ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaOpći uvjeti natječaja za zakup prodajnih mjesta za 2016.godinu - 4. KRUG

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.
na temelju članka 11. Tržnog reda Gradske tržnice Bjelovar (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 8 od 22. prosinca 2012. godine) objavljuje

 

OPĆE UVJETE NATJEČAJA ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA ZA 2016.GODINU - 4. KRUG

Prodajna mjesta zakupljuju  najpovoljniji ponuđači za razdoblje  08. 07. – 31. 12. 2016.  godine, a rok za podnošenje ponuda je zaključno s 08. srpnjem 2016. godine do 8,00 sati. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveći ponuđeni iznos. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupac, a zakup prodajnog mjesta oslobađa zakupca plaćanja dnevne naknade (mjestovine) zakupljenog  prodajnog mjesta. Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini, navesti ponuđeni iznos i točan broj prodajnog mjesta za koje se ponuđač natječe, jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir. Obrtnici i trgovačka društva dužni su priložiti ponudi važeću dozvolu za obavljanje određene djelatnosti, a poljoprivredni proizvođači presliku Iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Obrtnici i trgovačka društva  ne mogu se natjecati kao poljoprivredni proizvođači. U natječajnom postupku pravo prvenstva na dodjelu prodajnih mjesta imaju HRVI Domovinskog rata, razvojačeni branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih i udruge invalida Domovinskog rata pod uvjetom da sudjeluju  u  natječaju i da u natječajnom postupku dokažu svoj status (prilože odgovarajuću dokumentaciju). Na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji nije podmirio sve dospjele obveze prema Komunalcu d.o.o. Bjelovar. Ukoliko učesnik u natječaju koji je utvrđen kao najpovoljniji ponuđač odustane od ponude nema pravo na povrat jamčevine, a za dotično prodajno mjesto ponovno se raspisuje natječaj na kojemu dotični gubi pravo natjecanja. Učesniku koji ne uspije na natječaju vratiti će se jamčevina u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača na blagajni Društva. Zakup prodajnog mjesta plaća se po potpisu ugovora o zakupu prodajnih  mjesta na Gradskoj tržnici, u rokovima koji su naznačeni na ispostavljenom računu:

-neto iznos do 1.000,00 kn - 31. 07. 2016.,
-neto iznos do 5.000,00 kn - 31. 07. 2016.
-neto iznos od 5.000,00 kn  na više - 30. 09. 2016.

Godišnja vrijednost zakupnine plaća se u 1 ili 3  rate, a rokovi za uplatu rata su zadnjeg dana u mjesecu zaključno sa zadnjom ratom. Najpovoljniji ponuđači dužni su u niže navedenim rokovima uplatiti cijeli iznos u koji je uračunata i jamčevina te zaključiti ugovor, a ukoliko prekorače rokove uplate plaćaju dnevnu naknadu (mjestovinu) do ispunjenja ugovorne obveze.

Jamčevina se uračunava u uplatu u zadnjoj rati, a dotle se drži kao garantni polog, te se u slučaju jednostranog raskida ugovora od strane zakupnika gubi. Javno otvaranje ponuda obaviti će se u prostorijama Komunalca d.o.o. Bjelovar,  Ferde Livadića 14a , s početkom u 08,00 sati 08. srpnja 2016. godine. Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna. 08. srpnja 2016. godine biti će objavljeni službeni rezultati natječaja za sva prodajna mjesta. Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na Gradskoj tržnici u Bjelovaru, telefon: 043-244-561. Uvid u raspored prodajnih mjesta može se vidjeti na oglasnoj ploči kod poslovođe Gradske tržnice. Tiskanicu ponude molimo popuniti čitko tiskanim slovima, a ista se može podići kod poslovođe Gradske tržnice ili na internet stranicama tvrtke: www.komunalac-bj.hr

 

N A T J E Č A J ZA ZAKUP PRODAJNIH  MJESTA U MLIJEČNOJ TRŽNICI

 

Na natječaj se izlaže  64 prodajna mjesta u Mliječnoj tržnici u Bjelovaru i to: 2-46, 50-51, 54-70. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi po jednom prodajnom mjestu:

 

353,00 kn - za poljoprivredne proizvođače,
594,00 kn – za obrtnike i trgovačka društva

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju mliječnih proizvoda vlastite proizvodnje, jaja, tjestenine, meda i zaklane peradi koja je pakirana u odgovarajućoj ambalaži, na kojoj je oznaka s kontrolnim veterinarskim brojem, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ –MLIJEČNA TRŽNICA» na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od  300,00 kn za svako prodajno mjesto za koje se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d.o.o. Bjelovar.


 

N A T J E Č A J ZA ZAKUP PRODAJNIH  ŠTANDOVA U BJELOVARU

Na natječaj se izlaže 49 prodajnih štandova izrađenih iz masivnog drveta, prekrivenih plastičnom tendom, dimenzija radne plohe 195 x 90 cm, dimenzija sanduka 195 x 85 x 60 cm i to: 2-17, 27, 29, 32, 34-45, 48-65. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi  2.545,00 kn  po jednom prodajnom štandu za svakodnevnu prodaju, odnosno 2.545,00 kn po jednom prodajnom štandu za prodaju četvrtkom i subotom. Na natječaj se izlažu 2  prodajna mjesta veličine  8,00 x 2,00 m (116-117) i 2  prodajna mjesta veličine  4,00 x 2,00 m (118-119). Prodajna mjesta su namijenjena postavi montažnih  štandova četvrtkom i subotom na parkiralištu iza Mliječne tržnice. Početna cijena rezervacije za navedeno razdoblje iznosi 5.090,00 kn, odnosno 2.545,00 kn. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju predmeta za kućne potrebe, tekstilnih proizvoda, konfekcije, tekstilne galanterije, trikotaže, obuće i pribora, proizvoda od gume, kaučuka i plastike za domaćinstvo, odjevnih predmeta od kože i kožne galanterije, školskog pribora, drogerijske robe, galanterije i bižuterije, igračaka, proizvoda za šport, lov, ribolov, proizvoda domaće radinosti i umjetničkih zanata, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ – ŠTANDOVI» na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od  500,00 kn  za svaki prodajni štand za koji se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d. o. o. Bjelovar.

UKOLIKO U RAZDOBLJU OD 08. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE PREDSTAVNIČKO TIJELO JLS ILI UPRAVA TVRTKE, DONESE NOVI TRŽNI RED GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR I ODLUKU O NOVOJ PROMETNOJ REGULACIJI, KOJA BI REZULTIRALA DJELOMIČNIM ILI POTPUNIM UKIDANJEM PRODAJE NA PREDMETNIM PRODAJNIM MJESTIMA ILI NJEZINE SELIDBE NA NEKU DRUGU LOKACIJU, UGOVOR SE RASKIDA A ZAKUPODAVAC NIJE DUŽAN OSIGURATI ZAKUPOPRIMCU ZAMJENSKO PRODAJNO MJESTO NA NOVOJ LOKACIJI. OTKAZNI ROK JE 1 MJESEC.

 

N A T J E Č A J ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU POD MALOM NADSTREŠNICOM, NA PROSTORU IZMEĐU MALE I VELIKE NADSTREŠNICE I POD VELIKOM NADSTREŠNICOM   (ZELENI DIO)

Na natječaj se izlaže 31 prodajno mjesto pod malom nadstrešnicom, te 81 prodajno mjesto pod velikom nadstrešnicom i to:

 

MALA NADSTREŠNICA: 1-4, 66, 68, 72, 76, 83-85, 88-89,
92, 99-112, 116, 119-120, 135, 144-145, 147, 160

VELIKA NADSTREŠNICA: 36-37, 44, 51, 58, 67, 69-70, 73, 146,
151-153, 155-157, 166-167, 172-180, 183-210, 243, 273-274,
280-282, 284-285, 290-292, 301, 305, 316, 318, 322-328, 400,402,
406, 416

Početne cijene zakupa za jedno prodajno mjesto, za navedeno razdoblje iznose:

  Poljoprivredni proizvođači Obrtnici i trgovačka društva
1-25 mjesta 313,00 kn 499,00 kn

Početna cijena zakupa za zakupnika-poljoprivrednog proizvođača koji zakupljuje SAMO jedno prodajno mjesto, za navedeno razdoblje iznosi 400,00 kn.

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju  voća, povrća, živog cvijeća i meda,dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom  «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ – ZELENI DIO –MALA NADSTREŠNICA, MEĐUPROSTOR  ILI VELIKA NADSTREŠNICA na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 300,00 kn za svako prodajno mjesto za koje se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d.o.o. Bjelovar.

 

UKOLIKO U RAZDOBLJU OD 08. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE PREDSTAVNIČKO TIJELO JLS ILI UPRAVA TVRTKE, DONESE NOVI TRŽNI RED GRADSKE TRŽNICE BJELOVAR I ODLUKU O NOVOM RASPOREDU PRODAJNIH MJESTA U CILJU SUZBIJANJA NELEGALNE PRODAJE I NELOJALNE KONKURENCIJE, KOJA BI REZULTIRALA DJELOMIČNIM ILI POTPUNIM UKIDANJEM PRODAJE NA POJEDINIM PRODAJNIM MJESTIMA, UGOVOR SE RASKIDA A ZAKUPODAVAC ĆE OSIGURATI ZAKUPOPRIMCU ZAMJENSKO PRODAJNO MJESTO NA NOVOJ LOKACIJI. OTKAZNI ROK JE 1 MJESEC.


 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH ŠTANDOVA U ULICI BRUNE BUŠIĆA

Na  natječaj se izlaže 41 štand izrađen iz masivnog drveta, prekrivena plastičnom tendom dimenzija radne plohe 195 x 90 cm, dimenzija sanduka 195 x 85 x 60 cm u Ulici Brune Bušića označenih brojevima: 3-8,11-16, 18, 20-23, 25-33, 35, 37, 40, 42-48, 50-53 namijenjena svakodnevnoj prodaji rabljene robe. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi 400,00 kn po jednom prodajnom štandu. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju rabljene robe, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ – ŠTANDOVI-BRUNE BUŠIĆA» na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od  200,00 kn  za svaki prodajni štand za koji se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d. o. o. Bjelovar.

 

N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA ZA KAMIONSKU PRODAJU U ULICI BRUNE BUŠIĆA

Na natječaj se izlažu 2 prodajna mjesta i to:

-          2 prodajna mjesta  veličine  7,50 x 3,50 m  (4 i 5)

Prodajna mjesta namijenjena su svakodnevnoj prodaji voća i povrća iz vozila, te vlastitih obrtničkih proizvoda, proizvoda filigranske radinosti (suvenira), drvene galanterije za kućanstvo, grnčarskih proizvoda, bačvarskih, limarskih proizvoda i metalne galanterije, košaračkih proizvoda, krojačkih, tekstilnih proizvoda, proizvoda ručnog i strojnog pletenja, vunene robe, čipke, odjevnih predmeta, klobučarskih proizvoda, kožne galanterije i obućarskih proizvoda. Početna cijena zakupa za navedeno razdoblje iznosi 1.800,00 kn za jedno prodajno mjesto. Natjecati se mogu poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju voća i povrća, te sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane zakonske uvjete za prodaju vlastitih obrtničkih proizvoda, proizvoda filigranske radinosti (suvenira), drvene galanterije za kućanstvo, grnčarskih proizvoda, bačvarskih proizvoda, limarskih proizvoda i metalne galanterije, košaračkih proizvoda, krojačkih, tekstilnih proizvoda, proizvoda ručnog i strojnog pletenja, vunene robe, čipke, odjevnih predmeta, klobučarskih proizvoda, kožne galanterije i obućarskih proizvoda, dostavom pismene ponude u zatvorenom omotu s napomenom  «NE OTVARAJ ZA NATJEČAJ –KAMIONSKA PRODAJA» na adresu Komunalac d. o. o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. Poljoprivredni proizvođači dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 300,00 kn za svako prodajno mjesto za koje se natječu na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit Komunalac d.o.o. Bjelovar.

 
 
LokacijeLokacije