ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiIzjava o načinu korištenja javne usluge

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Zakoni i odluke

Poštovani korisnici naših usluga!

Prilikom ugradnje čipova na Vaše posude za miješani komunalni otpad bit će Vam uručena dva ( 2 ) primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge.

Potrebno je ispuniti oba primjerka Izjave, te oba primjerka s potpisom korisnika usluge u roku od 15 dana od dana primitka dostaviti u Komunalac d.o.o osobno, faxom, e-mailom ili poštom. Ukoliko su podaci na Izjavi točni upišite DA u prazan stupac, a ukoliko podaci na Izjavi nisu točni ili su promijenjeni u prazni stupac upišite točne podatke, te uz Izjavu dostavite i presliku zemljišno knjižnog izvatka, kupoprodajnog ugovora, rješenja o nasljeđivanju ili nekog drugog dokumenta kojim dokazujete točnost podataka.

Komunalac d.o.o. će Vam odmah po zaprimanju vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od primitka. Izjava potpisana od strane Komunalca d.o.o. i korisnika usluge smatra se Ugovorom. Ukoliko ne dostavite ispunjenu i potpisanu i Izjavu u roku od 15 dana smatramo da se slažete sa svim podacima i da ste Izjavu potpisali.

Društvo Komunalac d.o.o. se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Politike o zaštiti osobnih podataka i privatnosti i drugih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz lzjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, ovom Uredbom i Odlukom. Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz lzjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

1.  kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz lzjave u roku od 15 dana

2. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge. Zakon, Uredba, Odluka, Opći uvjeti i cjenik nalaze se na mrežnim stranicama davatelja javne usluge.

 

Adresa za dostavu Izjave osobno ili poštom: Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

e-mail adresa: komunalac@komunalac-bj.hr

Fax: 043 622 122

Telefon za upite: 043 622 100

 

Primjere popunjenih izjava koje će Vam olakšati popunjavanje same Izjave možete vidjeti u niže navedenim dokumentima. Podaci navedeni u izjavama su navedeni samo kao primjer i nemaju nikakve veze sa pojedinim fizičkim i pravnim osobama, korisnicima naših usluga.