ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Veljača 2017

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Natječaj za zakup prostora za postavu jednostranog LED reklamnog panoa

Komunalac d.o.o.

BROJ: 01-01-05-2017.
BJELOVAR,  31. 01. 2017.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 31.01.2017. GODINE DONOSI

O D L U K U

 

I

 

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ISPRED MLIJEČNE TRŽNICE ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA.

 

II

 

NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

 

 

III

 

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 

 

Komunalac d.o.o., na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN broj 125/11), Pravilnika o postavljanju reklama, objavljenom u Službenom glasniku Grada Bjelovara broj 12/2010, od 22. prosinca 2010. godine i Rješenja Konzervatorskog odjela od 07. listopada 2016. godine objavljuje:

N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ISPRED MLIJEČNE TRŽNICE
ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA

Na natječaj se izlaže prostor ispred vanjske klima jedinice Mliječne tržnice, na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 35 a, radi postave jednostranog LED reklamnog panoa namijenjenog za oglašavanje, maksimalne veličine 6,00 m² (3,00x2,00x0,30 m), maksimalne ukupne mase -360 kg, maksimalne snage P=10,0 KW.

Redni broj Površina m² Namjena Početni iznos zakupnine za razdoblje 01.03.2017.-28.02.2022. godine kn/m²/ mjesečno bez PDV-a Jamčevina
kn
1. 6,00 Postava reklamnog panoa

 

1.285,00

 

10.000,00

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije montaže izraditi potrebitu dokumentaciju, ishoditi dozvolu za postavu reklamnog panoa, te potrebitu dokumentaciju dostaviti na uvid i ovjeru. Sastavni dio dokumentacije trebao bi biti nacrt, tehnički opis, statički proračun i skica mjesta na kojem se reklamni pano postavlja, dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta ili građevine, a po potrebi i drugi dokazi (kopiju katastarskog plana s ucrtanom lokacijom reklame, izvadak iz zemljišnih knjiga za česticu na koju se postavlja reklama i slično).
Budući da se reklamni pano namjerava postaviti unutar obuhvata „Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara“ potrebita je i suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru. Pano treba biti postavljen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnih dobara, a dva primjerka tehničke dokumentacije treba dostaviti Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru na suglasnost. Pored naprijed navedenih uvjeta vlasnik reklamnog panoa dužan bi bio besplatno oglašavati sve obavijesti Komunalca d.o.o. Bjelovar, a osobito one vezane uz natječaje na Gradskoj tržnici, čestitke za blagdane i druge servisne obavijesti, koje bi Komunalac d.o.o. Bjelovar bio dužan najaviti najmanje 1 dan unaprijed. Reklamni pano ne bi smio svojim oblikom i položajem zatvarati vidik sudionicima prometa, sprečavati redovan promet,  ugrožavati sigurnost prolaznika i vozača, te umanjivati vidljivost prometnih znakova. Odgovornost za kvalitetu izvedenih radova, ispravnost električnih instalacija i moguće posljedice na sigurnost sudionika u prometu i posjetitelja tržnice snosi zakupnik.
Reklamni pano treba koristiti postojeću ili imati vlastitu nosivu konstrukciju ispred nosive konstrukcije vanjske jedinice klima uređaja, uz napajanje panoa električnom energijom preko posebnog priključka i kontrolnog brojila, sve o trošku vlasnika uz pribavljanje atesta instalacije od strane ovlaštene osobe. Priključni kabel morao bi biti postavljen na način da bude što manje uočljiv, a svi zahvati glede montaže panoa trebali bi biti izvedeni na način da se sve  dovede u prvobitno stanje. Sva oštećenja nastala kao posljedica montaže panoa, potrebito je odmah sanirati. Prostor se daje u zakup najpovoljnijem ponuditelju na određeno vrijeme  i to od 01. ožujka 2017. do zaključno s 28. veljače 2022. godine. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine za predmetno razdoblje. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupnik. Zakupnik mora zadržati namjenu predviđenu natječajem, a za eventualnu promjenu djelatnosti zakupnik je dužan ishoditi odobrenje nadležnog Ureda državne uprave. Zakupnik plaća predujam u iznosu 10 % cjelokupnog iznosa zakupnine, za navedeno razdoblje – uvećano za PDV. Komunalac d.o.o. Bjelovar svaki mjesec ispostavlja račun za zakupninu. Na obračunati iznos zakupnine obračunati će se porez na dodanu vrijednost.  10% iznosa računa podmiriti će se iz uplaćenog predujma, a preostalih 90% iznosa računa zakupnik je dužan uplatiti na žiro-račun Komunalca d.o.o. prema ispostavljenom računu.
Komunalac će na svakom računu naznačiti koji dio računa se podmiruje iz predujma a koji iznos zakupnik treba uplatiti. U slučaju zakonskih promjena visine stope PDV-a Komunalac d.o.o. će obračunavati PDV sukladno važećim zakonskim propisima, a zakupnik će prihvatiti  izdane račune i platiti ih da budu podmireni u cijelosti.
Natjecati se mogu samo pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje naprijed navedene djelatnosti utvrđene namjenom prostora, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom "NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ – REKLAMNI PANO" na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,  43000 Bjelovar.
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u naprijed navedenom iznosu na poslovni račun kod Erste  & Steiermarkische bank d.d. broj: 2402006-1100000133. Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir.
Natjecatelji koji ostvaruju pravo na prvenstvo kod sklapanja ugovora o zakupu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) dužni su priložiti dokaz u izvorniku od nadležnog Ureda za obranu na temelju kojeg imaju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje Zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine ostvarene po ovom Zakonu.
Prednost pri zakupu prostora može se ostvariti samo jednokratno. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o  zakupu prostora sukladno odredbama predmetnog zakona imaju: članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci, ako udovolje uvjetima natječaja i prihvate najveću ponuđenu zakupninu postignutu na natječaju.
Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nemaju pravne osobe čiji osnivač ili suosnivač je osoba koja ima prava iz navedenog Zakona.
Rok za podnošenje ponuda je zaključno s 10. veljače  2017. godine, kada će se i obaviti javno otvaranje ponuda s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Komunalca d. o. o. Bjelovar,  Ferde Livadića 14 a.
Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nisu podmirio sve dospjele obveze prema Komunalcu d. o. o. Bjelovar i Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zakupa nema pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor ponovno se raspisuje natječaj na kojemu dotični gubi pravo natjecanja.
Jamčevina ponuditelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se kao dio akontacije i obračunati će se prilikom fakturiranja zakupnine.
Ponuditelju koji ne uspije na natječaju vratiti će se jamčevina u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
13. veljače 2017. godine  biti će objavljeni službeni rezultati natječaja. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 5 dana, dakle najkasnije do   17. veljače 2017. godine,  uplatiti razliku do 10% -tnog iznosa zakupnine i do  17. veljače 2017. godine zaključiti ugovor o zakupu prostora. 
Prostor se daje stanju u kakvom se sada nalazi, a troškove investicijskog i tekućeg održavanja snosi zakupnik.
Zahvati na konstruktivnim elementima objekta nisu dopušteni, bez dozvole zakupodavca, a zakupnina se plaća i za vrijeme eventualnih popravaka i adaptacija panoa.
Montaža panoa mora se obaviti na način da ne remeti redovito poslovanje tržnice i blagajne. 
Komunalac d. o. o. Bjelovar pridržava pravo da ne prihvati ni jednu od podnesenih ponuda bez navođenja razloga, odnosno pridržava pravo proglasiti natječaj nevažećim u bilo koje vrijeme, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Sve informacije u svezi natječaja, mogu se dobiti na telefon (043-622-100 i  244-561).

Natječaj za zakup poslovnih prostora br. 1 i 2 na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru

Komunalac d.o.o.

Broj: 01-01-04-2017/K
Bjelovar, 31. siječnja 2017. godine

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 31. siječnja 2017. godine sljedeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU I UVJETIMA NATJEČAJA
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA br. 1. i 2.
NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U BJELOVARU

PREDMET NATJEČAJA
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora broj 1 i 2, na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru:

Redni broj Površina (m²) Namjena poslovnih prostora

Početni iznos zakupnine za razdoblje 01.03.2017. - 28.02.2022. godine kn/m²/ mjesečno
(bez PDV-a)

Jamčevina
(kn)
1.

73,00

Ribarnica, Mesnica,
Pečenjarnica, Buregdžinica,
Slastičarnica, Ugostiteljstvo,
Trgovina pekarskih proizvoda,
Trgovina mliječnih proizvoda,
Trgovina mješovitom robom,
Cvjećarnica, Trgovina tiskom,
Trgovina odjećom i obućom,
Trgovina poljoprivrednih proizvoda, Frizerski salon, Krojački salon, Foto studio,
Apoteka, Agencija, Banka, Mjenjačnica, Kladionica, Uredski prostor, Expres popravci, Knjižara,
Skladište trgovačke robe

 

22,00

 

7.000,00

2. 7,13

45,00

3.500,00


TRAJANJE ZAKUPA
Poslovni prostori daju se u zakup najpovoljnijem ponuditelju na određeno vrijeme i to od 01. ožujka 2017. do 28. veljače 2022. godine.

NAMJENA POSLOVNIH PROSTORA
U poslovnim prostorijama mora se zadržati namjena predviđena javnim natječajem, a za eventualnu promjenu namjene zakupnik je dužan ishoditi odobrenje nadležnog Ureda državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.

