ZADNJE OBAVIJESTI
BN-50-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-49-2022/K Osobno vozilo  JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o.  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-48-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-35-2022/K Zaštitna i radna obuća  PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA, OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU STAMBENE ZGRADE,  POPUNJAVANJE ANKETNOG UPITNIKA ZA PODJELU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I PLASTIKE-TRAŽI SE  POSTAVLJENI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA IZ KUĆANSTVA  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME KOLOVOŠKIH BLAGDANA I PRAZNIKA 2022. GODINE  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  Očitovanje i suglasnost na Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-19-2022/K Nabava prirodnog plina  BN-45-2022/K Auto gume za vozila  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME USKRSNIH BLAGDANA  BN-36-2022/K Izrada lauf graba  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Severin  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Velika Pisanica  
 

Obavijesti - vodovod BjelovarJavni natječaj za prodaju napuštenih vozila

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

„Komunalac d.o.o. Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju napuštenih vozila, broj: 01-01-29-2021/K od 7. svibnja 2021. godine oglašava: JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA“.

I. PREDMET PRODAJE

Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14/a, (u daljnjem tekstu: prodavatelj) prodaje sljedeća napuštena vozila:

1)      Renault Megane, Scenic, 1.4 RN,

snaga motora: 55 kW,

radni obujam: 1390 cm³,

godina proizvodnje: 1998.,

registarska oznaka: BJ-145-FC,

broj šasije: H02693000K1101CPP,

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 4.153,00 kn, a temelji se na procijeni vrijednosti motornog vozila izrađenoj od strane Centra za vozila Hrvatske.

2)      Citroen Xantia, 1.9 SD,

snaga motora: 55 kW,

radni obujam: 1905 cm³,

godina proizvodnje: 1996.,

registarska oznaka: NA-129-CS,

broj šasije: VF7X12D00002D2170,

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 1.588,00 kn, a temelji se na procijeni vrijednosti motornog vozila izrađenoj od strane Centra za vozila Hrvatske.

II. NAČIN I UVIJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim ili pravnim osobama sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 500,00 kuna za svako vozilo, na račun prodavatelja, IBAN: HR7424020061100000133, opis plaćanja „Jamčevina za kupnju vozila“. Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu. Ako odabrani ponuditelj ne uplati ugovoreni iznos u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Pored ugovorene cijene ponuditelj snosi i sve ostale zavisne troškove. Nakon što ponuditelj dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, u roku od 8 dana izvršiti će se sklapanje kupoprodajnog ugovora te je dužan u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos uplaćene jamčevine. Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nije podmirio sve dospjele obveze prema Komunalcu d. o. o. Bjelovar i Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od kupoprodaje nema pravo na povrat jamčevine, a za predmetno vozilo ponovno se raspisuje natječaj na kojemu ponuditelj koji je odustao gubi pravo natjecanja.

III. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda teče od dana objave oglasa na web stranici Društva, a najkasnije do 20. svibnja 2021.  godine u 12,00 sati. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu:  KOMUNALAC d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43 000 Bjelovar, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“ ili osobno na navedenu adresu.

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranci prodavatelja ili osobno kod rukovoditelja RJ Parkiranje, autobusni kolodvor i mehanička radionica.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati i evidentirati će se kao zakašnjele. Ponuditelj može povući svoju ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pisanim putem, u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćene jamčevine. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

IV. TROŠKOVI NATJEČAJA

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obvezan ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja. Sve dodatne informacije o ponuđenom vozilu zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 07,00 do 15,00 na kontakt broj 043/622-155 ili  e-mail: referent.prometa@komunalac-bj.hr . Vozilo će se moći pogledati radnim danom do isteka roka za dostavu ponuda, na adresi sjedišta prodavatelja, uz prethodnu najavu na gore navedeni kontakt.

V. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Javno otvaranje ponuda će se održati 21. svibnja 2021. godine, u 9,00 sati u sjedištu prodavatelja. Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

VI. OBAVIJEST O REZULTATIMA ODABIRA

Svi ponuditelji o ishodu natječaja biti će obaviješteni pisanim putem u roku 45 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Komunalac d. o. o. Bjelovar pridržava pravo da ne prihvatiti ni jednu od podnesenih ponuda bez navođenja razloga, odnosno pridržava pravo proglasiti natječaj nevažećim u bilo koje vrijeme te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Sve informacije u svezi natječaja, mogu se dobiti na telefon (043/622-155).