ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiIzjava o trajnom ne korištenju nekretnine

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Zakoni i odluke

Poštovani korisnici naših usluga!

Člankom 33. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici 26. siječnja 2018. godine, regulirana je mogućnost podnošenja zahtjeva za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi:

Članak 33.

      (1) Korisnik usluge ne može privremeno odjaviti korištenje javne usluge na nekretnini.

      (2) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način.

 

       (3) Korisnik usluge može podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi (stan, kuća, poslovni prostor) ako istu neće koristiti minimalno godinu dana, a prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom korištenja javne usluge dužan je vratiti zadužene spremnike za odlaganje otpada davatelju javne usluge i podmiriti sve dospjele račune.

       (4) Na temelju zahtjeva korisnika usluge, davatelj javne usluge izdat će korisniku pisano odobrenje o odjavi korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi.

       (5) Korisnik usluge je dužan u roku šest mjeseci od izdavanja pisanog odobrenja o odjavi korištenja javne usluge davatelju javne usluge na odgovarajući način dokazati trajno nekorištenje nekretnine, sukladno odredbama stavka 2. ovog članka.

       (6) Davatelj javne usluge ima pravo provjeriti koristi li korisnik usluge nekretninu za koju je podnio zahtjev za odjavom korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi.

 

Društvo Komunalac d.o.o. se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Politike o zaštiti osobnih podataka i privatnosti i drugih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Zakon, Uredba, Odluka, Opći uvjeti i cjenik nalaze se na mrežnim stranicama davatelja javne usluge.

 

Adresa za dostavu ZAHTJEVA osobno ili poštom: Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar

e-mail adresa: komunalac@komunalac-bj.hr

Fax: 043 622 122

Telefon za upite: 043 622 100