ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-31-2021/K Nabava usluge prihvata i plaćanja digitalnih računa

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 27. 05. 2021.     Kategorija: Poziv na nadmetanje

Naručitelj Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava usluge prihvata i plaćanja digitalnih računa za komunalne usluge putem mobilne aplikacije.

Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji

 

Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, OIB: 27962400486 i
Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, OIB: 43307218011

 

pokreću postupak zajedničke nabave usluge: BN-31-2021/K „Nabava usluge prihvata i plaćanja digitalnih računa za komunalne usluge putem mobilne aplikacije“ te vam upućujemo Poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.