ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiTematski propisi

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 

Kopnene vode

Propisi kopnene vode   Nacionalni zakoni/propisi vezani uz zaštitu kopnenih voda Zaštita voda od onečišćenja uređena je Zakonom o vodama. Temeljem ovog zakona donesen je niz propisa čija provedba osigurava, pored ostalog, nadzor nad stanjem kakvoće voda. Nadzor stanja kakvoće voda uključuje: praćenje koncentracije hranjivih, opasnih i drugih tvari, izvora onečišćenja, sprečavanjem, ograničavanjem, zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenje voda...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

More

Propisi more   Zaštita mora od onečišćenja podrazumijeva upravljanje obalnim područjem, morskim dnom i morskim podzemljem te morskim okolišem, gospodarenje ribama i drugim morskim organizmima tako da se ne uzrokuje šteta morskom okolišu, osiguravanje održive marikulture trajnim praćenjem stanja i posebnom zaštitom odgovarajućih područja mora, podmorja i obale, te ispunjavanjem obveza iz međunarodnih ugovora. Nacionalni propisi vezani uz zaštitu mora:   Strategija...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Zrak

Propisi zrak / klimatske promjene   Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, NN 60/08) Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 4/02) Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 43/02) Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) Uredba o ozonu u zraku (NN 133/05) Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05) Uredba...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Klima

Propisi zrak / klimatske promjene   Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, NN 60/08) Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 4/02) Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 43/02) Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) Uredba o ozonu u zraku (NN 133/05) Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05) Uredba...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Tlo

 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Priroda

Propisi priroda   HRVATSKO ZAKONODAVSTVO Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NN143/08)  Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim  životinjskim vrstama (NN 84/96 i 79/02) Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) NN 80/99  (prestao važiti čl.2.) Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Otpad

Propisi iz područja gospodarenja otpadom   STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02) Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02) Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11)   OPĆI PROPISI ZA PODRUČJE OTPAD Zakon o potvrđivanju Baselske...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Sektorski pritisci

 
Kategorija: Tematski propisi+ više