UVJETI NATJEČAJA I SADRŽAJ PONUDE
Natjecati se mogu samo pravne i fizičke osobe - obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti koja je u skladu s propisanom namjenom poslovnih prostora, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom "JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP  POSLOVNIH PROSTORA 1 i 2 NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U BJELOVARU –  NE OTVARATI" na adresu Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,  43000 Bjelovar.

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

  • za fizičke osobe – obrtnike: ime i prezime, naziv obrta, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, obrtnica za obrtnika (ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja), broj žiro računa za povrat jamčevine;
  • za pravne osobe: naziv i sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja), broj žiro računa za povrat jamčevine;
  • brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene mjesečne zakupnine koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja;
  • Izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja;
  • Potvrdu o podmirenju dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih javnih davanja;
  • Potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza prema društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar i društvu Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
  • BON 2 – podatke o solventnosti (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja);
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini;
  • za osobu koja se poziva na pravo prvenstva, Potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja), kojom se dokazuje pravo prvenstva, Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja) o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja.

Obrazac ponude se može preuzeti na internet stranicama društva Komunalac d.o.o. Bjelovar ili kod tajnice društva.

PRAVO PRVENSTVA
Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nemaju pravne osobe čiji osnivač ili suosnivač je osoba koja ima prava iz navedenog Zakona.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Rok za podnošenje ponuda je zaključno s 09. veljače 2017.  godine, bez obzira na način dostave.  

KRITERIJI ZA ODABIR
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine za predmetno razdoblje.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

OTVARANJE PONUDA I REZULTATI NATJEČAJA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 10. veljače 2017. godine, u 12,00 sati, u prostorijama Komunalca d. o. o. Bjelovar,  Ferde Livadića 14a.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna.

O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem, u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. 

RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih nepodmirenih javnih davanja.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nije podmirio sve dospjele obveze prema Komunalcu d.o.o. Bjelovar i Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar.

JAMČEVINA
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u naprijed navedenom iznosu na poslovni račun otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, broj: IBAN HR7424020061100000133. Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zakupa ili opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća, a za predmetni poslovni prostor ponovno raspisuje natječaj na kojemu ponuditelj koji je odustao, opozvao ili izmijenio ponudu gubi pravo nadmetanja.

Jamčevina ponuditelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se i obračunati će se prilikom fakturiranja zakupnine, a ponuditelj je dužan uplatiti razliku do punog iznosa mjesečne zakupnine.

Ponuditelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u nominalnom iznosu, bez kamata, u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja

PREDUJAM, SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 5 dana od utvrđivanja rezultata natječaja, dakle najkasnije do 15. veljače 2017. godine uplatiti predujam koji je jednak 10% -tnom iznosu cjelokupne petogodišnje zakupnine (uvećano za PDV), koji zakupodavac zadržava kao polog do kraja zakupa ili raskida ugovora iz kojeg iznosa zakupodavac ima pravo namiriti eventualno neplaćene iznose zakupnine i ostalih troškova u rokovima plaćanja koji proizlaze iz računa, a ako ne bude iskorišten u slučaju raskida ugovora vraća se zakupniku.

Uplata predujma u 10% - tnom iznosu cjelokupne petogodišnje zakupnine, uvećano za PDV, uvjet je za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Troškove sklapanja i javnobilježničke potvrde (solemnizacije) ugovora o zakupu poslovnog prostora snosi zakupnik. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ima učinke ovršne isprave.

ZAKUPNINA, REŽIJSKI TROŠKOVI
Komunalac d.o.o. Bjelovar svaki mjesec ispostavlja račun za zakupninu za tekući mjesec, koji dospijeva na plaćanje svakog dvadesetog u mjesecu. 

Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupnik.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu je dužan uredno podmirivati sve režijske troškove (voda, električna energija, plin, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada i dr.) vezane uz korištenje poslovnih prostora koji su predmet ovog zakupa.

PREDAJA PREDMETA ZAKUPA U POSJED
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, bez inventara, a troškove investicijskog i tekućeg održavanja snosi zakupnik. Zahvati na konstruktivnim elementima objekta nisu dopušteni, a zakupnina se plaća i za vrijeme eventualne adaptacije poslovnog prostora. 

OSTALO
Komunalac d.o.o. Bjelovar pridržava pravo ne prihvatiti ni jednu od podnesenih ponuda bez navođenja razloga, odnosno proglasiti javni natječaj nevažećim u bilo koje vrijeme te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Sve informacije u svezi natječaja, mogu se dobiti na telefon ( 043/622-100).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranicama društva Komunalac d.o.o. Bjelovar.

 

                                                                                                          Predsjednik uprave:

                                                                                                         Ivan Ivančić, dipl. oecc.