ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiKopnene vode

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Tematski propisi

Propisi kopnene vode
 

Nacionalni zakoni/propisi vezani uz zaštitu kopnenih voda

Zaštita voda od onečišćenja uređena je Zakonom o vodama. Temeljem ovog zakona donesen je niz propisa čija provedba osigurava, pored ostalog, nadzor nad stanjem kakvoće voda. Nadzor stanja kakvoće voda uključuje: praćenje koncentracije hranjivih, opasnih i drugih tvari, izvora onečišćenja, sprečavanjem, ograničavanjem, zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenje voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšavanju kakvoće i korištenja voda.

Zakoni i propisi:   

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
 • Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99)
 • Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02)
 • Zakon o vodama (NN 153/09)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 178/04)
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 49/05)
 • Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07)
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09)
 • Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u SR Hrvatskoj (SL 14/1978)
 • Zakon o hrani (NN 46/07)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 • Uredba o standardu kakvoće voda (NN 89/10)
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10)
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10)
 • Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10)
 • Uredba o uvjetima  davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10)
 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)
 • Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02)
 • Pravilnik o vodnoj dokumentaciji (NN 13/06)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10 )
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode (NN 81/10)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (NN 78/97, 92/97, 65/05)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)
 • Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)
 • Odluka o popisu voda I. reda (NN 79/10)
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10)
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (NN 147/09)

 

Pregled propisa s područja zaštite voda nalazi se i na stranicama:

   

Međunarodni zakoni/propisi vezani uz zaštitu kopnenih voda:  

 • Konvencija o režimu plovidbe Dunav (NN MU 13/98)
 • Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN MU 2/96)
 • Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Helsinki, 1994.) i pripadajući Protokol o vodi i zdravlju (NN MU 4/96)

Posebno važan dokument kojim se uspostavlja okvir za djelovanje na području politike voda je Water Framework Directive (2000/60/EC) . Osim obveza iz Okvirne direktive o vodama RH će u svoje zakonodavstvo implementirati obveze iz ostalih vodnih direktiva:   

 • Bathing Water Quality Directive (2006/7/EC)
 • Surface Water for abstraction (75/440/EC, 79/869/EC, 91/692/EC)
 • Cadmium Discharges Directive (83/513/EC)
 • Hexachlorocyclohexane Discharges (84/491/EC)
 • Mercury from Chlor-Alkali Industry (82/176/EC, 91/692/EC)
 • Other Mercury Discharges (84/156/EC 91/692/EC)
 • Dangerous Substances to Water (76/176/EC, 91/692/EC, 2006/11/EC)
 • Drinking Water Directive (98/83/EC)
 • Fish Water Directive (2006/44/EC)
 • Groundwater Directive (80/68/EC, 2006/118/EC)
 • Nitrates Directive (91/676/EC)
 • Shellfish Water Directive (2006/113/EC)
 • Measurement of Drinking Water (79/869/EC, 81/855/EC, 91/692/EC)
 • Urban Waste Water Treatment Directive (UWWT) (91/271/EC)
 • Integrated Pollution Prevention and Control Directive (IPPC) (96/61/EC, 2008/1/EC)
 • European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) (Regulation (EC) No 166/2006)
 • European pollutant emission register (EPER) (Decision 2000/479/EC)

 

Područje kopnenih voda uređeno je i nizom direktiva koje se odnose na zaštitu prirode i okoliša u cjelini:  

 • Sewage Sludge Directive (86/278/EC)
 • Plant Protection Product Directive (91/414/EC)
 • Biocides Products Directive (98/8/EC)
 • Seveso II Directive (96/82/EC)
 • EIA  Directive (85/337/EC)
 • SEA Directive (2001/42/EC) 
 • Environmental Information Directive (2003/4/EC)
 • Public Participation Directive (2003/35/EC)
 • Birds Directive (79/409/EC)
 • Habitats Directive (92/43/EC)