ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiOtpad

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Tematski propisi

Propisi iz područja gospodarenja otpadom
 

STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)
 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11)

 

OPĆI PROPISI ZA PODRUČJE OTPAD

 • Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94)
 • Zakon o otpadu (NN 178/04111/06, 60/08, 87/09 )
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
 • Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)
 • Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (NN 51/06 )
 • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07 )
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07 )

 

PROPISI ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu ( NN  97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11)
 • Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (NN 155/0524/06, 28/06)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09)
 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe (NN 36/07 )
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09)
 • Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom   (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09)
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 70/08)
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 105/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)

 

OSTALI PROPISI VAŽNI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
 

Zaštita okoliša:

 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04)
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06 )
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08)  
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08
 • Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN  114/08)
 • Pravilnik o visini naknade za sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 99/08)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/00)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliš  (57/10)

 

Komunalno gospodarstvo:

 

Prijevoz opasnih tvari:

 

Kemikalije:

 • Zakon o kemikalijama (NN 150/05 , 53/08 )
 • Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija ( NN 23/08 , 64/09 )
 • Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija (NN 73/09)

 

Ostalo:

 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 32/10)      
 • Zakon o rudarstvu   (NN 75/09)              
 • Uredba o uvijetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)