ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaOdluka o raspisivanju natječaja za prodaju opreme i uređaja-23.05.2018.

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01-01-10-2018/K
BJELOVAR,  23. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava  Društva donijela je dana 23. svibnja 2018. godine sljedeću
 

O D L U K U

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU OPREME I UREĐAJA

I

1. Predmet ovog natječaja je prodaja sljedeće opreme i uređaja:

 • rashladna vitrina dužine 3 m, proizvođač DGD;
 • rashladna vitrina, dužine 2,5 m, kompl. sa 12 poslužavnika i teflon pločom za rezanje Oscar Tielle;
 • Criosbanc refrigeratio, model Laterale 90 Cronos, tv. br. 30215370525184001A0;
 • fiskalna blagajna koja se sastoji od računala, monitora, kase, tipkovnice, printera, micro pos i opreme za priključenje na internet;
 • uređaj za video nadzor prostora koji se  sastoji od kamere, digital video rekordera tip VOOK_E H.264, monitora;
 • garderobni ormar, PVC, dvodijelni;
 • radio prijemnik FIRST TZS;
 • stolni kalkulator SIGMA 8, digital;
 • rabljene daske i fosne različite dužine i širine.  

2. Oprema i uređaji iz točke 1. ove Odluke su procijenjeni, a vrijednost procijenjene opreme i uređaja se nalazi u Ponudbenom listu B, koji je sastavni dio ove Odluke.
Sva oprema i uređaji kupuju se po sistemu „viđeno – kupljeno“ te se naknadne reklamacije na kupljenu opremu i uređaje ne priznaju.

3. Predmetna roba i uređaji se mogu razgledati svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, u poslovnom prostoru broj 3, Šetalište dr. Ivše Lebovića 35a, Gradska tržnica u Bjelovaru.

4. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nije podmirio sve dospjele obveze prema društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar i/ili društvu Vodne usluge d.o.o. Bjelovar.

5. Ponuda mora sadržavati:

 • za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, broj tekućeg računa za povrat jamčevine;
 • za pravne osobe: naziv i sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra, odnosno obrtnica za obrtnika (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja), broj žiro računa za povrat jamčevine;
 • brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja;
 • Izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja;
 • Potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza prema društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar i društvu Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % procijenjene vrijednosti za svaku licitiranu opremu i uređaje, a uplaćuje se na žiro račun društva Komunalac d.o.o. Bjelovar IBAN HR7424020061100000133.

6. Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od 8 dana od završetka natječaja.

U slučaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, bez obračuna kamate.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje ili opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća, a za predmetnu opremu i uređaje se ponovno raspisuje natječaj na kojemu ponuditelj koji je odustao, opozvao ili izmijenio ponudu gubi pravo nadmetanja.

7. Krajnji rok za dostavu Prijava na natječaj je 05. lipnja 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

8. Kupci podnose Prijavu u zatvorenim omotnicama, na adresu: Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar, s naznakom „Natječaj za prodaju opreme i uređaja (upisati naziv opreme i uređaja za koju se natječe) – NE OTVARAJ“ i adresom kupca na stražnjoj strani omotnice.

9. Ponude se daju na ponudbenom listu koji se sastoji do dva dijela (A i B). U tabličnom dijelu upisuje se ponuđena cijena za pojedinu opremu i uređaje. U drugom dijelu, koji je u formi formulara, upisuje se ponuda, brojkom i slovima, sumarno za svu licitiranu opremu i uređaje.

10. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Za istovjetne ponude povoljnijom se smatra ona pristigla ranije. O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

11. Sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se ugovor o kupoprodaji opreme i uređaja, u roku od 5 dana od donošenje odluke o odabiru.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 5 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji opreme i uređaja.

Oprema i uređaji se mogu preuzeti po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

Uplata kupoprodajne cijene (umanjena za uplaćenu jamčevinu) vrši se na žiro račun društva Komunalac d.o.o. IBAN HR7424020061100000133.

Ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva te eventualnu ovjeru potpisa na ugovoru snosi kupac.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja o objavit će se na oglasnim pločama i web stranicama društva Komunalac d.o.o. Bjelovar.

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                         IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije