ZADNJE OBAVIJESTI
 

Povijest tvrtkeInformacije o tvrtki

Općenite informacije

Tvrtka: Komunalac d.o.o. Bjelovar
Skraćeni naziv: Komunalac d.o.o.
MBS/OIB: 3354946 / 27962400486
Sjedište: Ferde Livadića 14a; Bjelovar
Telefon/fax: 043 622 100 / 043 622 122
Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Žiro račun: 2402006-1100000133

Predmet poslovanja – djelatnosti:

 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • druge obrade otpada
 • oporabe otpada
 • posredovanja u gospodarenju otpadom
 • prijevoza otpada
 • sakupljanja otpada
 • trgovanja otpadom
 • zbrinjavanja otpada
 • gospodarenja otpadom
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
 • graditeljstvo ( izvođenje priključaka vodovoda i kanalizacije, izvođenje, rekonstrukcije i sanacije vanjskih vodovoda i kanalizacija, izgradnja grobnica i sl.)
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • obavljanje poslova veterinarske higijene
 • kupnja i prodaja robe
 • ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • kupnja i prodaja robe


Predsjednik Uprave: Ivan Ivančić, dipl.oec.

Članovi Uprave: Josip Heged, ing.
                        Zoran Bišćan, dipl. ing.

Nadzorni odbor: Marijan Marušić, dipl. oec.,  predsjednik Nadzornog odbora, Danijel Baruškin, dipl. inf. - zamjenik predsjednika, članovi: Zlatka Pemper, dipl. učit., Pero Bradvica, mag.oec. , Stipe Crnković, ing. za građ. inst.- predstavnik radnika.

Vlasništvo: Grad Bjelovar

Temeljni kapital:
28.818.600 HRK (kuna)

Promjene temeljnog kapitala:
Temeljni kapital društva promijenjen Odlukom članova društva od 5. srpnja 2016. godine, tako da je s iznosa od 26.385.300,00 kn povećan za 2.433.300,00 kn na iznos 28.818.600,00 kn, povećanjem jedinog poslovnog udjela unosom ulaganja - prava - novčanih potraživanja Grada Bjelovara prema trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar, a što je utvrđeno revizijskim izvješćem ovlaštenog revizora FAIR AUDIT d.o.o. Bjelovar.

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Komunalac d.o.o. izradio je katalog informacija kojima raspolaže. Pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.
 

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

 • Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
 • elektronske pošte, komunalac@komunalac-bj.hr ili
 • telefax: 043/ 622 122

 

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenica za informiranje:

 • Kristina Kocur radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
 • Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
 • Telefon: 043 622 117

IZJAVA O MISIJI, VIZIJI I KLJUČNIM CILJEVIMA DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. BJELOVAR

Misija

 Misija društva Komunalac d.o.o. Bjelovar je biti pouzdan servis grada i svakodnevno na usluzi građanima.

 Navedeno se ostvaruje svrhovitim, gospodarski učinkovitim i ekološki održivim obavljanjem komunalnih djelatnosti na uslužnom području grada Bjelovara i drugih JLS u kojima Društvo pruža usluge.

 Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar organizacijom rada, ulaganjem u ljudske resurse i suvremena tehnološka znanja i opremu, te gradnjom potrebne infrastrukture, djeluje u smjeru stalnog poboljšavanja sigurnosti, kontinuiteta i kvalitete isporuke komunalnih usluga.

Društvo se obvezalo na poštovanje poslovnih, profesionalnih i etičkih normi i stalno nastojanje unapređivanja poslovanje širenjem asortimana i povećavanjem dostupnosti usluga korisnicima kao i poštivanje i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana, a u skladu s vizijom i ciljevima Društva.

  

Vizija

 Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar je vodeće komunalno društvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, te gospodarenjem imovine,  teži biti  među vodećim komunalnim društvima u RH. Ostvarenje vizije mjerimo kroz dokazano zadovoljstvo korisnika cijenom i kvalitetom usluga, stabilno poslovanje i učinkovito gospodarenje imovinom,  uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja i poštivanja najviših ekoloških standarda, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, te zadovoljstvo naših osnivača/vlasnika i korisnika usluga stalno rastućim.

 Na putu k ispunjenju vizije vode nas:

 Profesionalni pristup u pružanju usluga,

Organizacijski ustroj usmjeren prema specijalizaciji stručnih znanja i vještina vezanih uz svaku pojedinačnu uslugu,

Poboljšavanje kvalifikacijske strukture zaposlenih uz kontinuirano ulaganje u njihovo usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina,

Praćenje i primjena suvremenih trendova i novosti na tržištu tehnoloških znanja i opreme, te intenzivno ulaganje u daljnji razvoj i unapređivanje komunalnih sustava u Gradu Bjelovaru.

 

Ciljevi

 Zadovoljni korisnici,

Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje,

Učinkovita suradnja s lokalnom zajednicom i osnivačem,

Zaštita okoliša po najvišim EU standardima,

Zadovoljni i educirani zaposlenici,

Transparentno i na poštivanju zakona utemeljeno poslovanje.

 

Politika:

 

Naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

KORISNICI USLUGA

-       Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika usluga, te težiti njihovom maksimalnom zadovoljstvu kroz redovito izvršavanje usluga prikupljanja otpada, grobljanskih usluga, trgovine na malo, reciklažnog dvorišta, poslove parkiranja i održavanja javnih površina

-       Stalno unaprjeđivati našu tehničku opremljenost i održavati sposobnost pružanja najvišeg nivoa usluga u svim djelatnostima

ZAPOSLENICI

-       Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih radnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije

-       Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih oboljenja, sigurnost radnog mjesta i poštivanje radnih prava

DOBAVLJAČI I PARTNERI

-       Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos izgraditi najviši nivo povjerenja

VLASNIK – GRAD BJELOVAR

-       Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima norme ISO 9001

-       Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati dugoročno održivo poslovanje

-       Pravovremeno i kvalitetno planiranje i izvješćivanje, te osiguranje potpuno transparentnog poslovanja

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

-       Osigurati usklađenost sa zakonskim propisima

-       Poslovanje u skladu sa zakonskim propisima i puna primjena financijskog upravljanja i kontrola

Dokumenti za preuzimanje

OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA