Opći uvjeti isporuke
Tržni red gradske tržnice Bjelovar

Na temelju članka 3. stavka 2. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 ), članka 25. i 26. Pravilnika o minimalnim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica ( Narodne novine 66/09, 108/09, 08/10) i članka 24. Odluke o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 07/05, 02/06, 04/08, 09/09, 06/10 i 06/11), te članka 17. stavka 2. točke 7. Izjave o osnivanju Komunalaca d.o.o. Bjelovar, Uprava Društva  zastupana po Predsjedniku Uprave je 18. prosinca 2012. godine donijela
 

TRŽNI  RED GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR

I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.
    Ovim Tržnim redom uređuju se uvjeti i način rada na Gradskoj tržnici i mjestima za prodaju robe na klupama izvan tržnice, korištenje usluga, pravila ponašanja radnika tržnice, korisnika usluga – prodavača i potrošača, zdravstveno-tehničke mjere, uređenje i održavanje prostora tržnice.

Članak 2.
    Gradska tržnica pruža slijedeće usluge:

 1. Ustupanje na korištenje prodajnih mjesta na tržnici i mjesta za prodaju robe na klupama  izvan tržnice,
 2. Ustupanje na korištenje tehničkih sredstava potrebnih pri obavljanju prometa robe,
 3. Ustupanje na korištenje poslovnih prostora izgrađenih u sklopu tržnice,
 4. Ustupanje na korištenje prostora za postavu montažnih kioska u sklopu tržnice,
 5. Organiziranje prigodnih prodaja,
 6. Ostale usluge

Članak 3.
    Gradska tržnica je uređeni prostor za organiziranu prodaju na otvorenom, pod nadstrešnicama i u zgradama, na kojem se obavlja prodaja namirnica i druge robe u skladu s ovim Tržnim redom.

II.    UVJETI I  NAČIN RADA TRŽNICE

Članak 4.
    Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. (u daljnjem tekstu Komunalac d.o.o.) upravlja Gradskom tržnicom u Bjelovaru i mjestima za prodaju robe na klupama izvan tržnice i dužno je pridržavati se ovog Tržnog reda čije odredbe moraju biti dostupne javnosti i istaknute na vidljivom mjestu na Gradskoj tržnici.

Članak 5.
    Na Gradskoj tržnici se obavlja prodaja slijedeće robe i poljoprivrednih proizvoda:

 1. U Mliječnoj tržnici: mliječni proizvodi vlastite proizvodnje, jaja, tjestenina, med i zaklana perad koja je pakirana u odgovarajućoj ambalaži, na kojoj treba biti oznaka s kontrolnim veterinarskim brojem s time da su osigurani uvjeti propisani važećim Zakonima i Pravilnicima.
 2. Pod malom nadstrešnicom, na prostoru između male i velike nadstrešnice i pod velikom nadstrešnicom:  voće, povrće, živo cvijeće i med.
 3. Na mjestima za prodaju robe na klupama izvan tržnice i to na štandovima postavljenim uz zgradu Uprave Gradske tržnice, uz zgradu Mliječne tržnice, te na parkiralištu iza  zgrade Mliječne tržnice,  može se prodavati samo ona roba koja se prema svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonica.
 4. U Ulici Brune Bušića, na prodajnim mjestima može se svakodnevno prodavati voće i povrće iz vozila, a na štandovima četvrtkom i subotom, roba koja se prema svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonica i rabljena roba.

                                                       
Članak 6.
    Prodajna mjesta za prodaju pojedinih proizvoda moraju predstavljati cjelinu, a namjena pojedinih cjelina treba biti vidljivo označena.

Članak 7.
    Roba što se prodaje na Gradskoj tržnici i na mjestima za prodaju robe na klupama izvan tržnice mora imati istaknutu cijenu, a ovlašteni prodavači i tvrtku.


III.    UVJETI, VRSTA I NAČIN PRUŽANJA TRŽNIH USLUGA

Članak 8.
Prodajni prostor Gradske tržnice prvenstveno je namijenjen za obavljanje trgovine na malo robe i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te drugih proizvoda promet kojih je zakonom i drugim propisima dozvoljen. Komunalac d.o.o. Bjelovar pruža usluge istoj kategoriji korisnika pod jednakim uvjetima.

1.    Radno vrijeme

Članak 9.
Gradska tržnica radi radnim danom od 7 do 16 sati, a nedjeljom i blagdanom od 7 do 13 sati.
Gradska tržnica i objekti na Gradskoj tržnici na dane Uskrsa, Božića i Nove godine ne rade.

Članak 10.
Ukoliko korisnik zakupljenog prodajnog mjesta ne počne sa korištenjem prodajnog mjesta na tržnici do 8 sati (za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna) odnosno do 9 sati (za razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka) prodajno mjesto se taj dan može ustupiti drugome na korištenje.

2.    Prodajna mjesta i poslovni prostor

Članak 11.
    Prodajna mjesta su mjesta organizirane prodaje na otvorenom ili u objektima, namijenjena  za prodaju u pravilu istovrsnih i sličnih proizvoda.
    Komunalac d.o.o. na Gradskoj tržnici pruža slijedeće usluge:

 • daje u zakup poslovne prostore u čvrstim objektima Gradske tržnice fizičkim i pravnim osobama putem javnog natječaja koji se provodi sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ( Narodne novine 125/11), na vrijeme do pet godina.
 • daje u zakup prodajna mjesta na prostoru Gradske tržnice i to u zatvorenom prostoru Mliječne tržnice,  pod malom nadstrešnicom, na prostoru između male i velike nadstrešnice, pod velikom nadstrešnicom, i na klupama izvan tržnice iz članka 5. ovog Tržnog reda putem javnog natječaja na vrijeme unutar jedne godine.
 • dnevno iznajmljuje opremu na korištenje,
 • organizira prigodne i sezonske prodaje na za to predviđenim mjestima.

Pored pružanja tržnih usluga Komunalac d.o.o. održava tržne objekte i prostore, uređaje i opremu i provodi sanitarne mjere.

Članak 12.

 • Prodajna mjesta zakupljuju se na način da se za slobodna (ne zakupljena) mjesta raspisuje javni natječaj i prikupljaju pisane zatvorene ponude, tako da osoba koja ponudi najvišu cijenu sklapa ugovor o zakupu za pojedino prodajno mjesto ili više njih.
 • Javni poziv za javni natječaj prodajnih mjesta objavljuje se na oglasnim pločama i Internet stranicama tvrtke, te na drugi prikladan način.
 • Komunalac d.o.o. imenuje Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja koje utvrđuje pravila natječaja i provodi postupak odabira najpovoljnije ponude.
 • Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđeni iznos.
 • Prodajna mjesta za koja zakup nije reguliran temeljem pisanog ugovora daju se na korištenje jednokratno (svakodnevno). Korisnik zakupljenih prodajnih mjesta ne može ista
 • ustupiti drugim osobama za stalnu, povremenu ili zajedničku uporabu. Mjesta koja nisu dana u zakup plaćaju se dnevno po dolasku.
 • Prodajna mjesta označena  su brojevima.
 • Proširenje prodajne plohe dodijeljenog prodajnog mjesta pomoću raznih priručnih sredstava (daske, metalne naprave i sl.) nije dopušteno, a postojeća proširenja korisnici usluga moraju sami ukloniti, ili će Komunalac d.o.o. o istome obavijestiti Komunalno redarstvo Grada Bjelovara, te će ista biti uklonjena na teret zakupnika uz obračun svih  troškova prouzročenih uklanjanjem istih, a Komunalac d.o.o. nije dužan nadoknaditi eventualnu štetu koja nastane uslijed poduzimanja predmetnih mjera.
 • Komunalac d.o.o. zadržava pravo raskida ugovora s korisnikom koji se ne pridržava naprijed navedenih odredbi.


3. Naknada

Članak 13.
Komunalac d.o.o. može raskinuti ugovor o zakupu prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici ili na klupama izvan tržnice i prije isteka roka na koji je zaključen u slučaju da korisnik usluge ne podmiruje redovito svoje obveze, odnosno ne pridržava se odredbi ovog Tržnog reda. Korisnik usluge s kojim je raskinut ugovor o zakupu na način iz stavka 1. ovog članka ne može se javiti na javni natječaj istog narednih 12 mjeseci. Otkazni rok iznosi jedan mjesec.
Po isteku ugovora Komunalac d.o.o. može sa zakupcem produžiti ugovor o zakupu za zakupljeno mjesto bez ponovnog javnog natječaja uz uvjet da je zakupac podmirio sav dug za proteklo razdoblje, pridržavao se odredbi ovog Tržnog reda, prihvaća cijenu zakupa sukladno važećem cjeniku ili onu koja je postignuta javnim natječajem.
Tehnička sredstva, uređaji i oprema daju se na dnevno korištenje uz naknadu koja se plaća prilikom preuzimanja tih sredstava na korištenje prema cjeniku usluga.

