ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Prosinac 2016

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Odvoz borova od 9. do 13. siječnja 2017.


Komunalac je i ove godine organizirao besplatni odvoz božićnih drvacau tjednu od 9. do 13. siječnja 2017. odložite drvce pored posude za komunalni otpad u dan odvoza komunalnog otpada u vašoj ulici.

Ovako sakupljena drvca, koja su krasila naše domove, još će jednom postati korisna. Neće završiti na odlagalištu, već će biti predana oporabiteljima kao zeleno gorivo ili sirovina za proizvodnju u drvnoj industriji.

 

Obavijest o odvozu božićnih drvaca na području Grada Bjelovara

Cijenjeni sugrađani,

tradicionalno se u našim krajevima nakon Božića i novogodišnjih blagdana obavlja raspremanje ukrasa iz kuća i stanova, pa se tada rješavamo i božićnih drvaca različitih vrsta – jela, smreka, borova. Naša tvrtka u to vrijeme kreće u akciju sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja istih. U 2013. skupili smo 1.510, u 2014. god. 1.231,  u 2015. god. 1.853 jelke i u 2016. god. 1857 drvaca.

Sakupljena božićna drvca ni ove godine neće završiti na odlagalištu, već će biti predana ovlaštenim oporabiteljima.

Komunalac d.o.o. Bjelovar će i ove godine odvoziti božićna drvca posebnim vozilima u vremenu od 09. do 13. siječnja 2017. godine . Molimo Vas da božićna drvca odložite na vidljivo mjesto pored posuda i kontejnera za komunalni otpad, u dane redovitog odvoza komunalnog otpada najkasnije do 07,00 sati. Božićna drvca ne bacajte po javnim površinama već ih odlažite na za to predviđena mjesta, kako bi našim zaposlenicima olakšali njihovo skupljanje. Molimo Vas da iste ne vežete žicom i ne odlažete u PVC vreće zbog daljnje oporabe.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati: Komunalac d.o.o. Bjelovar; Ferde Livadića 14 a, Bjelovar, Tel: 622 100; Fax: 622 122,

e-mail: komunalac@komunalac-bj.hr, www.komunalac-bj.hr

Vaš Komunalac d.o.o. Bjelovar


 

Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru

Komunalac d.o.o.

Broj: 01-01-57/3-2016/K
Bjelovar, 08. prosinca 2016. godine

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva donijela je sljedeću
 

O D L U K U
 

I.

Imenovano Povjerenstvo za otvaranje ponuda pristiglih prema natječaju za zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru, objavljenom na web stranicama društva 22. studenog 2016 . godine te u regionalnom izdanju Večernjeg lista od 28. studenog 2016. godine,  u sastavu:

  1. Ivan Mudri, predsjednik
  2. Zlata Delić, član
  3. Matea Sokolović, član
     

izvršilo je otvaranje ponuda dana 08. prosinca 2016. godine, u 12,00 sati i o tome sastavilo zapisnik.

II.

Na predmetni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru, u propisanom roku do 07. prosinca 2016. godine, prispjela je jedna pravovremena ponuda, koja udovoljava uvjetima natječaja, i to ponuda:

- ponuditelja Čazmatrans Promet d.o.o. Čazma, Milana Novačića 10, OIB: 96107776452, ponuđeni iznos naknade za zakup za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2021. godine (bez PDV-a) iznosi 22.400,00 kuna

te je kao najpovoljniji ponuditelj izabran:

- ponuditelj Čazmatrans Promet d.o.o. Čazma, Milana Novačića 10, OIB: 96107776452, ponuđeni iznos naknade za zakup za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2021. godine (bez PDV-a) iznosi 22.400,00 kuna.

III.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije do 15. prosinca 2016. godine uplatiti predujam u iznosu od 122.000,00 kuna, uvećano za PDV, kojim će zakupodavac umanjiti iznos mjesečne zakupnine u prvih osam mjeseci trajanja zakupa, dakle u iznosu od 15.250,00 kuna mjesečno, a zakupnik je dužan platiti preostalu razliku do punog iznosa mjesečne zakupnine po dospijeću naznačenom u računu.

Uplata predujma u iznosu od 122.000,00 kuna, uvećano za PDV, uvjet je za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Troškove sklapanja i javnobilježničke potvrde (solemnizacije) ugovora o zakupu poslovnog prostora snosi zakupnik.

Na dan sklapanja ugovora izabrani ponuditelj dužan je društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar dostaviti dvije bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika do iznosa od 100.000,00 kuna.

IV.

Eventualnu žalbu po objavljenim rezultatima natječaja, žalitelj može dostaviti Upravi društva Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14A, u roku od tri dana od dana objave rezultata natječaja.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik uprave
Ivan Ivančić, dipl. oecc.

 

DOSTAVITI:

  1. Ponuditelju
  2. Služba računovodstva i financija
  3. Arhiva