ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiODLUKA o komunalnom redu - članak 70-74

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Gradske odluke

X KAZNENE ODREDBE 

Članak 70.

Globom u iznosu od 500,00 – 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako vanjske dijelove građevine (pročelja, balkone, terase, ulazna vrata, prozore, 
podrumske otvore, žljebove i drugo) ne održava u ispravnom i funkcionalnom stanju (članak 4. Odluke), 
2. ako postavi napravu (reklamu, klima uređaj i drugo) na vanjskom dijelu 
građevine van gabarita građevine koja graniči sa javnom površinom bez suglasnosti Upravnog odjela ili suprotno od načina navedenog u suglasnosti (članak 5. stavak 1. Odluke), 
3. ako unutar povijesne jezgre na vanjski dio građevine postavi napravu (reklamu, 
klima uređaj i drugo) bez suglasnosti Ministarstva kulture (članak 5. stavak 2. Odluke),
4. ako postavi klima uređaj na vanjski dio građevine tako da se kondenzat ispušta na javnu površinu (članak 5. stavak 3. Odluke),
5. ako građevinu ne obilježi kućnim brojem (članak 7. stavak 1. Odluke), 
6. ako pločicu s brojem građevine ne postavi na građevini tako da je vidljiva s ulice, 
odnosno javne površine od koje se pristupa građevini (članak 7. stavak 3. Odluke),
7. ako ogradu uz javno prometnu površinu izvede od bodljikave žice ili je izvede 
tako da ograda prelazi regulacionu liniju čestice (članak 8. stavak 1. Odluke), 
8. ako postavi bodljikavu žicu, šiljke i slično kao dopunu postojećoj ogradi ispod 
visine 190 cm (članak 8. stavak 2. Odluke),
9. ako ograde uz javne površine ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 
8. stavak 3. Odluke), 
10. ako ne održava vrtove, voćnjake, vinograde i druge slične površine ispred 
građevine, kao i neizgrađeno građevno zemljište uz javnu površinu na način koji omogućava sigurno kretanje pješaka i vozila (članak 9. Odluke),
11. ako ne održava javnu rasvjetu (članak 10. stavak 4. Odluke),
12. ako ošteti ili uništi rasvjetni stup ili rasvjetno tijelo (članak 11. stavak 1. Odluke),
13. ako na rasvjetne stupove postavlja oglase, obavijesti, reklame i drugo bez 
odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 11. stavak 2. Odluke),
14. ako uz javne površine bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela 
postavi reklame i predmete navedene u članku 12. stavku 1. Odluke (članak 12. stavak 1. Odluke),
15. ako u I zoni Grada Bjelovara postavi Jambo plakate (članak 12. stavak 3. Odluke), 
16. ako reklame i predmete prlja, oštećuje i uništava ili dotrajale ne zamjeni novima (članak 12. stavak 4. Odluke),
17. ako ne ukloni reklamu ili predmet nakon isticanja roka na koji je dozvoljeno 
postavljanje (članak 14. stavak 4. Odluke),
18. ako postavi plakate, oglase i slične obavijesti izvan oglasnih ploča, stupova i 
ormarića određenih za tu namjenu bez suglasnosti Upravnog odjela (članak 15. stavak 1. Odluke), 
19. ako ne održava oglasne ploče, stupove i ormariće (članak 15. stavak 3. Odluke),
20. ako postavi plakate vezane uz predizbornu kampanju izvan oglasnih ploča, 
stupova i ormarića određenih za tu namjenu bez odobrenja Upravnog odjela (članak 16. stavak 1. Odluke), 
21. ako ne ukloni plakate odmah po završetku izbora (članak 16. stavak 2. Odluke),
22. ako ne ukloni natpisnu ploču nakon prestanka obavljanja djelatnosti odmah po 
iseljenju iz prostora (članak 17. stavak 1. Odluke),
23. ako u izlozima građevina drži ambalažu ili skladišti robu (članak 18. stavak 1. 
Odluke), 
24. ako redovito ne uređuje, ne čisti i ne održava izlog (članak 18. stavak 2. Odluke),
25. ako šara, crta, prlja ili na bilo koji drugi način oštećuje komunalne objekte i 
uređaje u javnoj uporabi (članak 19. stavak 2. Odluke), 
26. ako bez suglasnosti Upravnog odjela postavlja javne telefonske govornice i poštanske sandučiće (članak 20. stavak 1. Odluke), 
27. ako telefonske govornice i poštanske sandučiće ne drži uredne i u ispravnom stanju, te kvar ne ukloni u najkraćem mogućem roku (članak 20. stavak 2. Odluke), 
28. ako prostore ispred zgrada i čekaonice putničkog prometa ne održava u urednom 
i ispravnom stanju (članak 21. stavak 1. Odluke),
29. ako klupe i ostale predmete, te nasade koji se nalaze na peronima i pred zgradama 
kolodvora, odnosno otvorenih čekaonica ne drži u čistom, ispravnom i urednom stanju, te dotrajale, oštećene predmete i nasade ne ukloni, odnosno ne zamjeni novima (članak 21. stavak 2. Odluke), 
30. ako ne uređuje i ne održava parkirališta (članak 22. stavak 2. Odluke), 
31. ako ne održava dječja igrališta i njihovu opremu (članak 23. Odluke),
32. ako ne održava tržnicu (članak 24. stavak 2. Odluke), 
33. ako ne održava javnu površinu (članak 25. stavak 2. Odluke), 
34. ako ne koristi javnu površinu u skladu s namjenom (članak 26. stavak 1. Odluke),
35. ako prenamjeni javnu površinu bez odobrenja Upravnog odjela (članak 26. 
stavak 2. Odluke),
36. ako ne održava i ne prazni košare za otpatke (članak 27. stavak 3. Odluke),
37. ako ne čisti nogostup ispred poslovne građevine i objekta u kojem obavlja djelatnost 
(članak 28. stavak 1. Odluke), 
38. ako ne čisti nogostup ispred stambene građevine i građevnog zemljišta najmanje 
jednom tjedno (članak 28. stavak 2. Odluke),
39. ako ispušta oborinske i krovne vode na površinu nogostupa (članak 29. stavak 1. 
Odluke),
40. vlasnik zemljišta i građevine ako ne riješi odvodnju oborinskih i krovnih voda na način da se oborinske i krovne vode ispuštaju na njihovo privatno zemljište, a gdje to nije moguće, u gradsku kanalizaciju ili u cestovne jarke (članak 29. stavak 2. Odluke),
41. ako vozilom kojim sudjeluje u prometu onečišćuje javnu prometnu površinu
(članak 30. Odluke),
42. ako na javnoj prometnoj površini ostavlja, nanosi ili baca otpatke, odnosno 
onečišćuje javno prometnu površinu na bilo koji drugi način (članak 31. stavak 1. točka 1. Odluke), 
43. ako na javnoj prometnoj površini izvodi bilo kakve radove (odlaže građevni i razni otpadni materijal, postavlja predmete, naprave, strojeve, prekopava - buši javnu površinu i izvodi bilo kakve druge radove) bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 2. Odluke),
44. ako na javnoj prometnoj površini drži, izlaže i prodaje robu, postavlja pokretne naprave, reklame i ostale predmete, održava obuku auto škole bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 3. Odluke), 
45. ako baca goruće predmete u košare ili druge posude za otpad (članak 31. stavak 1. točka 4. Odluke),
46. ako na javnoj prometnoj površini popravlja, servisira i pere vozila (članak 31. stavak 1. točka 5. Odluke), 
47. ako na javnoj prometnoj površini ostavi vozilo bez registarskih tablica, neregistrirano vozilo, teretnu prikolicu, drugo priključno vozilo, karambolirano vozilo i olupine vozila ili ih ostavi na parkiralištu, kolnom ulazu ili na drugom mjestu za koje je zabrana ostavljanja tih vozila propisana odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (članak 31. stavak 1. točka 6. Odluke), 
48. ako na javnu prometnu površinu ispušta otpadne vode i gnojnice ili obavlja druge radnje koje dovode do zagađivanja javno-prometne površine (članak 31. stavak 1. točka 7. Odluke),
49. ako na javnu prometnu površinu baca reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 8. Odluke),
50. ako na javnoj prometnoj površini loži vatru i pali otpad (članak 31. stavak 1. točka 9. Odluke), 
51. ako na javnoj prometnoj površini obavlja bilo kakve radnje koje dovode do onečišćavanja i devastiranja javnih površina, oštećivanja klupa, ograda, stupova, stupića, uređaja za rekreaciju, opreme javne rasvjete, košara za otpatke i svih drugih objekata, uređaja i opreme koja je postavljena na javnim površinama ili čini sastavni dio javne površine (članak 31. stavak 1. točka 10. Odluke), 
52. ako ne održava javnu zelenu površinu unutar prostora kojima upravlja ili gospodari ( športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park šumama, spomen područjima, grobljima i slično), odnosno ne brine za njezinu zaštitu i obnovu (članak 32. Odluke),
53. ako redovito ne održava grane stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo koje zaklanja prometne znakove, ometa sigurnost ili vidljivost u prometu, oštećuje građevine i infrastrukturu, smeta rasvjeti javne površine i redovitom odvozu komunalnog otpada (članak 33. stavak 1. Odluke), 
54. ako pokošenu travu, lišće, granje i druge otpatke sa javne zelene površine ne ukloni u roku od 3 dana, a sa javne prometne površine odmah (članak 33. stavak 2. Odluke), 
55. ako ne održava i ne orezuje grane stabla, ukrasnih živica i drugog zelenila (članak 33. stavak 3. Odluke), 
56. ako na javnoj zelenoj površini bez odobrenja Upravnog odjela obavlja bilo kakve radove (osim interventnih i radova redovitog održavanja) - članak 34. stavak 1. Odluke,
57. ako ne sanira javnu zelenu površinu na način na koji je to u odobrenju naveo Upravni odjel (članak 34. stavak 2. Odluke),
58. ako na javnim zelenim površinama uništava i oštećuje biljni materijal ( guli koru, zarezuje, zasijeca, savija, trga, zabada noževe, zabija čavle, stavlja plakate ili drugo na stabla, prekida korijen stabla, gazi), uništava i onečišćuje drveća, grmlja, živice i drugi biljni materijal (članak 35. stavak 1. točka 1. Odluke),
59. ako uklanja drveće, grmlja i druge nasade s javnih zelenih površina bez odobrenja Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 2. Odluke),
60. ako na javnim zelenim površinama ostavlja, na njih nanosi ili baca otpadke, odnosno onečišćuje javnu zelenu površinu na bilo koji drugi način (članak 35. stavak 1. točka 3. Odluke), 
61. ako na javne zelene površine odlaže građevni i otpadni materijal, drva, ugljen i drugo, postavlja predmete, naprave, strojeve, prekopava ili buši javnu zelenu površinu i izvodi bilo kakve druge radove bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 4. Odluke), 
62. ako na javnim zelenim površinama drži, izlaže i prodaje robu, postavlja pokretne naprave, reklame i sve ostale predmete bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 5. Odluke), 
63. ako na javnim zelenim površinama vozi, zaustavlja ili parkira bilo koju vrstu vozila (osim u slučaju da se vrši održavanje javne zelene površine ili komunalne opreme na javnim zelenim površinama) - članak 35. stavak 1. točka 6. Odluke,
64. ako na javnim zelenim površinama ili na površinama koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje) zaustavlja i parkira bilo koju vrstu vozila (članak 35. stavak 1. točka 7. Odluke),
65. ako na javnim zelenim površinama ili na površinama koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje) ostavi vozilo bez registarskih tablica, odnosno neregistrirano vozilo, 
teretnu prikolicu, drugo priključno vozilo, karambolirano vozilo ili olupinu vozila (članak 35. stavak 1. točka 8. Odluke), 
66. ako na javnim zelenim površinama popravlja, servisira i pere vozilo (članak 35. stavak 1. točka 9. Odluke), 
67. ako na javne zelene površine ispušta otpadne vode i gnojnice ili obavlja druge radnje koje dovode do zagađivanja javne zelene površine (članak 35. stavak 1. točka 10. Odluke),
68. ako na javne zelene površine baca reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 11. Odluke),
69. ako na javnim zelenim površinama loži vatru i pali otpad (članak 35. stavak 1. točka 12. Odluke),
70. ako na javne zelene površine (u parkove, spomen područja, dječja igrališta i rekreacijske površine) dovodi, šeće i pušta pse (osim pasa vodiča slijepe osobe) - članak 35. stavak 1. točka 13. Odluke,
71. ako nenamjenski koristi javnu zelenu površinu (članak 35. stavak 1. točka 14. Odluke),
72. ako na javnim zelenim površinama izvodi radnje koje dovode do onečišćavanja i devastiranja javnih zelenih površina, oštećivanja klupa, ograda, stupova, stupića, uređaja za rekreaciju, opreme javne rasvjete, košara za otpatke i svih drugih objekata, uređaja i opreme 
koja je postavljena na javnim zelenim površinama ili čini sastavni dio javne zelene površine (članak 35. stavak 1. točka 15. Odluke),
73. ako zauzme javnu površinu bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno bez suglasnosti ili protivno suglasnosti Upravnog odjela (članak 37. stavak 5. odluke), 
74. ako javnu površinu za koju je odobreno zauzimanje svakodnevno ne čisti i ne održava, te je u odobrenom roku ne dovede u prvobitno stanje ( članak 40. stavak 1. Odluke),
75. isporučitelj usluge ako ne obavlja poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada (članak 41. stavak 1. Odluke),
76. isporučitelj usluge ako skupljanje i odvoz komunalnog otpada ne obavlja specijalnim vozilom koje omogućava higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada (članak 42. stavak 1. Odluke),
77. ako komunalni otpad odloži izvan Odlagališta otpada I. kategorije «Doline» (članak 42. stavak 2. Odluke),
78. isporučitelj usluge ako ne održava Odlagalište otpada (članak 42. stavak 3. Odluke),
79. ako pristupi odlagalištu ili se zadržava na odlagalištu bez odobrenja službene osobe isporučitelja usluge (članak 42. stavak 4. Odluke),
80. ako ne koristi uslugu odvoza komunalnog otpada (članak 43. stavak 1. Odluke),
81. ako prije useljenja u stambeni objekt ili prije početka obavljanja djelatnosti pismeno ne obavijesti isporučitelja usluge radi uvođenja u evidencije (članak 43. stavak 2. Odluke),
82. korisnik usluge ako ne obavijesti isporučitelja usluge o promjenama navedenim u članku 43. stavku 4. Odluke u roku od 15 dana od nastale promjene, te ne priloži pisani dokaz (članak 43. stavak 5. Odluke),
83. korisnik usluge ako se utvrdi da je koristio prostor u razdoblju u kojem je prostor stavljen u mirovanje (članak 43. stavak 6. Odluke),
84. korisnik usluge ako ne odlaže komunalni otpad u tipizirane posude, kontejnere za otpad ili doplatne polietilenske vreće za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge (članak 44. stavak 1. Odluke),
85. korisnik usluge ako u posudu odloži komunalni otpad teži od 30 kg ili ako višak otpada koja premašuje volumen posude ne odloži u doplatnu polietilensku vreću za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge (članak 44. stavak 3. Odluke),
86. korisnik usluge ako odloži otpad izvan tipiziranih posuda, kontejnera za otpad, doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge, oštećuje posude, kontejnere i vreće za otpad, odlaže u njih tekuće i polutekuće tvari, žar ili vrući pepeo, lešine životinja, klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad i slično (članak 44. stavak 9. Odluke),
87. korisnik usluge ako odvojeno ne prikuplja staklenu ambalažu, pet ambalažu, papir i baterije i ne odlaže ih u odgovarajući spremnik (članak 46. stavak 1. Odluke),
88. korisnik usluge ako komunalni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (plastičnu ambalažu, staklo, papir), te baterije odlaže u tipizirane posude za komunalni otpad, kontejnere ili u doplatne polietilenske vreće za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge (članak 46. stavak 2. Odluke), 
89. isporučitelj usluge ako redovno ne prazni kontejnere – spremnike na zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, prikupljeni korisni otpad ne distribuira na daljnju preradu (članak 47. stavak 2. Odluke),
90. isporučitelj usluge ako oštećene spremnike – kontejnere na zelenim otocima ne zamjeni novima u što kraćem roku (članak 47. stavak 3. Odluke),
91. isporučitelj usluge ako komunalni otpad ne skuplja i ne odvozi organizirano prema utvrđenom rasporedu (članak 48. stavak 1. Odluke),
92. isporučitelj usluge ako ne utvrdi raspored odvoza komunalnog otpada, te s rasporedom odvoza na pogodan način ne obavijesti korisnike usluge (članak 48. stavak 2. Odluke),
93. korisnik usluge ako posude za otpad ne drži u posebnim prostorijama za komunalni otpad, odnosno na vlastitom zemljištu (članak 49. stavak 1. Odluke),
94. korisnik usluge ako u stambenim građevinama koje nemaju poseban prostor za komunalni otpad posudu za otpad ne smjesti u kućnu vežu, dvorište ili drugo pristupačno mjesto (članak 49. stavak 2. Odluke),
95. korisnik usluge ako posudu za otpad ne smjesti tako da je do nje moguć pristup vozilom za odvoz otpada odnosno ako je smjesti tako da smeta upotrebi zajedničkih prolaza i prostorija ili prouzrokuje neugodan miris u stanovima (članak 49. stavak 3. Odluke),
96. korisnik usluge ako ne očisti snijeg i led kako bi omogućio radnicima isporučitelja usluge nesmetano rukovanje posudama i PE vrećama za otpad (članak 49. stavak 4. Odluke) ili ako posudu za otpad drži na stepenicama zajedničkog stubišta (članak 49. stavak 5. Odluke), 
97. korisnik usluge ako ne čisti prostor za smještaj otpada i posudu za otpad (članak 50. stavak 1. Odluke),
98. korisnik usluge ako izvan utvrđenog rasporeda u dane koji nisu određeni za odvoz 
otpada iznese posudu za otpad na javnu površinu ili je nakon odvoza otpada odmah ne 
ukloni sa javne površine (članak 51. stavak 1. Odluke),
99. korisnik usluge ako posudu za otpad na javnoj površini u dane odvoza otpada 
smjesti tako da ometa promet (članak 51. stavak 2.),
100. korisnik usluge ako ne zatvori posudu za otpad ili ne zaveže vreću za otpad (članak 51. stavak 3. Odluke), 
101. korisnik usluge ako odloži komunalni otad izvan posuda za otpad ili u potpunosti ne zatvori poklopac posude (članak 51. stavak 4. Odluke),
102. korisnik usluge ako skupljeni otpad iz svojih prostorija pažljivo ne odloži u posude za otpad, rasipa otpad, prlja prostor oko posuda ili ne očisti otpad rasut prilikom odlaganja otpada (članak 51. stavci 5. i 6. Odluke),
103. isporučitelj usluge ako ne otkloni onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada (članak 52. stavak 1. Odluke),
104. ako radnici isporučitelja usluge posudama za otpad rukuju tako da se komunalni otpad prosipa, diže prašina, oštećuju posude za otpad ili dijelovi građevina (članak 52. stavak 2. Odluke),
105. ako radnici isporučitelja usluge nakon što isprazne sadržaj posude za otpad ne zatvore poklopac posude ili posudu za otpad ne vrate na mjesto s koje su je uzeli (članak 52. stavak 3. Odluke), 
106. ako na Odlagalište otpada I. kategorije «Doline» odloži otpad s područja drugih gradova i općina, osim s područja Grada Bjelovara, te općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac (članak 53. Odluke), 107. isporučitelj usluge ako po zaprimljenoj obavijesti komunalnog redara ne ukloni i ne zbrine otpad koji je nepoznata osoba protupravno odložila izvan Odlagališta I. kategorije «Doline» (članak 54. stavak 1. Odluke),
108. ako odveze glomazni otpad na površine koje za to nisu određene (članak 55. stavak 4. Odluke),
109. korisnik usluge ako odloži glomazni otpad na javnoj površini izvan mjesta i vremena predviđenog za odvoz glomaznog otpada (članak 55. stavak 5. Odluke), 
110. isporučitelj usluge ako ne očisti javnu površinu s koje se odvozi komunalni otpad (članak 55. stavak 5. Odluke), 111. kojoj su povjereni poslovi čišćenja snijega i leda s nerazvrstanih cesta ako ne ukloni snijeg i led sukladno ugovoru i Planu zimske službe (članak 57. stavak 4. točka 1. Odluke), 
112. vlasnik, korisnik ili osoba koja upravlja građevinom ako ne čisti snijeg i led s nogostupa ispred stambene i poslovne građevine i s krovišta stambene i poslovne građevine sukladno odredbi članka 57. stavaka 1. 2. i 3. Odluke (članak 57. stavak 4. točka 2. Odluke),
113. kojoj su povjereni poslovi čišćenja snijega i leda iz parkova, dječjih igrališta, groblja i drugog ili osoba koja upravlja objektima uklanja i ne čisti snijeg ili led sukladno odredbama članka 57. stavaka 1. 2. i 3. (članak 57. stavak 4. točka 3. odluke),
114. ako javno prometne površine radi sprečavanja nastanka leda i sprečavanja klizanja ne posipa sa soli ili drugim odgovarajućim materijalom kojim se izaziva topljenje leda, odnosno koji sprečava klizanje, odnosno ako te radnje u slučaju padalina ne obavlja više puta na dan dok površinu ne osposobi za sigurno kretanje (članak 58. stavci 1. i 2. Odluke),
115. ako javne površine uz drvorede posipa sa solju i drugim kemijskim sredstvima (članak 58. stavak 3. Odluke), 
116. ako snijeg s krovova građevina deponira na javnu površinu, a postojala je mogućnost da ga deponira u dvorište građevine ili snijeg deponira tako da ne ostane osiguran prolaz pješacima i vozilima (članak 59. Odluke),
117. ako na zahtjev vlasnika ili korisnika građevine ne obavi čišćenje septičke jame u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (članak 60. stavak 1. Odluke),
118. vlasnik septičke jame ako se septička jama prelijeva, propušta fekalije, ako čišćenje septičke jame nije povjerio Komunalcu d.o.o. Bjelovar, već je septičku jamu čistila druga pravna ili fizička osoba, ako je vlasnik građevine koja nije priključena na gradsku kanalizaciju sadržaj septičke jame ispustio u gradsku kanalizaciju (članak 60. stavak 3. Odluke),
119. koja je čistila septičku jamu (osim Komunalca d.o.o. Bjelovar) – članak 60. stavak 4. Odluke
120. ako u I zoni Grada Bjelovara osim kućnih ljubimaca drži druge životinje (članak 61. stavak 1. Odluke),
121. ako u II zoni Grada Bjelovara drži životinje, osim kućnih ljubimaca, peradi koja se uzgaja za vlastite potrebe i životinja čiji su vlasnici kao pravne ili fizičke osobe registrirani za uzgoj životinja ili su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (članak 61. stavak 2. Odluke),
122. ako se u postupanju sa životinjama ne pridržava odredbi posebnih propisa, ne drži životinje u prostorijama i posebno ograđenim prostorima odgovarajuće uređenim sukladno zakonima i aktima koji propisuju tu materiju (članak 61. stavci 4. i 5. Odluke), 
123. koja ne obavlja poslove preventivne sustavne deratizacije sukladno važećim propisima, općim i posebnim uvjetima, odredbama ugovora i pravilima struke (članak 63. odluke) i
124. ako komunalnom redaru ne omogući nesmetano obavljanje nadzora i ne pruža potrebne obavijesti o predmetima uredovanja 
Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 71.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
1. ako vanjske dijelove građevine (pročelja, balkone, terase, ulazna vrata, prozore, podrumske otvore, žljebove i drugo) ne održava u ispravnom i funkcionalnom stanju (članak 4. Odluke), 
2. ako postavi napravu (reklamu, klima uređaj i drugo) na vanjskom dijelu građevine van gabarita građevine koja graniči sa javnom površinom bez suglasnosti Upravnog odjela ili suprotno od načina navedenog u suglasnosti (članak 5. stavak 1. Odluke), 
3. ako unutar povijesne jezgre na vanjski dio građevine postavi napravu (reklamu, klima uređaj i drugo) bez suglasnosti Ministarstva kulture (članak 5. stavak 2. Odluke),
4. ako postavi klima uređaj na vanjski dio građevine tako da se kondenzat ispušta na javnu površinu (članak 5. stavak 3. Odluke),
5. ako građevinu ne obilježi kućnim brojem (članak 7. stavak 1. Odluke),
6. ako pločicu s brojem građevine ne postavi na građevini tako da je vidljiva s ulice, odnosno javne površine od koje se pristupa građevini (članak 7. stavak 3. Odluke),
7. ako ogradu uz javno prometnu površinu izvede od bodljikave žice ili je izvede tako da ograda prelazi regulacionu liniju čestice (članak 8. stavak 1. Odluke), 8. ako postavi bodljikavu žicu, šiljke i slično kao dopunu postojećoj ogradi ispod visine 190 cm (članak 8. stavak 2. Odluke),
9. ako ograde uz javne površine ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 8. stavak 3. Odluke), 
10 . ako ne održava vrtove, voćnjake, vinograde i druge slične površine ispred građevine, kao i neizgrađenog javnog zemljišta uz javnu površinu na način koji omogućava sigurno kretanje pješaka i vozila (članak 9. Odluke),
11. ako ne održava javnu rasvjetu (članak 10. stavak 4. Odluke),
12. ako ošteti ili uništi rasvjetni stup ili rasvjetno tijelo (članak 11. stavak 1. Odluke),
13. ako na rasvjetne stupove postavlja oglase, obavijesti, reklame i drugo bez 
odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 11. stavak 2. Odluke),
14. ako uz javne površine bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela postavi reklame i predmete navedene u članku 12. stavku 1. Odluke (članak 12. stavak 1. Odluke),
15. ako u I zoni Grada Bjelovara postavi Jambo plakate (članak 12. stavak 3. Odluke), 
16. ako reklame i predmete prlja, oštećuje i uništava, ili dotrajale ne zamjeni novima (članak 12. stavak 4. Odluke),
17. ako ne ukloni reklamu ili predmet nakon isticanja roka na koji je dozvoljeno 
postavljanje (članak 14. stavak 4. Odluke),
18. ako postavi plakate, oglase i slične obavijesti izvan oglasnih ploča, stupova i 
ormarića određenih za tu namjenu bez suglasnosti Upravnog odjela (članak 15. stavak 1. Odluke), 
19. ako ne održava oglasne ploče, stupove i ormariće (članak 15. stavak 3. Odluke),
20. ako postavi plakate vezane uz predizbornu kampanju izvan oglasnih ploča, stupova i ormarića određenih za tu namjenu bez odobrenja Upravnog odjela (članak 16. stavak 1. Odluke), 
21. ako ne ukloni natpisnu ploču nakon prestanka obavljanja djelatnosti odmah po iseljenju iz prostora (članak 17. stavak 1. Odluke),
22. ako u izlozima građevina drži ambalažu ili skladišti robu (članak 18. stavak 1. Odluke), 
23. ako redovito ne uređuje, ne čisti i ne održava izlog (članak 18. stavak 2. Odluke),
24. ako šara, crta, prlja ili na bilo koji drugi način oštećuje komunalne objekte i 
uređaje u javnoj uporabi (članak 19. stavak 2. Odluke), 
25. ako bez suglasnosti Upravnog odjela postavlja javne telefonske govornice i poštanske sandučiće (članak 20. stavak 1. Odluke), 
26. ako prostore ispred zgrada i čekaonice putničkog prometa ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 21. stavak 1. Odluke), 
27. ako klupe i ostale predmete, te nasade koji se nalaze na peronima i pred zgradama 
kolodvora, odnosno otvorenih čekaonica ne drži u čistom, ispravnom i urednom stanju, te dotrajale, oštećene predmete i nasade ne ukloni, odnosno ne zamjeni novima (članak 21. stavak 2. Odluke), 
28. ako ne uređuje i ne održava parkirališta (članak 22. stavak 2. Odluke), 
29. ako ne održava dječja igrališta i njihovu opremu (članak 23. Odluke),
30. ako ne održava javnu površinu (članak 25. stavak 2. Odluke), 
31. ako ne koristi javnu površinu u skladu s namjenom (članak 26. stavak 1. Odluke),
32. ako prenamjeni javnu površinu bez odobrenja Upravnog odjela (članak 26. stavak 2. Odluke),
33. ako ne održava i ne prazni košare za otpatke (članak 27. stavak 3. Odluke),
34. ako ne čisti nogostup ispred poslovne građevine i objekta u kojem obavlja djelatnost (članak 28. stavak 1. Odluke), 
35. ako ne čisti nogostup ispred stambene građevine i građevnog zemljišta najmanje jednom tjedno (članak 28. stavak 2. Odluke),
36. ako ispušta oborinske i krovne vode na površinu nogostupa (članak 29. stavak 1. Odluke),
37. vlasnici zemljišta i građevina ako ne riješe odvodnju oborinskih i krovnih voda na način da se oborinske i krovne vode ispuštaju na njihovo privatno zemljište, a gdje to nije moguće, u gradsku kanalizaciju ili u cestovne jarke (članak 29. stavak 2. Odluke),
38. ako vozilom kojim sudjeluje u prometu onečišćuje javnu prometnu površinu (članak 30. Odluke),
39. ako na javnoj prometnoj površini ostavlja, nanosi ili baca otpatke, odnosno onečišćuje javno prometnu površinu na bilo koji drugi način (članak 31. stavak 1. točka 1. Odluke), 
40. ako na javnoj prometnoj površini izvodi bilo kakve radove (odlaže građevni i razni otpadni materijal, postavlja predmete, naprave, strojeve, prekopava - buši javnu površinu i izvodi bilo kakve druge radove) bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 2. Odluke),
41. ako na javnoj prometnoj površini drži, izlaže i prodaje robu, postavlja pokretne naprave, reklame i ostale predmete, održava obuku auto škole bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 3. Odluke), 
42. ako baca goruće predmete u košare ili druge posude za otpad (članak 31. stavak 1. točka 4. Odluke),
43. ako na javnoj prometnoj površini popravlja, servisira i pere vozila (članak 31. stavak 1. točka 5. Odluke), 
44. ako na javnoj prometnoj površini ostavi vozilo bez registarskih tablica, neregistrirano vozilo, teretnu prikolicu, drugo priključno vozilo, karambolirano vozilo i olupine vozila ili ih ostavi na parkiralištu, kolnom ulazu ili na drugom mjestu za koje je zabrana ostavljanja tih vozila propisana odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (članak 31. stavak 1. točka 6. Odluke),
45. ako na javnu prometnu površinu ispušta otpadne vode i gnojnice ili obavlja druge radnje koje dovode do zagađivanja javno-prometne površine (članak 31. stavak 1. točka 7. Odluke),
46. ako na javnu prometnu površinu baca reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 8. Odluke), 
47. ako na javnoj prometnoj površini loži vatru i pali otpad (članak 31. stavak 1. točka 9. Odluke), 
48. ako na javnoj prometnoj površini obavlja bilo kakve radnje koje dovode do onečišćavanja i devastiranja javnih površina, oštećivanja klupa, ograda, stupova, stupića, uređaja za rekreaciju, opreme javne rasvjete, košara za otpatke i svih drugih objekata, uređaja i opreme koja je postavljena na javnim površinama ili čini sastavni dio javne površine (članak 31. stavak 1. točka 10. Odluke), 
49. ako ne održava javnu zelenu površinu unutar prostora kojima upravlja ili gospodari ( športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park šumama, spomen područjima, grobljima i slično), odnosno ne brine za njezinu zaštitu i obnovu (članak 32. Odluke),
50. ako redovito ne održava grane stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo koje zaklanja prometne znakove, ometa sigurnost ili vidljivost u prometu, oštećuje građevine i infrastrukturu, smeta rasvjeti javne površine i redovitom odvozu komunalnog otpada (članak 33. stavak 1. Odluke), 
51. ako pokošenu travu, lišće, granje i druge otpatke sa javne zelene površine ne ukloni u roku od 3 dana, a sa javne prometne površine odmah (članak 33. stavak 2. Odluke), 
52. ako ne održava i ne orezuje grane stabla, ukrasnih živica i drugog zelenila (članak 33. stavak 3. Odluke), 
53. ako na javnoj zelenoj površini bez odobrenja Upravnog odjela obavlja bilo kakve radove (osim interventnih i radova redovitog održavanja) - članak 34. stavak 1. Odluke,
54. ako ne sanira javnu zelenu površinu na način na koji je to u odobrenju naveo Upravni odjel (članak 34. stavak 2. Odluke),
55. ako na javnim zelenim površinama uništava i oštećuje biljni materijal ( guli koru, zarezuje, zasijeca, savija, trga, zabada noževe, zabija čavle, stavlja plakate ili drugo na stabla, prekida korijen stabla, gazi), uništava i onečišćuje drveća, grmlja, živice i drugi biljni materijal (članak 35. stavak 1. točka 1. Odluke),
56. ako uklanja drveće, grmlja i druge nasade s javnih zelenih površina bez odobrenja Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 2. Odluke),
57. ako na javnim zelenim površinama ostavlja, na njih nanosi ili baca otpatke, odnosno onečišćuje javnu zelenu površinu na bilo koji drugi način (članak 35. stavak 1. točka 3. Odluke), 
58. ako na javne zelene površine odlaže građevni i otpadni materijal, drva, ugljen i drugo, postavlja predmete, naprave, strojeve, prekopava ili buši javnu zelenu površinu i izvodi bilo kakve druge radove bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 4. Odluke), 
59. ako na javnim zelenim površinama drži, izlaže i prodaje robu, postavlja pokretne naprave, reklame i sve ostale predmete bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 5. Odluke), 
60. ako na javnim zelenim površinama vozi, zaustavlja ili parkira bilo koju vrstu vozila (osim u slučaju da se vrši održavanje javne zelene površine ili komunalne opreme na javnim zelenim površinama) - članak 35. stavak 1. točka 6. Odluke,
61. ako na javnim zelenim površinama ili na površinama koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje) zaustavlja i parkira bilo koju vrstu vozila (članak 35. stavak 1. točka 7. Odluke),
62. ako na javnim zelenim površinama ili na površinama koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje) ostavi vozilo bez registarskih tablica, odnosno neregistrirano vozilo, teretnu prikolicu, drugo priključno vozilo, karambolirano vozilo ili olupinu vozila (članak 35. stavak 1. točka 8. Odluke), 
63. ako na javnim zelenim površinama popravlja, servisira i pere vozilo (članak 35. stavak 1. točka 9. Odluke), 
64. ako na javne zelene površine ispušta otpadne vode i gnojnice ili obavlja druge radnje koje dovode do zagađivanja javne zelene površine (članak 35. stavak 1. točka 10. Odluke),
65. ako na javne zelene površine baca reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 11. Odluke),
66. ako na javnim zelenim površinama loži vatru i pali otpad (članak 35. stavak 1. točka 12. Odluke),
67. ako na javne zelene površine (u parkove, spomen područja, dječja igrališta i rekreacijske površine) dovodi, šeće i pušta pse (osim pasa vodiča slijepe osobe) - članak 35. stavak 1. točka 13. Odluke,
68. ako sjedi na naslonu klupe i drži noge na sjedalici, kao i ako na drugi način nenamjenski koristi javnu zelenu površinu (članak 35. stavak 1. točka 14. Odluke),
69. ako na javnim zelenim površinama izvodi radnje koje dovode do onečišćavanja i devastiranja javnih zelenih površina, oštećivanja klupa, ograda, stupova, stupića, uređaja za rekreaciju, opreme javne rasvjete, košara za otpatke i svih drugih objekata, uređaja i opreme koja je postavljena na javnim zelenim površinama ili čini sastavni dio javne zelene površine (članak 35. stavak 1. točka 15. Odluke),
70. ako zauzme javnu površinu bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno bez suglasnosti ili protivno suglasnosti Upravnog odjela (članak 37. stavak 5. odluke), 
71. ako javnu površinu za koju je odobreno zauzimanje svakodnevno ne čisti i ne održava, te je u odobrenom roku ne dovede u prvobitno stanje ( članak 40. stavak 1. Odluke),
72. ako komunalni otpad odloži izvan Odlagališta otpada I. kategorije «Doline» (članak 42. stavak 2. Odluke),
73. ako pristupi odlagalištu ili se zadržava na odlagalištu bez odobrenja službene
osobe isporučitelja usluge (članak 42. stavak 4. Odluke),
74. ako ne koristi uslugu odvoza komunalnog otpada (članak 43. stavak 1. Odluke),
75. ako prije useljenja u stambeni objekt ili prije početka obavljanja djelatnosti 
pismeno ne obavijesti isporučitelja usluge radi uvođenja u evidencije (članak 43. stavak 2. 
Odluke),
76. korisnik usluge ako ne obavijesti isporučitelja usluge o promjenama navedenim u 
članku 43. stavku 4. Odluke u roku od 15 dana od nastale promjene, te ne priloži pisani 
dokaz (članak 43. stavak 5. Odluke),
77. korisnik usluge ako se utvrdi da je koristio prostor u razdoblju u kojem je prostor stavljen u mirovanje (članak 43. stavak 6. Odluke),
78. korisnik usluge ako ne odlaže komunalni otpad u tipizirane posude, kontejnere za otpad ili doplatne polietilenske vreće za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge (članak 44. stavak 1. Odluke),
79. korisnik usluge ako u posudu odloži komunalni otpad teži od 30 kg ili ako višak
otpada koja premašuje volumen posude ne odloži u doplatnu polietilensku vreću za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge (članak 44. stavak 3. Odluke),
80. korisnik usluge ako odloži otpad izvan tipiziranih posuda, kontejnera za otpad, 
doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge, oštećuje 
posude, kontejnere i vreće za otpad, odlaže u njih tekuće i polutekuće tvari, žar ili vrući pepeo, lešine životinja, klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad i slično (članak 44. stavak 9. Odluke),
81. korisnik usluge ako odvojeno ne prikuplja staklenu ambalažu, pet ambalažu, papir
i baterije i ne odlaže ih u odgovarajući spremnik (članak 46. stavak 1. Odluke),
82. korisnik usluge ako komunalni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti 
(plastičnu ambalažu, staklo, papir), te baterije odlaže u tipizirane posude za komunalni otpad,
kontejnere ili u doplatne polietilenske vreće za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge
(članak 46. stavak 2. Odluke),
83. korisnik usluge ako posude za otpad ne drži u posebnim prostorijama za komunalni
otpad, odnosno na vlastitom zemljištu (članak 49. stavak 1. Odluke),
84. korisnik usluge ako u stambenim građevinama koje nemaju poseban prostor za komunalni otpad posudu za otpad ne smjesti u kućnu vežu, dvorište ili drugo pristupačno mjesto 
(članak 49. stavak 2. Odluke),
85. korisnik usluge ako posudu za otpad ne smjesti tako da je do nje moguć pristup vozilom za odvoz otpada odnosno ako je smjesti tako da smeta upotrebi zajedničkih prolaza i prostorija ili prouzrokuje neugodan miris u stanovima (članak 49. stavak 3. Odluke),
86. korisnik usluge ako ne očisti snijeg i led kako bi omogućio radnicima isporučitelja usluge nesmetano rukovanje posudama i PE vrećama za otpad (članak 49. stavak 4. Odluke) ili ako posudu za otpad drži na stepenicama zajedničkog stubišta (članak 49. stavak 5. Odluke), 
87. korisnik usluge ako ne čisti prostor za smještaj otpada i posudu za otpad (članak 50. 
stavak 1. Odluke),
88. korisnik usluge ako prebire po otpadu ili odnosi otpad iz posuda (članak 50. stavak 
2. Odluke),
89. korisnik usluge ako izvan utvrđenog rasporeda u dane koji nisu određeni za odvoz otpada iznese posudu za otpad na javnu površinu ili je nakon odvoza otpada odmah ne ukloni sa javne površine (članak 51. stavak 1. Odluke),
90. korisnik usluge ako posudu za otpad na javnoj površini u dane odvoza otpada smjesti tako da ometa promet (članak 51. stavak 2.),
91. korisnik usluge ako ne zatvori posudu za otpad ili ne zaveže vreću za otpad (članak 51. stavak 3. Odluke), 
92. korisnik usluge ako odloži komunalni otad izvan posuda za otpad ili u potpunosti ne 
zatvori poklopac posude (članak 51. stavak 4. Odluke),
93. korisnik usluge ako skupljeni otpad iz svojih prostorija pažljivo ne odloži u posude za
otpad, rasipa otpad, prlja prostor oko posuda ili ne očisti otpad rasut prilikom odlaganja otpada (članak 51. stavci 5. i 6. Odluke),
94. ako na Odlagalište otpada I. kategorije «Doline» odloži otpad s područja drugih 
gradova i općina, osim s područja Grada Bjelovara, te općina Kapela, Nova Rača, Rovišće,
Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac (članak 53.
Odluke),
95. ako odveze glomazni otpad na površine koje za to nisu određene (članak 55. 
stavak 4. Odluke),
96. korisnik usluge ako odloži glomazni otpad na javnoj površini izvan mjesta i vremena
predviđenog za odvoz glomaznog otpada (članak 55. stavak 5. Odluke), 
97. vlasnik, korisnik ili osoba koja upravlja građevinom ako ne čisti snijeg i led s 
nogostupa ispred stambene i poslovne građevine i s krovišta stambene i poslovne građevine sukladno odredbi članka 57. stavaka 1. 2. i 3. Odluke (članak 57. stavak 4. točka 2. Odluke),
98. kojoj su povjereni poslovi čišćenja snijega i leda iz parkova, dječjih igrališta, groblja i drugog ili osoba koja upravlja objektima uklanja i ne čisti snijeg ili led sukladno odredbama članka 57. stavaka 1. 2. i 3. (članak 57. stavak 4. točka 3. odluke),
99. ako javno prometne površine radi sprečavanja nastanka leda i sprečavanja klizanja ne posipa sa soli ili drugim odgovarajućim materijalom kojim se izaziva topljenje leda, odnosno koji sprečava klizanje, odnosno ako te radnje u slučaju padalina ne obavlja više puta na dan dok površinu ne osposobi za sigurno kretanje (članak 58. stavci 1. i 2. Odluke), ako javne površine uz drvorede posipa sa solju i drugim kemijskim sredstvima (članak 58. stavak 3. Odluke), 
100. ako snijeg s krovova građevina deponira na javnu površinu, a postojala je mogućnost da ga deponira u dvorište građevine ili snijeg deponira tako da ne ostane osiguran prolaz pješacima i vozilima (članak 59. Odluke),
101. vlasnik septičke jame ako se septička jama prelijeva, propušta fekalije, ako čišćenje septičke jame nije povjerio Komunalcu d.o.o. Bjelovar, već je septičku jamu čistila druga pravna ili fizička osoba, ako je vlasnik građevine koja nije priključena na gradsku kanalizaciju sadržaj septičke jame ispustio u gradsku kanalizaciju (članak 60. stavak 3. Odluke),
102. koja je čistila septičku jamu (članak 60. stavak 4. Odluke), 
103. ako u I zoni Grada Bjelovara osim kućnih ljubimaca drži druge životinje (članak 61. stavak 1. Odluke),
104. ako u II zoni Grada Bjelovara drži životinje, osim kućnih ljubimaca, peradi koja se uzgaja za vlastite potrebe i životinja čiji su vlasnici kao pravne ili fizičke osobe registrirani za uzgoj životinja ili su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (članak 61. stavak 2. Odluke),
105. ako se u postupanju sa životinjama ne pridržava odredbi posebnih propisa, ne drži životinje u prostorijama i posebno ograđenim prostorima odgovarajuće uređenim sukladno zakonima i aktima koji propisuju tu materiju (članak 61. stavci 4. i 5. Odluke) i 
106. ako komunalnom redaru ne omogući nesmetano obavljanje nadzora i ne pruža potrebne obavijesti o predmetima uredovanja.

