ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiZrak

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Tematski propisi

Propisi zrak / klimatske promjene
 

 • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, NN 60/08)
 • Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 4/02)
 • Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 43/02)
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05)
 • Uredba o ozonu u zraku (NN 133/05)
 • Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05)
 • Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku ( NN 154/08NN 81/10)
 • Uredba o kakvoći biogoriva (NN 141/05
 • Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 01/06)
 • Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (NN 53/06, NN 154/08, NN 81/10)
 • Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (NN 79/06)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 01/07)
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, NN 150/08)
 • U redba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 73/07, NN 48/09)
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 77/07)
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 94/07)
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2008. godinu (NN 120/07)
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila (NN 120/07)
 • Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine (NN 61/08)     
 • Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka (NN 68/08
 • Obračunska razina i dopuštena potrošnja za kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj, dodatak C, skupina I (NN 129/08
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj (NN 141/08)   
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (NN 142/08 )
 • Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama ( NN 142/08 )
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN 145/08)  
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske (NN 151/08)
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2009. godinu (NN 5/09)
 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 76/09
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine (NN 152/09), Prilog Programu (pdf)  
 • Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva (NN 153/09, NN 3/10 , NN 52/10NN 96/10 )
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2010. godinu (NN 13/10)
 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN 24/10)
   

MEĐUNARODNI UGOVORI:

 • Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (Geneva 1979.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. (NN-MU 12/93)
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP) (Geneva 1984.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. (NN-MU 12/93)
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o daljnjem smanjenju emisija sumpora
  (Oslo 1994.) stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 27. travnja 1999. (NN-MU 17/98) i ispravak (NN-MU 3/99)
 • Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.
  (Goeteborg 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999., objavljen (NN-MU 04/08), stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. siječnja 2009. a taj datum je objavljen (NN-MU 7/08)
 • Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekogranič­nom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Geneva 1991.)
  Objavljen je (NN-MU 10/07), stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen (NN-MU br. 2/08)
 • Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Sofia 1988.) 
  Objavljen je (NN-MU 10/07), stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen (NN-MU 2/08)  
 • Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Aarhus 1998.)
  Objavljen je (NN-MU 05/07), stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007., a taj datum je objavljen (NN-MU 9/07)  
 • Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Aarhus 1998.)
  Objavljen je u (NN-MU 05/07), stupio ja na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007, a taj je datum objavljen u (NN-MU 9/07)
 • Stockholmska Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Stockholm 2001.)
  Objavljena je (NN-MU 11/06), stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u (NN-MU 2/07)
 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača (Beč 1985.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. (NN-MU 12/93)
 • Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Montreal 1987.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. (NN-MU 12/93)
 • Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (London 1990.)
  Objavljena je (NN-MU br. 11/93), stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 13. siječnja 1994.
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Copenhagen 1992.)
  Objavljena je (NN-MU 8/96), stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 1996.
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Montreal 1997.)
  Objavljena je (NN-MU 10/00), stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. prosinca 2000., a taj je datum objavljen (NN-MU 14/00)
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Peking 1999.)
  Objavljena je (NN-MU 12/01), stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 24. srpnja 2004.