ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaOpći uvjeti natječaja za zakup prodajnih mjesta za 2014.godinu - 4. KRUG

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.
na temelju članka 11. Tržnog reda Gradske tržnice Bjelovar (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 8 od 22. prosinca 2012. godine) objavljuje

 

OPĆE UVJETE NATJEČAJA ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA ZA 2014.GODINU - 4. KRUG

Prodajna mjesta zakupljuju  najpovoljniji ponuđači za razdoblje 01. 04. – 31. 12. 2014.  godine, a rok za podnošenje ponuda je zaključno s 01. travnjem 2014. godine do 8,00 sati. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveći ponuđeni iznos. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupac, a zakup prodajnog mjestaoslobađa zakupca plaćanja dnevne naknade (mjestovine) zakupljenog  prodajnog mjesta. Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini, navesti ponuđeni iznos i točan broj prodajnog mjesta za koje se ponuđač natječe, jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir. Obrtnici i trgovačka društva dužni su priložiti ponudi važeću dozvolu za obavljanje određene djelatnosti, a poljoprivredni proizvođači presliku Iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Obrtnici i trgovačka društva  ne mogu se natjecati kao poljoprivredni proizvođači. U natječajnom postupku pravo prvenstva na dodjelu prodajnih mjesta imaju HRVI Domovinskog rata, razvojačeni branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih i udruge invalida Domovinskog rata pod uvjetom da sudjeluju  u  natječaju i da u natječajnom postupku dokažu svoj status (prilože odgovarajuću dokumentaciju). Na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji nije podmirio sve dospjele obveze prema Komunalcu d.o.o. Bjelovar. Ukoliko učesnik u natječaju koji je utvrđen kao najpovoljniji ponuđač odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine, a za dotično prodajno mjesto ponovno se raspisuje natječaj na kojemu dotični gubi pravo natjecanja.Učesniku koji ne uspije na natječaju vratiti će se jamčevina u roku od  8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača na blagajni Društva. Zakup prodajnog mjestaplaća se po potpisu ugovora o zakupu prodajnih  mjesta na Gradskoj tržnici,u rokovima koji su naznačeni na ispostavljenom računu :

-neto iznos do 1.000,00 kn - 30. 04. 2014.,
-neto iznos do 5.000,00 kn - 30. 06. 2014.
-neto iznos od 5.000,00 kn  na više - 30. 09. 2014.

Godišnja vrijednost zakupnine plaća se u 1,3 ili 6  rata, a rokovi za uplatu rata su zadnjeg dana u mjesecu zaključno sa zadnjom ratom. Najpovoljniji ponuđači dužni su u niže navedenim rokovima uplatiti cijeli iznos u koji je uračunata i jamčevina te zaključiti ugovor, a ukoliko prekorače rokove uplate plaćaju dnevnu naknadu (mjestovinu) do ispunjenja ugovorne obveze.

Jamčevina se uračunava u uplatu u zadnjoj rati,a dotle se drži kao garantni polog, te se u slučaju jednostranog raskida ugovora od strane zakupnika gubi. Javno otvaranje ponuda obaviti će se u prostorijama Komunalca d.o.o. Bjelovar,  Ferde Livadića 14a , s početkom u 08,00 sati 01. travnja 2014. godine. Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna. 01. travnja 2014. godine biti će objavljeni službeni rezultati natječaja za sva prodajna mjesta. Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na Gradskoj tržnici u Bjelovaru, telefon: 043-244-561. Uvid u raspored prodajnih mjesta može se vidjeti na oglasnoj ploči kod poslovođe Gradske tržnice. Tiskanicu ponude molimo popuniti čitko tiskanim slovima, a ista se može podići kod poslovođe Gradske tržnice ili na internet stranicama tvrtke: www.komunalac-bj.hr

 

N A T J E Č A J ZA ZAKUP PRODAJNIH  MJESTA U MLIJEČNOJ TRŽNICI

Na natječaj se izlaže  58 prodajnih mjesta u Mliječnoj tržnici u Bjelovaru i to: 2, 4-35, 38-43, 50-51, 54-70. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi  po jednom prodajnom mjestu:

529,00 kn - za poljoprivredne proizvođače,
891,00 kn – za obrtnike i trgovačka društva

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju mliječnih proizvoda vlastite proizvodnje, jaja, tjestenine, meda i zaklane peradi koja je pakirana u odgovarajućoj ambalaži, na kojoj je oznaka s kontrolnim veterinarskim brojem, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ –MLIJEČNA TRŽNICA» na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od  300,00 kn za svako prodajno mjesto za koje se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d.o.o. Bjelovar.


 

N A T J E Č A J ZA ZAKUP PRODAJNIH  ŠTANDOVA U BJELOVARU

Na natječaj se izlaže 51 prodajni štand izrađen iz masivnog drveta, prekriven plastičnom tendom, dimenzija radne plohe 195 x 90 cm, dimenzija sanduka 195 x 85 x 60 cm i to: 2-17, 29, 32, 36-45, 48-65, 120-123. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi  3.818,00 kn  po jednom prodajnom štandu za svakodnevnu prodaju, odnosno 3.818,00 kn po jednom prodajnom štandu za prodaju četvrtkom i subotom. Na natječaj se izlažu 2  prodajna mjesta veličine  8,00 x 2,00 m (116-117) i 2  prodajna mjesta veličine  4,00 x 2,00 m (118-119). Prodajna mjesta su namijenjena postavi montažnih  štandova četvrtkom i subotom na parkiralištu iza Mliječne tržnice. Početna cijena rezervacije za navedeno razdoblje iznosi 7.636,00 kn, odnosno 3.818,00 kn. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju predmeta za kućne potrebe, tekstilnih proizvoda, konfekcije, tekstilne galanterije, trikotaže, obuće i pribora, proizvoda od gume, kaučuka i plastike za domaćinstvo, odjevnih predmeta od kože i kožne galanterije, školskog pribora, drogerijske robe, galanterije i bižuterije, igračaka, proizvoda za šport, lov, ribolov, proizvoda domaće radinosti i umjetničkih zanata, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ – ŠTANDOVI» na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od  500,00 kn  za svaki prodajni štand za koji se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d. o. o. Bjelovar.

UKOLIKO U RAZDOBLJU 01. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE PREDSTAVNIČKO TIJELO JLS ILI UPRAVA TVRTKE, DONESE NOVI TRŽNI RED GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR I ODLUKU O NOVOJ PROMETNOJ REGULACIJI, KOJA BI REZULTIRALA DJELOMIČNIM ILI POTPUNIM UKIDANJEM PRODAJE NA PREDMETNIM PRODAJNIM MJESTIMA ILI NJEZINE SELIDBE NA NEKU DRUGU LOKACIJU, UGOVOR SE RASKIDA A ZAKUPODAVAC NIJE DUŽAN OSIGURATI ZAKUPOPRIMCU ZAMJENSKO PRODAJNO MJESTO NA NOVOJ LOKACIJI. OTKAZNI ROK JE 1 MJESEC.

 

N A T J E Č A J ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU POD MALOM NADSTREŠNICOM, NA PROSTORU IZMEĐU MALE I VELIKE NADSTREŠNICE I POD VELIKOM NADSTREŠNICOM   (ZELENI DIO)

Na natječaj se izlaže 31 prodajno mjesto pod malom nadstrešnicom, te 98 prodajna mjesta pod velikom nadstrešnicom i to:

 

MALA NADSTREŠNICA: 61, 68, 70,72,74, 76, 83-85, 88-92,
99, 102, 105-113, 115-116, 119-120, 135, 145.

VELIKA NADSTREŠNICA: 44-47, 51, 58, 139, 146, 155-157,
166-167, 171-182, 187-194, 198-207, 209, 273-274,
289-292, 297-304, 306-310, 316, 324-328, 348, 393-408,
413-424. 

