ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-26-2020/K IZRADA I PRIPREMA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA- KOMPOSTANA

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 05. 05. 2020.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Izrada i priprema projektnog prijedloga za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (KK.06.3.1.15). Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

U skladu sa Internim aktom nabave Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak nabave usluga: Izrada i priprema projektnog prijedloga za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (KK.06.3.1.15), te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.