Članak 14.
Zakup prodajnog mjesta plaća se po potpisu ugovora o zakupu prodajnih  mjesta na Gradskoj tržnici, u rokovima koji su naznačeni na ispostavljenom računu, i oslobađa zakupca plaćanja dnevne naknade (mjestovine) zakupljenog  prodajnog mjesta.
Dnevnu naknadu za korištenje prodajnog mjesta korisnik usluge koji nema zakupljeno prodajno mjesto dužan je platiti ovlaštenom radniku Komunalca d. o. o. odmah po zauzimanju prodajnog mjesta, u protivnom biti će prijavljen komunalnom redaru, koji će ga udaljiti s tržnice, a naknadu koja će biti naknadno fakturirana, dužan je platiti zajedno sa kamatama i svim troškovima slanja fakture. 

Članak 15.
Račun o plaćenoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta i tehničkih sredstava korisnik usluga dužan je čuvati do kraja vremena korištenja prodajnog mjesta, odnosno do predaje tehničkog sredstva i na zahtjev ovlaštene osobe pokazati.
Ako se tijekom kontrole korisnik zateče bez računa ili je zauzeo više prodajnih mjesta od plaćenih, plaća naknadu za zauzeti prodajni prostor.
Ako korisnik odbije plaćanje biti će prijavljen komunalnom redaru, koji će ga udaljiti s tržnice, a naknadu koja će biti naknadno fakturirana, dužan je platiti zajedno sa kamatama i svim troškovima slanja fakture. 

Članak 16.
 Korisniku usluge koji odbija ili neuredno plaća naknadu za korištenje usluga Komunalac d.o.o. može otkazati korištenje usluga.

Članak 17.
Cjenik tržnih usluga određuje Komunalac d.o.o. prema pozitivnim propisima, aktima društva te uvjetima ponude i potražnje (tržišnim uvjetima).
Cjenik usluga i radno vrijeme tržnice moraju biti istaknuti na vidnom mjestu, tako da su dostupni na uvid svakom korisniku usluga.
   
IV. PRAVILA PONAŠANJA

1. Ponašanje radnika Gradske tržnice

Članak 18.
    Komunalac d.o.o. dužan je brinuti se:

 1. Da se najkasnije do početka rada tržnice očiste neophodne komunikacije, nogostupi i druge javne površine od snijega i leda.
 2. Da se redovito čisti i pere tržni prostor.
 3. Da se osigura poseban prostor namijenjen za odlaganje otpadaka i da se redovito vrši dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija tržnog prostora.
 4. Da se osigura dovoljna količina higijenski ispravne vode za piće, osvježenje povrća, pranje objekta i ostale potrebe.
 5. Da se redovito provjerava ispravnost vaga i ostalih naprava za mjerenje.
 6. Da se vrši pregled tržnog prostora prije njegove uporabe, te kontrola naplate mjestovine i vagarine.
 7. Da za vrijeme rada radnici Komunalca d.o.o. nose propisanu odjeću.
 8. Da se korisnici usluga upozoravaju na uočene nepravilnosti u njihovu radu i ponašanju¸.
 9. Da se vrši suradnja s inspekcijama, komunalnim redarstvom i drugim organima radi sprečavanja prodaje proizvoda, promet kojih nije dopušten, proizvoda sumnjiva podrijetla, zdravstveno neispravnih proizvoda, prekupa i  slično.
 10. Da se poduzimaju i druge mjere koje osiguravaju nesmetan promet robe.


