Zakoni i odluke

Obavijest za stambene zgrade o mogućnosti zaduženja dodatnih spremnika

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara, miješani komunalni otpad se odvozi jednom tjedno, te se naplaćuje prema novom cjeniku. Odluku možete pročitati na web stranici. Obzirom na smanjenu učestalost odvoza broj spremnika za miješani komunalni otpad u zgradama često nije dovoljan. Ako je to slučaj i u Vašoj stambenoj…

Zakoni i odluke

Izjava o trajnom ne korištenju nekretnine

Poštovani korisnici naših usluga! Člankom 33. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici 26. siječnja 2018. godine, regulirana je mogućnost podnošenja zahtjeva za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi: Članak 33.       (1) Korisnik usluge ne može privremeno…

Zakoni i odluke

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Poštovani korisnici naših usluga! Prilikom ugradnje čipova na Vaše posude za miješani komunalni otpad bit će Vam uručena dva ( 2 ) primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge. Potrebno je ispuniti oba primjerka Izjave, te oba primjerka s potpisom korisnika usluge u roku od 15 dana od dana primitka dostaviti u Komunalac d.o.o osobno, faxom, e-mailom ili poštom. Ukoliko su podaci na Izjavi točni upišite DA u prazan…

Zakoni i odluke

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA:GRAD BJELOVAR-ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADAGRAD BJELOVAR-ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADAODLUKA o izmjenama i dopunama - Odluke o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Grada…

Odluke uprave

RJ Tržnice

Tržni red Gradske tržnice Bjelovar (Službeni glasnik Grada Bjelovara 8/12) Odluka o utvrđivanju cijena usluga Gradske tržnice Bjelovar (20. prosinca 2012. godine)  uz Cjenik usluga Gradske tržnice Bjelovar od 01. siječnja 2013. godine

Odluke uprave

RJ Gradska groblja

Cjenik godišnje grobne naknade za groblja na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3/12) Pravilnik za označavanje grobnih mjesta br. 01-2574-2000

Gradske odluke

RJ Čistoća

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15) Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 9/09, 1/10)  Odluka o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. na provedeni postupak javne…

Zakonski propisi

RJ ČISTOĆA (OTPAD)

 ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98, 23/07) Uredba o nadzoru…

Dozvole

Gospodarenje otpadom

Komunalac d.o.o. Bjelovar posjeduje slijedeće dozvole i potvrde o upisu u očevidnike:1. Dozvola za gospodarenje otpadom Komunalac Bjelovar-30.11.20152. Dozvola za gospodarenje otpadom Komunalac Bjelovar-Rješenje o revizijidozvole-29.12.2017.3. Dozvola za gospodarenje otpadom Komunalac Bjelovar-Rješenje o izmjeni idopuni dozvole-27.01.2021.4. Dozvola za gospodarenje otpadom-Reciklažno dvorište Prespa-10.09.2021.5. Dozvola za…