ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiMore

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Tematski propisi

Propisi more
 

Zaštita mora od onečišćenja podrazumijeva upravljanje obalnim područjem, morskim dnom i morskim podzemljem te morskim okolišem, gospodarenje ribama i drugim morskim organizmima tako da se ne uzrokuje šteta morskom okolišu, osiguravanje održive marikulture trajnim praćenjem stanja i posebnom zaštitom odgovarajućih područja mora, podmorja i obale, te ispunjavanjem obveza iz međunarodnih ugovora.

Nacionalni propisi vezani uz zaštitu mora:  

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
 • Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99)
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 12/01)
 • Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora (NN 92/08)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
 • Zakon o vodama (NN 153/09)
 • Zakon o morskom ribarstvu (NN 46/97, 48/05)
 • Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06)
 • Zakon o lučkim kapetanijama (NN 124/97)
 • Zakon o hrvatskom registru brodova (NN 81/96)
 • Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)
 • Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 19/95, 21/03)
 • Uredba o uvjetima koji moraju udovoljavati luke (NN 110/04)
 • Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarodni promet (NN 8/06)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 • Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)
 • Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04)
 • Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarodni promet (NN 8/06)
 • Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša (NN 117/04)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje arheološkog istraživanja spomenika kulture na morskom dnu i morskom podzemlju unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 94/98)
 • Pravilnik o uvjetima pod kojima strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora morskog dna i/ili morskog podzemlja unutrašnjih morskih voda (NN 116/98)
 • Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH (NN 97/98)
 • Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03)
 • Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 51/05)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, 10/08, 155/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (NN 125/05, 126/08)
 • Pravilnik o obavljanju inspekcijskih nadzora sigurnosti plovidbe (NN 127/05, 38/08)
 • Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta NN 55/07)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske (NN 126/07)
 • Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (NN 15/09)
 • Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske (NN 144/05)
 • Pravilnik o očevidniku, izvješću o ulovu i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru (NN 95/07, NN 134/08)
 • Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (NN 155/05, 135/06 133/07, 100/09)
 • Pravilnik o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu (NN 79/96, 76/02)
 • Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru (NN 17/96)
 • Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacija ribolova (NN 148/04, 152/04, 55/05, 96/06)
 • Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 38/08)
 • Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (NN 101/02, 96/05, 30/07)
 • Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru (NN 46/96, 63/97, 118/97)
 • Odluka Hrvatskog sabora o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (NN 157/03, 77/04, 138/06, 31/08)
 • Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula za osnivanje Slobodne zone luke Pula (NN 25/99)
 • Odluka o osnivanju lučke uprave Dubrovnik (NN 19/97, 21/02)
 • Odluka o osnivanju lučke uprave Ploče (NN 19/97, 137/99, 139/97, 18/99)
 • Odluka o osnivanju lučke uprave Rijeka (NN 42/96, 26/02, 54/02, 62/02, 72/07)
 • Odluka o osnivanju lučke uprave Zadar (NN 19/97, 67/02, 154/03, 132/06, 127/07)
 • Odluka o osnivanju lučke uprave Split (NN 45/97, 160/98, 155/98)
 • Odluka o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka (NN 89/04, 73/08)
 • Odluka o prenamjeni luke posebne namjene - industrijske luke Antenal u luku otvorenu za javni promet (NN 54/02)
 • Odluka o prenamjeni luke posebne namjene - naftni terminal Omišalj (NN 54/02, 71/03)
 • Sporazum o utvrđivanju crte razgraničenja kopnenih voda i voda mora (NN 104/00)

   

Popis EU propisa za područje more

 • Directive bathing waters (76/160/EEC, 91/692/EEC, 2006/7/EC)
 • Directive Shellfish Waters (79/923/EEC, 91/692/EEC, 2006/113/EC)
 • Marine Strategy Framework Directive (2009/56/EC)
   

Međunarodni zakoni/propisi vezani uz more:

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (NN MU 12/93) (Na temelju notifikacije o sukcesiji RH je stranka Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (Barcelona 1976.), Protokola o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova i Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja s kopna)
 • Zakon o potvrđivanju izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja i Protokola o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova (NN MU 17/98)
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju (NN MU 11/01)
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćenja s brodova, i u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora (NN MU 12/03)
 • Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna (NN MU 3/06)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera (NN MU 7/08)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost i za reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera (NN MU 7/08)
 • Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora i Završni akt Treće konferencije Ujedinjenih naroda o pravu mora s Prilozima I. – VII. I Dodatkom i Sporazum o primjeni XI. Dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora os 10. prosinca 1982. (NN MU 9/00)
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije o pripravnosti, akciji i suradnji za slučaj onečišćenja uljem iz 1990. godine (NN MU 2/97)
 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (NN MU 1/92) (Konvencija o međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru, 1972.; London 20 listopada 1972.; Službeni list SFRJ 60/1975 od 26. prosinca 1975.)
 • Odluka o proglašenju zakona o potvrđivanju Protokola, iz 1992. godine, o izmjeni međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine (NN MU 2/97)
 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (NN MU 1/92) (Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova, MARPOL, 1973.; London 2. studenog 1973.; Službeni list SFRJ Međunarodni ugovori 2/1985 od 8. veljače 1985.)
 • Odluka o proglašenju zakona o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju (NN MU 11/01)
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja zbog istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa i morskog dna i ozemlja – nije ratificirana u RH
 • Odluka o proglašenju zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna (NN MU 3/06)
 • Uredba o objavi Protokola iz 1997. godine kojim se mijenja i dopunjuje Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973., kako je preinačena Protokolom iz 1978. (NN MU 4/05)
 • Odluka o proglašenju zakona o potvrđivanju Protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine (NN MU 12/05)

 

Pregled propisa s područja zaštite mora nalazi se i na stranicama: