ZADNJE OBAVIJESTI
 

Povijest tvrtkePravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Komunalac d.o.o. izradio je katalog informacija kojima raspolaže. Pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.
 

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

  • Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
  • elektronske pošte, komunalac@komunalac-bj.hr ili
  • telefax: 043/ 622 122

 

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenica za informiranje:

  • Valentina Carek radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
  • Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
  • Telefon: 043 622 117