Općenite informacije

Komunalacv Bjelovar

Tvrtka: Komunalac d.o.o. Bjelovar       
Skraćeni naziv: Komunalac d.o.o.       
MBS/OIB: 3354946 / 27962400486       
Sjedište: Ferde Livadića 14a; Bjelovar       
Telefon/fax: 043 622 100 / 043 622 122       
Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru       
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću       
Žiro račun: 2402006-1100000133       

Predmet poslovanja – djelatnosti:

 • održavanje čistoće svih vrsta objekata i javnih površina 
 • odlaganje komunalnog otpada 
 • održavanje javnih površina 
 • održavanje nerazvrstanih cesta 
 • tržnice na malo 
 • održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova 
 • obavljanje dimnjačarskih poslova 
 • kupnja i prodaja robe 
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu 
 • djelatnost druge oporabe otpada 
 • djelatnost oporabe otpada 
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom 
 • djelatnost prijevoza otpada 
 • djelatnost sakupljanja otpada 
 • djelatnost trgovanja otpadom 
 • djelatnost zbrinjavanja otpada 
 • gospodarenje otpadom 
 • interventno sakupljanje otpada 
 • sakupljanje otpada za potrebe drugih 
 • sakupljanje otpada u reciklažnom dvorištu 
 • recikliranje otpada 
 • gospodarenje posebnim kategorijama otpada 
 • odvojeno sakupljanje otpada 
 • proizvodnja komposta 
 • djelatnost upravljanja, organiziranja, održavanja i naplate parkinga na javnim parkiralištima i javnoj garaži 
 • blokiranje i premještanje protupravno parkiranih i napuštenih motornih vozila 
 • upravljanje grobljem 
 • ukop pokojnika 
 • obavljanje pogrebničke djelatnosti 
 • trgovina na malo pogrebnom opremom 
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja 
 • djelatnost građenja grobnica 
 • pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja 
 • održavanje i popravak motornih vozila 
 • popravak strojeva 
 • računovodstveni poslovi 
 • poslovanje nekretninama 
 • poslovanje vlastitim nekretninama
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina 
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine 
 • prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe 
 • upravljanje i održavanje športskih građevina 
 • športska rekreacija 
 • športska poduka 
 • izrada, organizacija i upravljanje športskim objektima i prodaja ulaznica 
 • postavljanje, održavanje, iznajmljivanje i prodaja montažnih i fiksnih ledenih ploha za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 
 • kupovina, prodaja, održavanje i iznajmljivanje sportske opreme za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 
 • kupovina, prodaja, održavanje i iznajmljivanje rashladnih uređaja 
 • kupovina, prodaja, održavanje i iznajmljivanje strojeva za obradu ledenih ploha 
 • kupovina, prodaja, održavanje i iznajmljivanje ograda za montažne i fiksne ledene plohe za profesionalne i rekreativne namjene 
 • djelatnost oglašavanja 
 • promidžba, reklama i propaganda 

Predsjednik Uprave: Ivana Jurković Piščević, mag.pol.       
Član Uprave: Josip Heged, ing.       
Nadzorni odbor: Marijan Marušić, dipl. oec.,  predsjednik Nadzornog odbora, Danijel Baruškin, dipl. inf. - zamjenik predsjednika, članovi: Zlatka Pemper, dipl. učit., Pero Bradvica, mag.oec. , Stipe Crnković, ing. za građ. inst.- predstavnik radnika.       
Vlasništvo: Grad Bjelovar

Temeljni kapital:       
28.818.600 HRK (kuna)

Promjene temeljnog kapitala:       
Temeljni kapital društva promijenjen Odlukom članova društva od 5. srpnja 2016. godine, tako da je s iznosa od 26.385.300,00 kn povećan za 2.433.300,00 kn na iznos 28.818.600,00 kn, povećanjem jedinog poslovnog udjela unosom ulaganja - prava - novčanih potraživanja Grada Bjelovara prema trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar, a što je utvrđeno revizijskim izvješćem ovlaštenog revizora FAIR AUDIT d.o.o. Bjelovar.

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Komunalac d.o.o. izradio je katalog informacija kojima raspolaže. Pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

 • Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
 • elektronske pošte, komunalac@komunalac-bj.hr, odnosi.javnost@komunalac-bj.hr  ili
 • telefax: 043/ 622 122

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenica za informiranje:

 • Vanja Crnković radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
 • Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
 • Telefon: 043 622 116

IZJAVA O MISIJI, VIZIJI I KLJUČNIM CILJEVIMA DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. BJELOVAR

Misija i vizija društva Komunalac d.o.o.

Misija

Misija društva Komunalac d.o.o. Bjelovar je biti pouzdan servis grada i svakodnevno na usluzi građanima.

Navedeno se ostvaruje svrhovitim, gospodarski učinkovitim i ekološki održivim obavljanjem komunalnih djelatnosti na uslužnom području grada Bjelovara i drugih JLS u kojima Društvo pruža usluge.

Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar organizacijom rada, ulaganjem u ljudske resurse i suvremena tehnološka znanja i opremu, te gradnjom potrebne infrastrukture, djeluje u smjeru stalnog poboljšavanja sigurnosti, kontinuiteta i kvalitete isporuke komunalnih usluga.

Društvo se obvezalo na poštovanje poslovnih, profesionalnih i etičkih normi i stalno nastojanje unapređivanja poslovanje širenjem asortimana i povećavanjem dostupnosti usluga korisnicima kao i poštivanje i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana, a u skladu s vizijom i ciljevima Društva.

Vizija

Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar je vodeće komunalno društvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, te gospodarenjem imovine,  teži biti  među vodećim komunalnim društvima u RH. Ostvarenje vizije mjerimo kroz dokazano zadovoljstvo korisnika cijenom i kvalitetom usluga, stabilno poslovanje i učinkovito gospodarenje imovinom,  uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja i poštivanja najviših ekoloških standarda, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, te zadovoljstvo naših osnivača/vlasnika i korisnika usluga stalno rastućim.

Na putu k ispunjenju vizije vode nas:

 • Profesionalni pristup u pružanju usluga,
 • Organizacijski ustroj usmjeren prema specijalizaciji stručnih znanja i vještina vezanih uz svaku pojedinačnu uslugu,
 • Poboljšavanje kvalifikacijske strukture zaposlenih uz kontinuirano ulaganje u njihovo usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina,
 • Praćenje i primjena suvremenih trendova i novosti na tržištu tehnoloških znanja i opreme, te intenzivno ulaganje u daljnji razvoj i unapređivanje komunalnih sustava u Gradu Bjelovaru.

Ciljevi

 • Zadovoljni korisnici,
 • Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje,
 • Učinkovita suradnja s lokalnom zajednicom i osnivačem,
 • Zaštita okoliša po najvišim EU standardima,
 • Zadovoljni i educirani zaposlenici,
 • Transparentno i na poštivanju zakona utemeljeno poslovanje.

Politika:

Naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

KORISNICI USLUGA

 • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika usluga, te težiti njihovom maksimalnom zadovoljstvu kroz redovito izvršavanje usluga prikupljanja otpada, grobljanskih usluga, trgovine na malo, reciklažnog dvorišta, poslove parkiranja i održavanja javnih površina
 • Stalno unaprjeđivati našu tehničku opremljenost i održavati sposobnost pružanja najvišeg nivoa usluga u svim djelatnostima

ZAPOSLENICI

 • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih radnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije
 • Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih oboljenja, sigurnost radnog mjesta i poštivanje radnih prava

DOBAVLJAČI I PARTNERI

 • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos izgraditi najviši nivo povjerenja

VLASNIK – GRAD BJELOVAR

 • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima norme ISO 9001
 • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati dugoročno održivo poslovanje
 • Pravovremeno i kvalitetno planiranje i izvješćivanje, te osiguranje potpuno transparentnog poslovanja

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

 • Osigurati usklađenost sa zakonskim propisima
 • Poslovanje u skladu sa zakonskim propisima i puna primjena financijskog upravljanja i kontrola