Članak 72.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se na mjestu počinjenja fizička osoba: 
1. ako šara, crta, prlja ili na bilo koji drugi način oštećuje komunalne objekte i 
uređaje u javnoj uporabi (članak 19. stavak 2. Odluke), 
2. ako na javnoj prometnoj površini ostavlja, nanosi ili baca otpatke, odnosno 
onečišćuje javno prometnu površinu na bilo koji drugi način (članak 31. stavak 1. točka 1. Odluke), 
3. ako na javnoj prometnoj površini izvodi bilo kakve radove (odlaže građevni i razni otpadni materijal, postavlja predmete, naprave, strojeve, prekopava - buši javnu površinu i izvodi bilo kakve druge radove) bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 2. Odluke),
4. ako na javnoj prometnoj površini drži, izlaže i prodaje robu, postavlja pokretne naprave, reklame i ostale predmete, održava obuku auto škole bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 3. Odluke), 
5. ako baca goruće predmete u košare ili druge posude za otpad (članak 31. stavak 1. točka 4. Odluke),
6. ako na javnoj prometnoj površini popravlja, servisira i pere vozila (članak 31. stavak 1. točka 5. Odluke), 
7. ako na javnoj prometnoj površini ostavi vozilo bez registarskih tablica, neregistrirano vozilo, teretnu prikolicu, drugo priključno vozilo, karambolirano vozilo i olupine vozila ili ih ostavi na parkiralištu, kolnom ulazu ili na drugom mjestu za koje je zabrana ostavljanja tih vozila propisana odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (članak 31. stavak 1. točka 6. Odluke),
8. ako na javnu prometnu površinu ispušta otpadne vode i gnojnice ili obavlja druge radnje koje dovode do zagađivanja javno-prometne površine (članak 31. stavak 1. točka 7. Odluke),
9. ako na javnu prometnu površinu baca reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja Upravnog odjela (članak 31. stavak 1. točka 8. Odluke),
10. ako na javnoj prometnoj površini loži vatru i pali otpad (članak 31. stavak 1. točka 9. Odluke), 
11. ako na javnoj prometnoj površini obavlja bilo kakve radnje koje dovode do onečišćavanja i devastiranja javnih površina, oštećivanja klupa, ograda, stupova, stupića, uređaja za rekreaciju, opreme javne rasvjete, košara za otpatke i svih drugih objekata, uređaja i opreme koja je postavljena na javnim površinama ili čini sastavni dio javne površine (članak 31. stavak 1. točka 10. Odluke), 
12. ako na javnim zelenim površinama uništava i oštećuje biljni materijal ( guli koru, zarezuje, zasijeca, savija, trga, zabada noževe, zabija čavle, stavlja plakate ili drugo na stabla, prekida korijen stabla, gazi), uništava i onečišćuje drveća, grmlja, živice i drugi biljni materijal (članak 35. stavak 1. točka 1. Odluke),
13. ako uklanja drveće, grmlja i druge nasade s javnih zelenih površina bez odobrenja Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 2. Odluke),
14. ako na javnim zelenim površinama ostavlja, na njih nanosi ili baca otpatke, odnosno onečišćuje javnu zelenu površinu na bilo koji drugi način (članak 35. stavak 1. točka 3. Odluke), 
15. ako na javne zelene površine odlaže građevni i otpadni materijal, drva, ugljen i drugo, postavlja predmete, naprave, strojeve, prekopava ili buši javnu zelenu površinu i izvodi bilo kakve druge radove bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 4. Odluke), 
16. ako na javnim zelenim površinama drži, izlaže i prodaje robu, postavlja pokretne naprave, reklame i sve ostale predmete bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 5. Odluke), 
17. ako na javnim zelenim površinama vozi, zaustavlja ili parkira bilo koju vrstu vozila (osim u slučaju da se vrši održavanje javne zelene površine ili komunalne opreme na javnim zelenim površinama) - članak 35. stavak 1. točka 6. Odluke,
18. ako na javnim zelenim površinama ili na površinama koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje) zaustavlja i parkira bilo koju vrstu vozila (članak 35. stavak 1. točka 7. Odluke),
19. ako na javnim zelenim površinama ili na površinama koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje) ostavi vozilo bez registarskih tablica, odnosno neregistrirano vozilo, 
teretnu prikolicu, drugo priključno vozilo, karambolirano vozilo ili olupinu vozila (članak 35. stavak 1. točka 8. Odluke), 
20. ako na javnim zelenim površinama popravlja, servisira i pere vozilo (članak 35. stavak 1. točka 9. Odluke), 
21. ako na javne zelene površine ispušta otpadne vode i gnojnice ili obavlja druge radnje koje dovode do zagađivanja javne zelene površine (članak 35. stavak 1. točka 10. Odluke),
22. ako na javne zelene površine baca reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja Upravnog odjela (članak 35. stavak 1. točka 11. Odluke),
23. ako na javnim zelenim površinama loži vatru i pali otpad (članak 35. stavak 1. točka 12. Odluke),
24. ako na javne zelene površine (u parkove, spomen područja, dječja igrališta i rekreacijske površine) dovodi, šeće i pušta pse (osim pasa vodiča slijepe osobe) - članak 35. stavak 1. točka 13. Odluke,
25. ako sjedi na naslonu klupe, drži noge na sjedalici ili nenamjenski koristi javnu zelenu površinu (članak 35. stavak 1. točka 14. Odluke),
26. ako na javnim zelenim površinama izvodi radnje koje dovode do onečišćavanja i devastiranja javnih zelenih površina, oštećivanja klupa, ograda, stupova, stupića, uređaja za rekreaciju, opreme javne rasvjete, košara za otpatke i svih drugih objekata, uređaja i opreme 
koja je postavljena na javnim zelenim površinama ili čini sastavni dio javne zelene površine (članak 35. stavak 1. točka 15. Odluke),
27. vlasnik, korisnik ili osoba koja upravlja građevinom ako ne čisti snijeg i led s 
nogostupa ispred stambene i poslovne građevine i s krovišta stambene i poslovne građevine 
sukladno odredbi članka 57. stavaka 1. 2. i 3. Odluke (članak 57. stavak 4. točka 2. Odluke),
28. ako u I zoni Grada Bjelovara osim kućnih ljubimaca drži druge životinje (članak 
61. stavak 1. Odluke) i 
29. ako u II zoni Grada Bjelovara drži životinje, osim kućnih ljubimaca, peradi koja se uzgaja za vlastite potrebe i životinja čiji su vlasnici kao pravne ili fizičke osobe registrirani za uzgoj životinja ili su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (članak 61. stavak 2. Odluke).


XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 9/01, 10/01 – ispravak, 4/02, 9/02 i 3/03). 

Članak 74.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Bjelovara».

Klasa: 363-01/05-01/24
Ur br: 2103/01-02-05-3
Bjelovar, 18. srpnja 2005. 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Antun Korušec, dipl. politolog