJANJE ZAKUPA
Poslovni prostori daju se u zakup najpovoljnijem ponuditelju na određeno vrijeme i to od 01. studenog 2016. do 31. listopada 2021. godine. 

NAMJENA POSLOVNIH PROSTORA
U poslovnim prostorijama mora se zadržati namjena predviđena javnim natječajem, a za eventualnu promjenu namjene zakupnik je dužan ishoditi odobrenje nadležnog Ureda državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.

UVJETI NATJEČAJA I SADRŽAJ PONUDE
Natjecati se mogu samo pravne i fizičke osobe - obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti koja je u skladu s propisanom namjenom poslovnih prostora, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom "JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP  POSLOVNIH PROSTORA 1 i 2 NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U BJELOVARU –  NE OTVARATI" na adresu Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,  43000 Bjelovar.

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

 • za fizičke osobe – obrtnike: ime i prezime, naziv obrta, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, obrtnica za obrtnika (ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja), broj žiro računa za povrat jamčevine;
 • za pravne osobe: naziv i sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja), broj žiro računa za povrat jamčevine;
 • brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene mjesečne zakupnine koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja;
 • Izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja;
 • Potvrdu o podmirenju dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih javnih davanja;
 • Potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza prema društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar i društvu Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • BON 2 – podatke o solventnosti (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja);
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 • za osobu koja se poziva na pravo prvenstva, Potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja), kojom se dokazuje pravo prvenstva, Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja) o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja.

Obrazac ponude se može preuzeti na internet stranicama društva Komunalac d.o.o. Bjelovar ili kod tajnice društva.

PRAVO PRVENSTVA
Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nemaju pravne osobe čiji osnivač ili suosnivač je osoba koja ima prava iz navedenog Zakona.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Rok za podnošenje ponuda je zaključno s 26. listopada 2016.  godine, bez obzira na način dostave.  

KRITERIJI ZA ODABIR
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine za predmetno razdoblje.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

OTVARANJE PONUDA I REZULTATI NATJEČAJA
Javno otvaranje ponuda će se obaviti 27. listopada 2016. godine, u 12,00 sati, u prostorijama Komunalca d. o. o. Bjelovar,  Ferde Livadića 14a.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna.

O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem, u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih nepodmirenih javnih davanja.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nije podmirio sve dospjele obveze prema Komunalcu d.o.o. Bjelovar i Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar.

JAMČEVINA
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u naprijed navedenom iznosu na poslovni račun otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, broj: IBAN HR7424020061100000133. Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zakupa ili opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća, a za predmetni poslovni prostor ponovno raspisuje natječaj na kojemu ponuditelj koji je odustao, opozvao ili izmijenio ponudu gubi pravo nadmetanja.

Jamčevina ponuditelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se i obračunati će se prilikom fakturiranja zakupnine, a ponuditelj je dužan uplatiti razliku do punog iznosa mjesečne zakupnine.

Ponuditelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u nominalnom iznosu, bez kamata, u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja

PREDUJAM, SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU
Najpovoljniji ponuditelj dužan je do 31. listopada 2016. godine uplatiti predujam koji je jednak 10% -tnom iznosu cjelokupne petogodišnje zakupnine (uvećano za PDV), koji zakupodavac zadržava kao polog do kraja zakupa ili raskida ugovora iz kojeg iznosa zakupodavac ima pravo namiriti eventualno neplaćene iznose zakupnine i ostalih troškova u rokovima plaćanja koji proizlaze iz računa, a ako ne bude iskorišten u slučaju raskida ugovora vraća se zakupniku.

Uplata predujma u 10% - tnom iznosu cjelokupne petogodišnje zakupnine, uvećano za PDV, uvjet je za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Troškove sklapanja i javnobilježničke potvrde (solemnizacije) ugovora o zakupu poslovnog prostora snosi zakupnik. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ima učinke ovršne isprave.

ZAKUPNINA, REŽIJSKI TROŠKOVI
Komunalac d.o.o. Bjelovar svaki mjesec ispostavlja račun za zakupninu za tekući mjesec, koji dospijeva na plaćanje svakog dvadesetog u mjesecu. 

Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupnik.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu je dužan uredno podmirivati sve režijske troškove (voda, električna energija, plin, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada i dr.) vezane uz korištenje poslovnih prostora koji su predmet ovog zakupa.

PREDAJA PREDMETA ZAKUPA U POSJED
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, bez inventara, a troškove investicijskog i tekućeg održavanja snosi zakupnik. Zahvati na konstruktivnim elementima objekta nisu dopušteni, a zakupnina se plaća i za vrijeme eventualne adaptacije poslovnog prostora. 

OSTALO
Komunalac d.o.o. Bjelovar pridržava pravo ne prihvatiti ni jednu od podnesenih ponuda bez navođenja razloga, odnosno proglasiti javni natječaj nevažećim u bilo koje vrijeme te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Sve informacije u svezi natječaja, mogu se dobiti na telefon ( 043/622-100).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranicama društva Komunalac d.o.o. Bjelovar.

 

                                                                                                          Predsjednik uprave:

                                                                                                          Ivan Ivančić, dipl. oecc.

Odluka o iznajmljivanju poslovnih prostora na autobusnom kolodvoru u Bjelovaru

Komunalac d.o.o.

Broj: 01-01-41-2016/K
Bjelovar, 11. listopada 2016. godine

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 11. listopada 2016. godine sljedeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU I UVJETIMA NATJEČAJA
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U BJELOVARU

PREDMET NATJEČAJA
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup sljedećih poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru:

Površina (m²) Namjena poslovnih prostora Početni iznos mjesečne zakupnine za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2022. godine (bez PDV-a)

Jamčevina
(kn)

20,36
10,80
9,91
13,37
9,71
5,15
8,50
24,75

UREDSKI PROSTORI:


Čekaonica
Blagajna
Ured prometnika
Ured br. 1
Ured br. 2
Hodnik
Sanitarni čvor za osoblje
Sanitarni čvor za putnike


AUTOBUSNA STAJALIŠTA: 9 MJESTA

 

28.000,00

 

50.000,00


TRAJANJE ZAKUPA
Poslovni prostori daju se u zakup najpovoljnijem ponuditelju na određeno vrijeme i to od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2022. godine.  

NAMJENA POSLOVNIH PROSTORA
U poslovnim prostorijama će se obavljati djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, što znači prihvat i otpremu putnika, u skladu s registriranom djelatnošću ponuditelja za obavljanjem kolodvorskih usluga.

UVJETI NATJEČAJA I SADRŽAJ PONUDE
Natjecati se mogu samo pravne i fizičke osobe - obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom "JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP  POSLOVNOG PROSTORA NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U BJELOVARU –  NE OTVARATI" na adresu Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,  43000 Bjelovar.

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

 • za fizičke osobe – obrtnike: ime i prezime, naziv obrta, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, obrtnica za obrtnika (ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja), broj žiro računa za povrat jamčevine;
 • za pravne osobe: naziv i sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja), broj žiro računa za povrat jamčevine;
 • brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene mjesečne zakupnine koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja;
 • Izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja;
 • Potvrdu o podmirenju dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih javnih davanja;
 • Potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza prema društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar i društvu Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • BON 2 – podatke o solventnosti (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja);
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 • za osobu koja se poziva na pravo prvenstva, Potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja), kojom se dokazuje pravo prvenstva, Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja) o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja.

Obrazac ponude se može preuzeti na internet stranicama društva Komunalac d.o.o. Bjelovar ili kod tajnice društva.

PRAVO PRVENSTVA
Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nemaju pravne osobe čiji osnivač ili suosnivač je osoba koja ima prava iz navedenog Zakona.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Rok za podnošenje ponuda je zaključno s 31. listopada 2016.  godine, bez obzira na način dostave.  

KRITERIJI ZA ODABIR
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine za predmetno razdoblje.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

OTVARANJE PONUDA I REZULTATI NATJEČAJA
Javno otvaranje ponuda će se obaviti 03. studenog 2016. godine, u 12,00 sati, u prostorijama Komunalca d. o. o. Bjelovar,  Ferde Livadića 14a.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna.

O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem, u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih nepodmirenih javnih davanja.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nije podmirio sve dospjele obveze prema Komunalcu d.o.o. Bjelovar i Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar.

JAMČEVINA
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u naprijed navedenom iznosu na poslovni račun otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, broj: IBAN HR7424020061100000133. Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zakupa ili opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća, a za predmetni poslovni prostor ponovno raspisuje natječaj na kojemu ponuditelj koji je odustao, opozvao ili izmijenio ponudu gubi pravo nadmetanja.

Jamčevina ponuditelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se i obračunati će se prilikom fakturiranja zakupnine, a ponuditelj je dužan uplatiti razliku do punog iznosa mjesečne zakupnine.

Ponuditelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u nominalnom iznosu, bez kamata, u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

PREDUJAM, SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU
Najpovoljniji ponuditelj dužan je do 11. studenog 2016. godine uplatiti predujam u iznosu od 122.000,00 kuna, uvećano za PDV, koji zakupodavac zadržava kao polog do kraja zakupa ili raskida ugovora iz kojeg iznosa zakupodavac ima pravo namiriti eventualno neplaćene iznose zakupnine i ostalih troškova u rokovima plaćanja koji proizlaze iz računa, a ako ne bude iskorišten u slučaju raskida ugovora vraća se zakupniku.

Uplata predujma u iznosu od 122.000,00 kuna, uvećano za PDV, uvjet je za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Troškove sklapanja i javnobilježničke potvrde (solemnizacije) ugovora o zakupu poslovnog prostora snosi zakupnik.

Na dan sklapanja ugovora izabrani ponuditelj dužan je društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar dostaviti dvije bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika do iznosa od 100.000,00 kuna.

ZAKUPNINA, REŽIJSKI TROŠKOVI
Komunalac d.o.o. Bjelovar svaki mjesec ispostavlja račun za zakupninu za tekući mjesec, koji dospijeva na plaćanje svakog dvadesetog u mjesecu.  

Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupnik.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu je dužan uredno podmirivati sve režijske troškove (voda, električna energija, plin, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada i dr.) vezane uz korištenje poslovnih prostora koji su predmet ovog zakupa, srazmjerno površini zakupljenog prostora u odnosu na cijelu zgradu.

PREDAJA PREDMETA ZAKUPA U POSJED
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, a troškove investicijskog i tekućeg održavanja snosi zakupnik. Zahvati na konstruktivnim elementima objekta nisu dopušteni, a zakupnina se plaća i za vrijeme eventualne adaptacije poslovnog prostora. 

OSTALO
Komunalac d.o.o. Bjelovar pridržava pravo ne prihvatiti ni jednu od podnesenih ponuda bez navođenja razloga, odnosno proglasiti javni natječaj nevažećim u bilo koje vrijeme te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Sve informacije u svezi natječaja, mogu se dobiti na telefon ( 043/622-100).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranicama društva Komunalac d.o.o. Bjelovar.

 

                                                                                                          Predsjednik uprave:

                                                                                                          Ivan Ivančić, dipl. oecc.