ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiODLUKA o komunalnom redu - članak 1-69

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Gradske odluke

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», 8/01 i 3/03) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donijelo je 

O D L U KU 
o komunalnom redu


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Bjelovara, a naročito odredbe o: uređenju naselja, održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe. 

Članak 2.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se: 
- javno-prometne površine (ulice, ceste, trgovi, nogostupi, javni prolazi, mostovi, parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, pješačke i druge staze na zelenim površinama, cestovni jarci i drugo)
- javne zelene površine (parkovi, šume, šetališta, drvoredi, živice, grmlja, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta, posude s ukrasnim biljem na javnim površinama, zelene površine uz javne građevine, uz javno prometne površine, uz stambene, poslovne i druge građevine, stabla i drugo)
- prostori uz kolodvore, groblja, spomen područja, tržnice na malo i slični prostori.


II UREĐENJE NASELJA

Članak 3.


Pod uređenjem naselja smatra se uređenje vanjskih dijelova građevina, izloga, ograda, postavljanje i održavanje javne rasvjete, komunalnih objekata i komunalne opreme, postavljanje reklama, natpisa, korištenje javnih površina u svrhu postavljanja raznih predmeta i slično.


1. Uređenje vanjskih dijelova građevina 

Članak 4.

Vlasnici ili korisnici građevnih objekata u obvezi su vanjske dijelove građevina (pročelja, balkone, terase, ulazna vrata, prozore, podrumske otvore, žljebove i drugo) održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. 


Članak 5.

Sve naprave (reklame, klima uređaji i drugo) na vanjskim dijelovima građevine koje su van gabarita te građevine, a građevina graniči s javnom površinom mogu se postavljati samo uz suglasnost Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara ( u nastavku: Upravni odjel) i na način naveden u suglasnosti.
Za postavljanje naprava (reklama, klima uređaja i drugog) na vanjski dio građevine unutar povijesne jezgre potrebna je i suglasnost Ministarstva kulture. 
Klima uređaji postavljeni na vanjski dio građevine moraju biti ugrađeni na način da se kondenzat ne ispušta na javnu površinu.

Članak 6.

Imena naselja, ulica i trgova moraju biti označena s natpisnom pločom. 
O postavljaju i održavaju natpisnih ploča brine Grad Bjelovar.

Članak 7.

Vlasnici građevina u Gradu Bjelovaru u obvezi su nabaviti i građevinu obilježiti kućnim brojem.
Brojeve građevina, na zahtjev vlasnika građevine ili po službenoj dužnosti određuje upravno tijelo određeno posebnim propisom. 
Pločica s brojem građevine postavlja se na građevini tako da je vidljiva s ulice, odnosno javne površine od koje se pristupa građevini. 
Način obilježavanja građevina brojevima propisan je odredbama posebnih propisa.


2. Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina 

Članak 8.

Ograde uz javne površine ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, te ne smiju prelaziti regulacionu liniju čestice.
Bodljikava žica, šiljci i slično mogu se iznimno postaviti kao dopuna postojeće ograde iznad visine od 190 cm i to tako da ne smetaju prolaznicima i da po svom položaju ne predstavljaju opasnost od ozljeda kod normalnog prolaza.
Ograde uz javno prometne površine u obavezi su održavati u urednom i ispravnom stanju vlasnici ili korisnici. 

Članak 9.

Vlasnici ili korisnici vrtova, voćnjaka, vinograda i drugih sličnih površina ispred građevina, kao i neizgrađena građevna zemljišta uz javne površine dužni su iste održavati na način koji omogućava sigurno kretanje pješaka i vozila. 

3. Javna rasvjeta

Članak 10.

Javno prometne površine, pješačke i druge staze na javno zelenim površinama u pravilu moraju imati javnu rasvjetu.
Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova grada i pojedinih javnih površina, prometa i potrebe građana. 
Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.
Javnu rasvjetu održava fizička ili pravna osoba kojoj Grad Bjelovar povjeri obavljanje tog posla.

Članak 11.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.
Na rasvjetne stupove mogu se postavljati oglasi, obavijesti, reklame i drugo samo uz odobrenje i u skladu s odobrenjem Upravnog odjela.


5. Reklame, natpisi, izlozi, zaštitne naprave i plakati

Članak 12.