2. Ponašanje korisnika usluga i potrošača Gradske tržnice

Članak 19.
    Korisnici usluga dužni su se ponašati tako da ne remete rad i red, a naročito:

 1. Pridržavati se odredbi ovog Tržnog reda i drugih Zakona i propisa kojima se uređuje promet robe, javni red i mir, te  ponašanje na javnim mjestima.
 2. Pridržavati se radnog vremena tržnice koje je radnim danom od 7 do 16 sati, a nedjeljom i blagdanom od 7 do 13 sati.
 3. Pridržavati se Odluke da Gradska tržnica i objekti na Gradskoj tržnici na dane Uskrsa, Božića i Nove godine ne rade.
 4. Dopremati robu ako se radi o većim količinama do 8,00 sati, a poslije samo uz posebno dopuštenje ovlaštenog radnika ali samo malim ručnim kolicima. Dostavna vozila mogu koristiti dostavno parkiralište samo za dopremu robe u vremenu određenom ovim člankom Tržnog reda. Nakon istovara robe isto vozilo mora napustiti dostavno parkiralište u roku 15 minuta. Parkiranje i kretanje dostavnih vozila mimo dostavnog parkirališta tržnice nije dozvoljeno.
 5. Pola sata prije isteka tržnog vremena prodavači su obvezni otpočeti sa pripremama radi napuštanja svojih prodajnih mjesta, spremiti neprodanu robu, očistiti svoj prodajni prostor od ambalaže i otpadaka na za to određeno mjesto i napustiti tržni prostor najkasnije pola sata po isteku tržnog vremena, kako bi se moglo izvršiti nesmetano čišćenje.
 6. Pridržavati se rasporeda prodajnih mjesta i prodavati proizvode isključivo na mjestima određenim za prodaju pojedinih proizvoda.
 7. Platiti naknadu za korištenje prodajnih mjesta ovlaštenom radniku odmah po zauzimanju prodajnog mjesta.
 8. Poljoprivredno-prehrambene proizvode koje prodaju i prodajno mjesto održavati čistim u toku rada.
 9. Biti uredni i čisti, a korisnici prodajnih mjesta u Mliječnoj tržnici  obvezni su nositi bijelu odjeću (bijelu kutu ili kecelju, te  bijelu povesku ili kapu na glavi), kao i obaviti zdravstveni pregled koji će biti evidentiran u sanitarnoj iskaznici.
 10. Pri obavljanju prometa robom koristiti isključivo tehnička sredstva (vage i utege) tržnice, koji moraju biti tako postavljeni da kupac može nesmetano kontrolirati mjerenje, odnosno vaganje robe.
 11. Na zahtjev ovlaštene osobe pokazati odgovarajuće dokumente.


3.    Zdravstveno tehničke mjere

Članak 20.
    Na tržnici se mogu prodavati poljoprivredno prehrambeni proizvodi koji su zdravstveno ispravni, a  tehnička sredstva, te ambalaža kojom se služe u prometu robe na tržnici moraju biti uredni i čisti, tehnički ispravni i izrađeni od materijala neškodljivog za ljudsku ishranu.


Članak 21
    Sanitarno higijenski objekti i pripadajući higijenski uređaji na tržnici moraju biti otvoreni i dostupni u radno vrijeme tržnice.
    Komunalac d.o.o. je dužan osigurati ispravnost i čistoću sanitarno higijenskih objekata i pripadajućih higijenskih uređaja.

Članak 22.
    Na Gradskoj tržnici potrošačima je zabranjeno:

 1. Diranje prehrambenih, a naročito mliječnih proizvoda.
 2. Guranje ili vožnja bicikla i motora ili njihovo ostavljanje na  mjestima koja nisu za to namijenjena.
 3. Oštećivanje objekata, uređaja i nasada na Gradskoj tržnici, te dovođenje pasa na tržni prostor.
 4. Zadržavanje u noćnim satima bez valjanog razloga.
 5. Javno okupljanje bez suglasnosti Uprave Gradske tržnice.


