ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarRezultati natječaja za zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

Komunalac d.o.o.

Broj: 01-01-57/3-2016/K
Bjelovar, 08. prosinca 2016. godine

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva donijela je sljedeću
 

O D L U K U
 

I.

Imenovano Povjerenstvo za otvaranje ponuda pristiglih prema natječaju za zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru, objavljenom na web stranicama društva 22. studenog 2016 . godine te u regionalnom izdanju Večernjeg lista od 28. studenog 2016. godine,  u sastavu:

  1. Ivan Mudri, predsjednik
  2. Zlata Delić, član
  3. Matea Sokolović, član
     

izvršilo je otvaranje ponuda dana 08. prosinca 2016. godine, u 12,00 sati i o tome sastavilo zapisnik.

II.

Na predmetni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru, u propisanom roku do 07. prosinca 2016. godine, prispjela je jedna pravovremena ponuda, koja udovoljava uvjetima natječaja, i to ponuda:

- ponuditelja Čazmatrans Promet d.o.o. Čazma, Milana Novačića 10, OIB: 96107776452, ponuđeni iznos naknade za zakup za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2021. godine (bez PDV-a) iznosi 22.400,00 kuna

te je kao najpovoljniji ponuditelj izabran:

- ponuditelj Čazmatrans Promet d.o.o. Čazma, Milana Novačića 10, OIB: 96107776452, ponuđeni iznos naknade za zakup za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2021. godine (bez PDV-a) iznosi 22.400,00 kuna.

III.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije do 15. prosinca 2016. godine uplatiti predujam u iznosu od 122.000,00 kuna, uvećano za PDV, kojim će zakupodavac umanjiti iznos mjesečne zakupnine u prvih osam mjeseci trajanja zakupa, dakle u iznosu od 15.250,00 kuna mjesečno, a zakupnik je dužan platiti preostalu razliku do punog iznosa mjesečne zakupnine po dospijeću naznačenom u računu.

Uplata predujma u iznosu od 122.000,00 kuna, uvećano za PDV, uvjet je za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Troškove sklapanja i javnobilježničke potvrde (solemnizacije) ugovora o zakupu poslovnog prostora snosi zakupnik.

Na dan sklapanja ugovora izabrani ponuditelj dužan je društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar dostaviti dvije bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika do iznosa od 100.000,00 kuna.

IV.

Eventualnu žalbu po objavljenim rezultatima natječaja, žalitelj može dostaviti Upravi društva Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14A, u roku od tri dana od dana objave rezultata natječaja.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik uprave
Ivan Ivančić, dipl. oecc.

 

DOSTAVITI:

  1. Ponuditelju
  2. Služba računovodstva i financija
  3. Arhiva