Na području Grada Bjelovara uz javne površine uz odobrenje Upravnog odjela i na način naveden u odobrenju Upravnog odjela mogu se postavljati reklame, reklamne konstrukcije, reklamne ploče, reklamni panoi, zastave, ormarići, plakati, transparenti i drugi prigodni natpisi, oglasni stupovi, oglasni ormarići, oglasni panoi i drugi objekti koji služe informiranju i reklamiranju, te drugi predmeti kao jarboli za zastave, tende, zaštitne naprave na izlozima i putokazi koji se ne smatraju prometnim znakom ( u nastavku: reklame i predmeti).
Reklame i predmeti postavljeni na javnim površinama uz javne prometnice na području Grada Bjelovara ne smiju svojim oblikom i položajem zatvarati vidik, sprečavati redovan promet, ugrožavati sigurnost prolaznika i vozača, te umanjivati vidljivost prometnih znakova.
U I zoni Grada Bjelovara zabranjeno je postavljanje Jambo plakata. 
Zabranjeno je postavljanje Jambo plakata u spomen područjima i grobljima na području Grada Bjelovara. 
Reklame i predmete zabranjeno je prljati, oštećivati i uništavati, a dotrajale treba obnoviti, odnosno zamijeniti.

Članak 13.

Zahtjev za postavljanje reklama i predmeta podnosi se Upravnom odjelu.
Uz zahtjev je potrebno priložiti nacrt, tehnički opis i skicu mjesta na kojem se reklama ili predmet postavlja, dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta ili građevine, a po potrebi i druge dokaze (kopiju katastarskog plana, izvadak iz zemljišne knjige, statički proračun i slično).
Ako se reklama ili predmet postavlja unutar područja povijesne cjeline uz zahtjev je potrebno priložiti suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

Članak 14.

O zahtjevu za postavljanje reklama i predmeta odlučuje Upravni odjel rješenjem.
Postavljanje reklama i predmeta može se dozvoliti na rok od godinu dana, s tim da se taj rok može produžiti ako pravna ili fizička osoba podnese zahtjev za produženje istog najkasnije 8 dana prije isticanja roka. 
Ako su ispunjeni svi uvjeti za postavljanje reklama ili predmeta (posebno urbanistički uvjeti koje Upravni odjel utvrđuje po službenoj dužnosti), rješenjem za postavljanje reklame ili predmeta odredit će se mjesto, način postavljanja, izgled reklame, odnosno predmeta, vrijeme na koje se postavlja, način plaćanja i drugi uvjeti. 
Istekom roka na koji je dozvoljeno postavljanje reklame ili predmeta isti se moraju odmah ukloniti. 
U protivnom, reklamu ili predmet uklonit će Grad Bjelovar putem treće osobe na trošak osobe kojoj je izdano rješenje za postavku reklame ili predmeta.

Članak 15.

Plakati, oglasi i slične obavijesti (u nastavku: plakati) mogu se postavljati bez suglasnosti Upravnog odjela samo na oglasnim pločama, stupovima i ormarićima određenim za tu namjenu.
Plakate postavljene izvan mjesta navedenih u prethodnom stavku uklonit će Grad Bjelovar na trošak osobe koja ih je postavila. 
Oglasne ploče, stupove i ormariće održava fizička ili pravna osoba kojoj Grad Bjelovar povjeri obavljanje tog posla.

Članak 16.

Zabranjuje se postavljanje plakata vezanih uz predizbornu kampanju bez odobrenja Upravnog odjela, osim na mjestima iz članka 15. stavka 1. ove Odluke. 
Plakate postavljene u predizbornoj kampanji dužne su ukloniti političke stranke koje su ih postavile odmah po završetku izbora.
U protivnom, plakate će ukloniti Grad Bjelovar putem treće osobe, a na trošak političke stranke koja ih je postavila. 

Članak 17.

Natpisne ploče istaknute na pročeljima građevina nakon prestanka obavljanja djelatnosti dužne su ukloniti pravne ili fizičke osobe koje su ih postavile odmah po iseljenju iz prostora. 
U protivnom, natpisne ploče će ukloniti Grad Bjelovar putem treće osobe, a na trošak pravne ili fizičke osobe koja je postavila natpisnu ploču.

Članak 18.

U izlozima građevina se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.
Izlozi se moraju redovito uređivati, čistiti i održavati.


