ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiPriroda

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Tematski propisi

Propisi priroda
 

HRVATSKO ZAKONODAVSTVO

 • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NN143/08) 
 • Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07)

Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08)

 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim  životinjskim vrstama (NN 84/96 i 79/02)
 • Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) NN 80/99  (prestao važiti čl.2.)
 • Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropod terrestria) NN 29/99 (prestao važiti čl.2.)
 • Pravilnik o znaku zaštite prirode (NN 178/03)
 • Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) NN 34/02 (prestao važiti čl.4.)
 • Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za održavanje stanišnih tipova (NN 7/06, 119/09)
 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti (NN  130/06)
 • Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08)
 • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09)
 • Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09)
 • Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti (NN 158/09)
 • Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (NN 70/09)
 • Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (NN 154/08)
 • Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (NN 72/09)

Zakon o stocarstvu (NN 70/97, 36/98, 76/99, 151/03, 132/06)

 • Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj (NN 127/98, 73/03, 39/06, 126/07 i 70/09)

Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05,137/09)

 • Uredba o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN 89/2010)
 • Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme (NN 92/08, 36/09, 33/10)
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš  (NN 136/06)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš  (NN 5/07)
 • Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti (NN 84/06)
 • Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (NN 84/06)
 • Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu (NN 84/06)
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa (NN 125/07)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 64/07)
 • Pravilnik o sadržaju i opsegu procijene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koja sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika (NN 39/08)
 • Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procijeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koja sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (NN 93/08)
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koja sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama (NN 106/08)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane za životinje (NN 110/08)


Zakon o šumama (NN 140/05, NN 82/06, NN 129/08, NN 80/10, NN 124/10)

 • Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava NN 67/10
 • Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i  priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05)
 • Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09)
 • Pravilnik o uređivanju šuma (NN 111/06,141/08)
 • Pravilnik o čuvanju šuma (NN 121/06)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa (NN 53/06, 137/08)
 • Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 116/06, 74/07 i 55/09)
 • Pravilnik o Upisniku šumoposjednika (NN 69/06 i 84/08)


MEĐUNARODNI PROPISI

 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93Usvojena: PARIZ, 1972.
 • Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
 • Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.
 • Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93Usvojena: RAMSAR, 1971.
 • Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
 • Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 6/96Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992.
 • Stupila na snagu: 29. prosinca 1993.
 • Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 7/02Usvojen: MONTREAL, 2000.
 • Stupio na snagu: 11. rujna 2003.
 • Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine.
 • Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja BARCELONA, 1976.
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), Narodne novine Međunarodni ugovori 12/99
 • Usvojena: WASHINGTON, 1973.
 • Stupila na snagu: 1. srpnja 1975.
 • Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000.
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojena: BERN, 1979.
 • Stupila na snagu: 1. lipnja 1982.
 • Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000.
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojena: BONN, 1979.
 • Stupila na snagu: 1. prosinca 1983.
 • Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.
 • Zakon o potvrvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
 • Usvojen: BONN, 1996.
 • Stupio na snagu: 1. studenog 1999.
 • Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku:
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojen: LONDON, 1991.
 • Stupio na snagu: 16. siječnja 1994.
 • Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojen: MONACO, 1996.
 • Stupio na snagu: 1. lipnja 2001.
 • Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. lipnja 2001
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/02
 • Usvojena: FIRENCA, 2000.
 • Stupila na snagu (i za RH): 1. ožujka 2004.
 • Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu (Aarhus, 1998) NN, Međunarodni ugovori, br. 1/07 stupila na snagu za Republiku hrvatsku 25. lipnja 2007.
 • Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije za regulaciju kitolova (NN, Međunarodni ugovori 6/2006.)
 • Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije  za regulaciju kitolova i Protokola uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova (NN Međunarodni ugovori 2/07)
 • Sporazum o razumjevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždaća (Numenius tenuirostris)Potpisan: 1994.
 • Sporazum o razumjevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda)Potpisan: 2002.