ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarNatječaj za zakup prostora za postavu jednostranog LED reklamnog panoa

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01-01-05-2017.
BJELOVAR,  31. 01. 2017.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 31.01.2017. GODINE DONOSI

O D L U K U

 

I

 

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ISPRED MLIJEČNE TRŽNICE ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA.

 

II

 

NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

 

 

III

 

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 

 

Komunalac d.o.o., na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN broj 125/11), Pravilnika o postavljanju reklama, objavljenom u Službenom glasniku Grada Bjelovara broj 12/2010, od 22. prosinca 2010. godine i Rješenja Konzervatorskog odjela od 07. listopada 2016. godine objavljuje:

N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ISPRED MLIJEČNE TRŽNICE
ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA

Na natječaj se izlaže prostor ispred vanjske klima jedinice Mliječne tržnice, na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 35 a, radi postave jednostranog LED reklamnog panoa namijenjenog za oglašavanje, maksimalne veličine 6,00 m² (3,00x2,00x0,30 m), maksimalne ukupne mase -360 kg, maksimalne snage P=10,0 KW.

Redni broj Površina m² Namjena Početni iznos zakupnine za razdoblje 01.03.2017.-28.02.2022. godine kn/m²/ mjesečno bez PDV-a Jamčevina
kn
1. 6,00 Postava reklamnog panoa

 

1.285,00

 

10.000,00

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije montaže izraditi potrebitu dokumentaciju, ishoditi dozvolu za postavu reklamnog panoa, te potrebitu dokumentaciju dostaviti na uvid i ovjeru. Sastavni dio dokumentacije trebao bi biti nacrt, tehnički opis, statički proračun i skica mjesta na kojem se reklamni pano postavlja, dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta ili građevine, a po potrebi i drugi dokazi (kopiju katastarskog plana s ucrtanom lokacijom reklame, izvadak iz zemljišnih knjiga za česticu na koju se postavlja reklama i slično).
Budući da se reklamni pano namjerava postaviti unutar obuhvata „Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara“ potrebita je i suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru. Pano treba biti postavljen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnih dobara, a dva primjerka tehničke dokumentacije treba dostaviti Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru na suglasnost. Pored naprijed navedenih uvjeta vlasnik reklamnog panoa dužan bi bio besplatno oglašavati sve obavijesti Komunalca d.o.o. Bjelovar, a osobito one vezane uz natječaje na Gradskoj tržnici, čestitke za blagdane i druge servisne obavijesti, koje bi Komunalac d.o.o. Bjelovar bio dužan najaviti najmanje 1 dan unaprijed. Reklamni pano ne bi smio svojim oblikom i položajem zatvarati vidik sudionicima prometa, sprečavati redovan promet,  ugrožavati sigurnost prolaznika i vozača, te umanjivati vidljivost prometnih znakova. Odgovornost za kvalitetu izvedenih radova, ispravnost električnih instalacija i moguće posljedice na sigurnost sudionika u prometu i posjetitelja tržnice snosi zakupnik.
Reklamni pano treba koristiti postojeću ili imati vlastitu nosivu konstrukciju ispred nosive konstrukcije vanjske jedinice klima uređaja, uz napajanje panoa električnom energijom preko posebnog priključka i kontrolnog brojila, sve o trošku vlasnika uz pribavljanje atesta instalacije od strane ovlaštene osobe. Priključni kabel morao bi biti postavljen na način da bude što manje uočljiv, a svi zahvati glede montaže panoa trebali bi biti izvedeni na način da se sve  dovede u prvobitno stanje. Sva oštećenja nastala kao posljedica montaže panoa, potrebito je odmah sanirati. Prostor se daje u zakup najpovoljnijem ponuditelju na određeno vrijeme  i to od 01. ožujka 2017. do zaključno s 28. veljače 2022. godine. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine za predmetno razdoblje. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupnik. Zakupnik mora zadržati namjenu predviđenu natječajem, a za eventualnu promjenu djelatnosti zakupnik je dužan ishoditi odobrenje nadležnog Ureda državne uprave. Zakupnik plaća predujam u iznosu 10 % cjelokupnog iznosa zakupnine, za navedeno razdoblje – uvećano za PDV. Komunalac d.o.o. Bjelovar svaki mjesec ispostavlja račun za zakupninu. Na obračunati iznos zakupnine obračunati će se porez na dodanu vrijednost.  10% iznosa računa podmiriti će se iz uplaćenog predujma, a preostalih 90% iznosa računa zakupnik je dužan uplatiti na žiro-račun Komunalca d.o.o. prema ispostavljenom računu.
Komunalac će na svakom računu naznačiti koji dio računa se podmiruje iz predujma a koji iznos zakupnik treba uplatiti. U slučaju zakonskih promjena visine stope PDV-a Komunalac d.o.o. će obračunavati PDV sukladno važećim zakonskim propisima, a zakupnik će prihvatiti  izdane račune i platiti ih da budu podmireni u cijelosti.
Natjecati se mogu samo pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje naprijed navedene djelatnosti utvrđene namjenom prostora, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom "NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ – REKLAMNI PANO" na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,  43000 Bjelovar.
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u naprijed navedenom iznosu na poslovni račun kod Erste  & Steiermarkische bank d.d. broj: 2402006-1100000133. Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir.
Natjecatelji koji ostvaruju pravo na prvenstvo kod sklapanja ugovora o zakupu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) dužni su priložiti dokaz u izvorniku od nadležnog Ureda za obranu na temelju kojeg imaju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje Zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine ostvarene po ovom Zakonu.
Prednost pri zakupu prostora može se ostvariti samo jednokratno. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o  zakupu prostora sukladno odredbama predmetnog zakona imaju: članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci, ako udovolje uvjetima natječaja i prihvate najveću ponuđenu zakupninu postignutu na natječaju.
Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nemaju pravne osobe čiji osnivač ili suosnivač je osoba koja ima prava iz navedenog Zakona.
Rok za podnošenje ponuda je zaključno s 10. veljače  2017. godine, kada će se i obaviti javno otvaranje ponuda s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Komunalca d. o. o. Bjelovar,  Ferde Livadića 14 a.
Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nisu podmirio sve dospjele obveze prema Komunalcu d. o. o. Bjelovar i Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zakupa nema pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor ponovno se raspisuje natječaj na kojemu dotični gubi pravo natjecanja.
Jamčevina ponuditelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se kao dio akontacije i obračunati će se prilikom fakturiranja zakupnine.
Ponuditelju koji ne uspije na natječaju vratiti će se jamčevina u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
13. veljače 2017. godine  biti će objavljeni službeni rezultati natječaja. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 5 dana, dakle najkasnije do   17. veljače 2017. godine,  uplatiti razliku do 10% -tnog iznosa zakupnine i do  17. veljače 2017. godine zaključiti ugovor o zakupu prostora. 
Prostor se daje stanju u kakvom se sada nalazi, a troškove investicijskog i tekućeg održavanja snosi zakupnik.
Zahvati na konstruktivnim elementima objekta nisu dopušteni, bez dozvole zakupodavca, a zakupnina se plaća i za vrijeme eventualnih popravaka i adaptacija panoa.
Montaža panoa mora se obaviti na način da ne remeti redovito poslovanje tržnice i blagajne. 
Komunalac d. o. o. Bjelovar pridržava pravo da ne prihvati ni jednu od podnesenih ponuda bez navođenja razloga, odnosno pridržava pravo proglasiti natječaj nevažećim u bilo koje vrijeme, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Sve informacije u svezi natječaja, mogu se dobiti na telefon (043-622-100 i  244-561).