6. Komunalni objekti i uređaji u javnoj uporabi

Članak 19.

O postavljanju i održavanju klupa, košarica za smeće, nadstrešnica za korisnike javnog gradskog prijevoza, vodoskoka, fontana, javnih zdenaca, javnih satova, planova Grada Bjelovara sa svrhom boljeg snalaženja građana i drugih komunalnih objekata i uređaja u javnoj uporabi brine Grad Bjelovar,
Zabranjuje se šaranje, crtanje, prljanje i svako drugo oštećivanje komunalnih objekata i uređaja u javnoj uporabi.

Članak 20.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće uz suglasnost Upravnog odjela mogu postavljati pravne osobe koje obavljaju poslove telekomunikacija i poštanske usluge.
Pravne osobe iz prethodnog stavka dužne su telefonske govornice i poštanske sandučiće držati uredne i u ispravnom stanju, te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku.


7. Kolodvori i parkirališta

Članak 21.

Prostori ispred zgrada i čekaonice putničkog prometa moraju biti stalno održavane u urednom i ispravnom stanju o čemu brinu vlasnici - korisnici prostora ili fizička, odnosno pravna osoba kojoj je povjereno održavanje.
Klupe i ostali predmeti, te nasadi koji se nalaze na peronima i pred zgradama kolodvora, odnosno otvorenih čekaonica moraju biti čisti, ispravni i uredni, a dotrajale i oštećene predmete i nasade vlasnici - korisnici prostora ili osoba kojoj je povjereno održavanje tih prostora trebaju odmah ukloniti, te zamijeniti novima.

Članak 22.

Parkirališta moraju biti stalno održavana, te propisno označena. 
Parkirališta pod naplatom uređuje i održava Komunalac d.o.o. Bjelovar, a ostala parkirališta vlasnik, odnosno fizička ili pravna osoba kojoj je Grad Bjelovar povjerio obavljanje tih poslova.


8. Dječja igrališta 

Članak 23.

Dječja igrališta i njihova oprema moraju se održavati u urednom i ispravnom
stanju o čemu je dužna brinuti pravna ili fizička osoba kojoj je Grad Bjelovar povjerio obavljanje tih poslova. 


9. Otvorene tržnice

Članak 24. 

Uvjeti i način rada na tržnici, uređenje i održavanje prostora tržnice i sve ostalo vezano uz rad tržnice propisano je odredbama posebne odluke. 
Tržnicu održava fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje tih poslova. 

 

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA 

Članak 25.

Javne površine na području Grada Bjelovara moraju se redovno održavati i čistiti sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i ostalim aktima kojima se određuje održavanje javnih površina.
Javne površine održavaju fizičke ili pravne osobe kojima Grad Bjelovar povjeri obavljanje tih poslova.

Članak 26.

Javne površine moraju se koristiti u skladu s njihovom namjenom. 
Zabranjuje se prenamjena javne površine bez odobrenja Upravnog odjela. 

Članak 27.

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke.
Mjesta za postavu košara za otpatke određuje Upravni odjel.
Košare za otpatke postavljaju, održavaju i prazne fizičke ili pravne osobe kojima je Grad Bjelovar povjerio obavljanje tih poslova.
Za postavljanje košara za odlaganje otpadaka mogu se upotrijebiti stupovi, zidovi građevina, ograde uz nogostupe, slobodno stojeća postolja i javne zelene površine.

Članak 28.

Nogostupe ispred poslovnih građevina i objekata svakodnevno su dužne čistiti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost u tim građevinama i objektima. 
Nogostupe koje se nalaze ispred stambenih građevina i građevnih zemljišta obvezni su čistiti vlasnici ili korisnici građevina i zemljišta, odnosno pravna osoba koja upravlja građevinom najmanje jednom tjedno.

Članak 29.

Zabranjuje se ispuštanje oborinskih i krovnih voda na površinu nogostupa.
Vlasnici zemljišta i građevina dužni su riješiti odvodnju oborinskih i krovnih voda na način da se oborinske i krovne vode ispuštaju na njihovo privatno zemljište, a gdje to nije moguće, oborinske i krovne vode mogu se ispuštati u gradsku kanalizaciju ili u cestovne jarke. 


