ZADNJE OBAVIJESTI
UVJETI NATJEČAJA ZA ZAKUP OGLASNOG PROSTORA NA OGRADI KLIZALIŠTA  BN-55-2022/K 3. Predmet nabave: najam kazetnog ili težinskog poda s nivelacijom  OBAVIJEST O NASTAVKU PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA KOJI STANUJU U STAMBENIM ZGRADAMA  BN-34-2022/K Toneri i tinte  BN-53-2022/K Nabava usluge Dezinsekcije i deratizacije  BN-4-2022/V Nabava električne čistilice  OBAVIJEST O POČETKU PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA KOJI STANUJU U STAMBENIM ZGRADAMA  OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE S PODRUČJA GRADA BJELOVARA KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA A KOJI DO SADA IZ BILO KOJEG RAZLOGA NISU PREUZELI PLAVE SPREMNIKE ZA PAPIR I ŽUTE SPREMNIKE ZA PLASTIKU  BN-50-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-49-2022/K Osobno vozilo  JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o.  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-48-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-35-2022/K Zaštitna i radna obuća  PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA, OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU STAMBENE ZGRADE,  POPUNJAVANJE ANKETNOG UPITNIKA ZA PODJELU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I PLASTIKE-TRAŽI SE  POSTAVLJENI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA IZ KUĆANSTVA  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME KOLOVOŠKIH BLAGDANA I PRAZNIKA 2022. GODINE  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  Očitovanje i suglasnost na Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  
 

Obavijesti - vodovod BjelovarUVJETI NATJEČAJA ZA ZAKUP OGLASNOG PROSTORA NA OGRADI KLIZALIŠTA

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

 

UVJETI NATJEČAJA  ZA ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

NA OGRADI KLIZALIŠTA

 

I. PREDMET ZAKUPA

Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14/a, (u daljnjem tekstu: zakupodavac) raspisuje natječaj za davanje u zakup oglasnog prostora na ogradi klizališta, maksimalne površine 90 m2.

Najniža ponuđena cijena zakupa oglasnog prostora za cijelo vrijeme trajanja zakupa je 20.000,00 kuna, uvećano za PDV, odnosno 2.654,46 eura, uvećano za PDV.

Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna

II. TRAJANJE ZAKUPA

Oglasni prostor se daje u zakup najpovoljnijem ponuditelju na određeno vrijeme, i to od 8. prosinca 2022. godine do 8. siječnja 2023. godine.

III. UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA I KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

Pisana ponuda s odgovarajućom dokumentacijom za zakup oglasnog prostora podnosi se neposredno zakupodavcu ili preporučenom pošiljkom na adresu: 

 

Komunalac d.o.o.

Ferde Livadića 14/a

43 000 Bjelovar

 

u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: „Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju za zakup oglasnog prostora – ne otvarati!“.

Ponudi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini jer se u protivnom ponuda neće uzeti u obzir.

Jamčevina za sudjelovanje na javnom natječaju iznosi: 10.000,00 kuna, uvećano za PDV, odnosno 1.327,23 eura, uvećano za PDV.

Ponuditelji koji sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu, i to isključivo s računa ponuditelja. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist zakupodavca, na račun broj: HR7424020061100000133, uz opis plaćanja: „Jamčevina za zakup oglasnog prostora – klizalište“.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća, nego zakupodavac isti iznos zadržava kao beskamatni polog.

Ponuditelj čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku od 3 dana od donošenja odluke o odabiru pristupiti sklapanju ugovora o zakupu oglasnog prostora.

Beskamatni polog ostaje zakupodavcu do isteka ugovora o zakupu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

U slučaju otkaza ugovora o zakupu od strane zakupnika, zakupnik gubi pravo na povrat beskamatnog pologa.

Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine, a za predmetni oglasni prostor ponovno se raspisuje natječaj na kojemu ponuditelj koji je odustao gubi pravo natjecanja.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji nije podmirio sve dospjele obveze prema trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. i/ili trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o..

 

Neće se razmatrati ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda teče od dana objave oglasa na web stranici zakupodavca, a najkasnije do 29. studenog 2022.  godine.

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranci zakupodavca ili osobno u sjedištu zakupodavca.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzeti u razmatranje. Ponuditelj može povući svoju ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pisanim putem, u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćene jamčevine. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

 

V. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost je zakupnik.

Javno otvaranje ponuda će se održati 30. studenog 2022. godine, u 12,00 sati u sjedištu zakupodavca. Na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe. Nazočnost na javnom otvaranju ponuda nije obvezna.

Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu oglasnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17 i 98/19), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za oglasni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu oglasnog prostora imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.

Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 dana od primitka poziva dostave nove ponude na način opisani ovim uvjetima natječaja. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.

Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za jedan te isti oglasni prostor te će se u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti prostor, valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.

VI. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Svi ponuditelji o ishodu natječaja biti će obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Obavijest će im se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.

Zakupodavac pridržava pravo da ne prihvatiti ni jednu od podnesenih ponuda bez navođenja razloga, odnosno pridržava pravo proglasiti natječaj nevažećim u bilo koje vrijeme te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

VII. TROŠKOVI I INFORMACIJE O NATJEČAJU I OGLASNOM PROSTORU

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda.

Sve dodatne informacije o natječaju i oglasnom prostoru zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 07,00 do 15,00 na kontakt broj: 043/622-100 ili pisanim putem na  e-mail: komunalac@komunalac-bj.hr .

Obrazac ponude se može preuzeti na web stranicama zakupodavca.

 

VIII. ODREDBE UGOVORA O ZAKUPU OGLASNOG PROSTORA

SREDSTVO OSIGURANJA PLAĆANJA 
Najkasnije na dan sklapanja ugovora o zakupu zakupnik je dužan zakupodavcu predati, kao osiguranje plaćanja bjanko zadužnicu ovjerenu na iznos od 20.000,00 (slovima: dvadesettisuća) kuna. 
Predaja bjanko zadužnice uvjet je stupanja na snagu ugovora o zakupu oglasnog prostora, u suprotnom ugovor o zakupu ne proizvodi pravne učinke. 

PRIMOPREDAJA OGLASNOG PROSTORA 
Zakupnik nakon pregleda oglasnog prostora isti preuzima u posjed u viđenom stanju, izjavljuje da se odriče svih prava i prigovora vezanih uz njegove vidljive nedostatke te je suglasan da će prostor urediti o vlastitom trošku.

DOSTAVA PISMENA
Ugovorom o zakupu bit će regulirana dostava pismena zakupniku na način da će se valjanom smatrati i dostava putem elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi, a ako pismena sadrže rok, isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.

OBVEZE ZAKUPNIKA
Iznos beskamatnog pologa zakupodavac će zadržati i uračunati u ukupni iznos zakupnine po završetku zakupa. Razliku iznosa od beskamatnog pologa do ponuđenog iznosa zakupnine, zakupnik je dužan platiti odmah po završetku trajanja zakupa. 
Zakupniku nije dopušteno oglasni prostor dati u podzakup ili ustupiti isti trećim osobama za stalnu, povremenu ili zajedničku uporabu. Ako oglasni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje oglasnog prostora, ugovor o zakupu se raskida. Ako zakupnik postupi suprotno odredbama o zabrani podzakupa, obvezuje se platiti ugovornu kaznu u iznosu ukupne ugovorene zakupnine.