Na Gradskoj tržnici korisnicima usluga-prodavačima je zabranjeno:

 1. Na bilo koji način dovoditi u zabludu građane-potrošače o podrijetlu i svojstvima robe izložene za prodaju.
 2. Bacanje otpadaka, pokvarene robe i drugog otpada mimo određenog prostora odnosno posuda, a posebno je zabranjeno odlaganje ili razbacivanje otpadaka po prostoru Gradske tržnice.
 3. Sjedenje na prodajnoj klupi.
 4. Izlaganje robe na nogostupima i prolazima Gradske tržnice.
 5. Prodavanje robe na mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu.
 6. Širenje van prostora prodajnog mjesta.
 7. Označavanje prodajnog mjesta u svrhu rezervacije.
 8. Pranje vozila na tržnici.
 9. Parkiranje prikolica i vozila na mjestima koja zato nisu namijenjena.
 10. Držanje kolica pored prodajnog mjesta.
 11. Skladištenje robe na prodajnim mjestima van tržnog vremena.
 12. Noćenje na Gradskoj tržnici.
 13. Zadržavanje dostavnih vozila na prostoru za dostavu, van predviđenog vremena.


V.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23
    Za provođenje odredaba ove odluke nadležna je Uprava Gradske tržnice,  inspekcijske službe prema svojim nadležnostima, te komunalno redarstvo Grada Bjelovara.
Za sve što nije obuhvaćeno odredbama ovog Tržnog reda, za pravila ponašanja između zakupca i zakupodavca vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 24.
    Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o održavanju i zaštiti reda na tržnici (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 9/95; 1/98.) i Odluka o davanju odobrenja o mjestima za prodaju robe na klupama izvan tržnice (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 5/99).

Članak 25.
    Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Bjelovara, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

PREDSJEDNIK  UPRAVE
Ivan Ivančić, dipl. oec.

Cjenik usluga Gradske tržnice
C J E N I K USLUGA GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR
A. MLIJEČNA TRŽNICA - BEZ UGOVORA O ZAKUPU
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

0,66 EUR (4,97 kn)
1,06 EUR (7,99 kn)
B. MALA I VELIKA NADSTREŠNICA
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

0,66 EUR (4,97 kn)
0,66 EUR (4,97 kn)
C. PROSTOR IZMEĐU MALE I VELIKE NADSTREŠNICE
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto
            - Poljoprivredni proizvođači
            - Obrtnici i trgovačka društva

1,06 EUR (7,99 kn)
1,33 EUR (10,02 kn)
D. ŠTANDOVI
1. Mjestovina za 1 prodajni štand
2. Mjestovina za 1 prodajni štand-na parkingu, četvrtkom i subotom, te za prigodne i promidžbene svrhe
3. Dnevni najam štanda van prostora Gradske tržnice
1,99 EUR (14,99 kn)
6,64 EUR (50,03 kn)
16,59 EUR (125,00 kn)
E. PARKIRALIŠTE, BRUNE BUŠIĆA
1. Mjestovina za 1 prodajno mjesto na parkiralištu
            1 m2
            12,1 m2-5,5X2,2 M   
        
2. Mjestovina za 1 prodajno mjesto u Ulici Brune Bušića
            prodaja voća i povrća iz vozila
            prodaja rabljene robe

1,33 EUR (10,02 kn)
13,27 EUR (99,98 kn)

 3,98 EUR (29,99 kn)
1,33 EUR (10,02 kn)
F. VAGE
1. Voćarska vaga do 20 kg - dnevno
2. Vaganje na vagi do 500 kg - jednokratno
0,80 EUR (6,03 kn)
0,40 EUR (3,01 kn)
 

G. NAKNADA
1. Početna cijena zakupa jednog prodajnog mjesta Mliječna tržnica Zelena tržnica
a) za 12 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

93,57 EUR (705,00 kn)
157,67 EUR (1.787,96 kn)

83,08 EUR (625,97 kn)
132,46 EUR (998,02 kn)
b) za 9 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

70,21 EUR (529,00 kn)
118,26 EUR (891,03 kn)

62,38 EUR (470,00 kn)
99,41 EUR (749,00 kn)
c) za 6 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

46,85 EUR (352,99 kn)
78,84 EUR (594,02 kn)

41,54 EUR (312,99 kn)
66,23 EUR (499,01 kn)
d) za 3 mjeseca
            - poljoprivredni proizvođači
            - obrtnici i trgovačka društva

23,36 EUR (176,01 kn)
39,42 EUR (297,01 kn)

20,84 EUR (157,02 kn)
33,18 EUR (249,99 kn)
e) za 1 mjesec
            - prigodne i sezonske, prodaje Svi Sveti, Božić, Nova Godina

13,27 EUR (99,98 kn)

13,27 EUR (99,98 kn)
f) za 12 mjeseci
            - poljoprivredni proizvođači koji zakupljuju SAMO jedno prodajno mjesto
             za prodaju voća, povrća, živog cvijeća i meda

-

53,09 EUR (400,01 kn)

Po isteku ugovora Komunalac d.o.o. može sa zakupcem produžiti ugovor o zakupu za zakupljeno mjesto bez ponovnog javnog natječaja uz uvjet da je zakupac podmirio sav dug za proteklo razdoblje, pridržavao se odredbi Tržnog reda, prihvaća cijenu zakupa sukladno važećem cjeniku ili onu koja je postignuta javnim natječajem.