Početne cijene zakupa za jedno prodajno mjesto, za navedeno razdoblje iznose:

  Poljoprivredni proizvođači Obrtnici i trgovačka društva
1-25 mjesta 470,00 kn 749,00 kn

Početna cijena zakupa za zakupnika-poljoprivrednog proizvođača koji zakupljuje SAMO jedno prodajno mjesto, za navedeno razdoblje iznosi 400,00 kn.

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju  voća, povrća, živog cvijeća i meda,dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom  «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ – ZELENI DIO –MALA NADSTREŠNICA, MEĐUPROSTOR  ILI VELIKA NADSTREŠNICA na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 300,00 kn za svako prodajno mjesto za koje se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d.o.o. Bjelovar.

 

UKOLIKO U RAZDOBLJU OD 01. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE PREDSTAVNIČKO TIJELO JLS ILI UPRAVA TVRTKE, DONESE NOVI TRŽNI RED GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR I ODLUKU O NOVOM RASPOREDU PRODAJNIH MJESTA U CILJU SUZBIJANJA NELEGALNE PRODAJE I NELOJALNE KONKURENCIJE, KOJA BI REZULTIRALA DJELOMIČNIM ILI POTPUNIM UKIDANJEM PRODAJE NA POJEDINIM PRODAJNIM MJESTIMA, UGOVOR SE RASKIDA A ZAKUPODAVAC ĆE OSIGURATI ZAKUPOPRIMCU ZAMJENSKO PRODAJNO MJESTO NA NOVOJ LOKACIJI. OTKAZNI ROK JE 1 MJESEC.


 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH ŠTANDOVA U ULICI BRUNE BUŠIĆA

Na  natječaj se izlaže 34 štanda izrađena iz masivnog drveta i prekrivena plastičnom tendom dimenzija radne plohe 195 x 90 cm, dimenzija sanduka 195 x 85 x 60 cm u Ulici Brune Bušića označena brojevima: 3-8, 11-16, 19-23, 25-33, 36, 39-40, 43-45, 48-49 namijenjen svakodnevnoj prodaji rabljene robe. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi 600,00 kn po jednom prodajnom štandu. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju rabljene robe, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ – ŠTANDOVI-BRUNE BUŠIĆA» na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od  200,00 kn  za svaki prodajni štand za koji se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d. o. o. Bjelovar.

 

N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA ZA KAMIONSKU PRODAJU U ULICI BRUNE BUŠIĆA

Na natječaj se izlažu 2 prodajna mjesta i to:

-          2 prodajna mjesta  veličine  7,50 x 3,50 m  (4,6)

Prodajna mjesta namijenjena su svakodnevnoj prodaji voća i povrća iz vozila, te vlastitih obrtničkih proizvoda, proizvoda filigranske radinosti (suvenira), drvene galanterije za kućanstvo, grnčarskih proizvoda, bačvarskih, limarskih proizvoda i metalne galanterije, košaračkih proizvoda, krojačkih, tekstilnih proizvoda, proizvoda ručnog i strojnog pletenja, vunene robe, čipke, odjevnih predmeta, klobučarskih proizvoda, kožne galanterije i obućarskih proizvoda. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi 2.700,00 kn  za jedno prodajno mjesto. Natjecati se mogu poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju  voća i povrća, tesve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju vlastitih obrtničkih proizvoda, proizvoda filigranske radinosti (suvenira), drvene galanterije za kućanstvo, grnčarskih proizvoda, bačvarskih proizvoda, limarskih proizvoda i metalne galanterije, košaračkih proizvoda, krojačkih, tekstilnih proizvoda, proizvoda ručnog i strojnog pletenja, vunene robe, čipke, odjevnih predmeta, klobučarskih proizvoda, kožne galanterije i obućarskih proizvoda, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom  «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ –KAMIONSKA PRODAJA» na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. Poljoprivredni proizvođači dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 300,00 kn za svako prodajno mjesto za koje se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d.o.o. Bjelovar.

 
 
LokacijeLokacije