 

            -četvrtkom i subotom- 

            -četvrtkom i subotom-

2. Početna cijena zakupa jednog prodajnog štanda
            - Gradska tržnica Bjelovar
            - četvrtkom i subotom
            - Ulica Brune Bušića
675,56 EUR (5.090,01 kn)
529,56 EUR (3.989,97 kn)
106,18 EUR (800,01 kn)
3. Početna cijena zakupa jednog prodajnog mjesta
a) za 8,00 x 2,00 m - četvrtkom i subotom 1.351,12 EUR
(10.180,01 kn)
b) za 4,00 x 2,00 m - četvrtkom i subotom 529,56 EUR (3.989,97 kn)
c) za 7,00 x 3,00 m - kamionska prodaja, Ulica Brune Bušića 477,80 EUR (3.599,98 kn)
d) Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu upravljača Gradske tržnice po m² mjesečno 14,69 EUR (110,68 kn)
e) Naknada za postavu reklame na Gradskoj tržnici po m² mjesečno
            - reklama
            - reklamni transparent
5,31 EUR ( 40,01 kn)
8,63 EUR (65,02 kn)
f) Naknada za održavanje reda ispred kioska po m2 na dan
            Vlasniku kioska obračunava se metar prostora ispred kioska koji je u sastavu tržnice 0,05 EUR (0,38 kn)
g) Naknada za zauzimanje prostora Gradske tržnice po m² mjesečno 7,30 EUR (55,00 kn)
h) Naknada za najam drvenih kućica- po danu za minimalno 1 do 3 dana najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
26,54 EUR (199,97 kn)
26,54 EUR (199,97 kn)
26,54 EUR (199,97 kn)

26,54 EUR (199,97 kn)
i) Naknada za najam drvenih kućica- po danu za minimalno 4 do 10 dana najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) sadržan u cijeni najma kućice.
26,54 EUR (199,97 kn)
26,54 EUR (199,97 kn)
26,54 EUR (199,97 kn)

 
j) Naknada za najam drvenih kućica- za minimalno 10 do 31 dan najma:
            - dimenzija 2,0x3,0 m                                -nerastavljiva-
            - dimenzija 2,0x1,8 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-
            - dimenzija 2,2x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            - Prijevoz ( odvoz i povrat) sadržan u cijeni najma kućice.
            - Višemjesečni najam za dva i više mjeseca ugovara se pojedinačno sa popustima sukladno trajanju najma do maximalno 40 % popusta
265,45 EUR (2.000,03 kn)
265,45 EUR (2.000,03 kn)
265,45 EUR (2.000,03 kn) 
k) Naknada za najam drvene kućice 4,0x3,0 m - po danu za minimalno 5-10 dana najma, u  najam se računaju i dani prijevoza:
            - dimenzija 4,0x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            -Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
26,54 EUR (199,97 kn)

132,72 EUR (999,98 kn)
l) Naknada za najam drvene kućice 4,0x3,0 m - za minimalno 10 do 31 dan najma, u  najam se računaju i dani prijevoza:
            - dimenzija 4,0x3,0 m s nadstrešnicom 1 m  -rastavljiva-

            -Prijevoz ( odvoz i povrat) po komadu
265,45 EUR (2.000,03 kn)         

132,72 EUR (999,99 kn)

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE EUR = 7,53450 KN

NAPOMENA

Za stavke A, B, C, D, E i F u cijeni usluge sadržan je porez na dodanu vrijednost od 25%.

Za stavku G na cijenu rezervacije i naknade obračunava se porez na dodanu vrijednost u iznosu od 25%.

 


    Predsjednica Uprave:      
Ivana Jurković Piščević, mag. pol.