Članak 30.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćivati javno-prometne površine.
Vozila koja prevoze tekući ili sitni materijal moraju imati ispravne sanduke iz kojih se materijal ne može prosipati niti istjecati.
Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i slično moraju se prekriti ceradom ili zaštitnom mrežom ili na drugi odgovarajući način osigurati da se materijal ne prosipa po javno prometnim površinama.

Članak 31.

Na javnim prometnim površinama zabranjuje se:
1. ostavljanje, nanošenje ili bacanje otpadaka, odnosno onečišćavanje na bilo koji
drugi način,
2. izvođenje bilo kakvih radova (odlaganje građevnog i raznog otpadnog materijala,
postavljanje predmeta, naprava, strojeva, prekopavanje - bušenje javne površine i izvođenje drugih radova) bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela, 
3. držanje, izlaganje i prodaja robe, postavljanje pokretnih naprava, reklama i svih 
ostalih predmeta, održavanje obuke auto škola bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela,
4. bacanje gorućih predmeta u košare ili druge posude za otpad, 
5. popravak, servisiranje i pranje vozila,
6. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, neregistriranih vozila, teretnih 
prikolica, drugih priključnih vozila, karamboliranih vozila i olupina vozila na javnim površinama, na parkiralištima, kolnim ulazima i svim drugim mjestima za koje je zabrana propisana odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama,
7. ispuštanje otpadnih voda i gnojnica, te obavljanje drugih radnji koje dovode do zagađivanja,
8. bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja
Upravnog odjela,
9. loženje vatre i paljenje otpada i
10. obavljanje bilo kakvih radnji koje dovode do onečišćavanja i devastiranja javnih površina, oštećivanja klupa, ograda, stupova, stupića, uređaja za rekreaciju, opreme javne rasvjete, košara za otpatke i svih drugih objekata, uređaja i opreme koja je postavljena na javnim površinama ili čini sastavni dio javne površine. 

Članak 32.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja ili gospodari javnim športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park šumama, spomen područjima, grobljima i drugim sličnim prostorima obvezna je održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora, te se brinuti za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 33.

Grane stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo koje zaklanja prometne znakove, ometa sigurnost ili vidljivost u prometu, oštećuje građevine i infrastrukturu, smeta rasvjeti javne površine i redovitom odvozu komunalnog otpada moraju se redovito održavati. 
Pokošena trava, lišće, granje i drugi otpaci sa javne zelene površine moraju se ukloniti najkasnije u roku od 3 dana, a sa javne prometne površine odmah.
Održavanje i obrezivanje grana stabala, ukrasnih živica i drugog zelenila iz stavka 1. ovog članka obavlja vlasnik, odnosno fizička ili pravna osoba kojoj je vlasnik povjerio obavljanje tih poslova. 
Ako grane stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo koje zaklanja prometne znakove, ometa sigurnost ili vidljivost u prometu, oštećuje građevinu i infrastrukturu, smeta rasvjeti javne površine i redovitom odvozu komunalnog otpada ne oreže vlasnik, potrebne radove izvršit će pravna ili fizička osoba kojoj je Grad Bjelovar povjerio obavljanje tog posla na trošak vlasnika. 

Članak 34.

Na javno zelenim površinama ne smiju se, bez odobrenja Upravnog odjela obavljati bilo kakvi radovi, osim interventnih i radova redovitog održavanja.
Ako Upravni odjel dozvoli izvođenje radova na javno zelenoj površini u odobrenju će navesti način saniranja javnih zelenih površina.

Članak 35.

Na javno zelenim površinama zabranjuje se:
1. uništavanje i oštećivanje biljnog materijala ( guljenje kore, zarezivanje, zasijecanje, savijanje, trganje, zabadanje noževa, zabijanje čavala, stavljanje plakata ili drugog na stabla, prekidanje korijena stabla, gaženje), te sva druga uništavanja i onečišćivanja drveća, grmlja, živica i drugog biljnog materijala,
2. uklanjanje drveća, grmlja i drugih nasada bez odobrenja Upravnog odjela, 
3. ostavljanje, nanošenje ili bacanje otpadaka, odnosno onečišćavanje javne zelene površine na bilo koji drugi način, 
4. odlaganje građevnog i otpadnog materijala, drva, ugljena i drugog, postavljanje 
predmeta, naprava, strojeva, prekopavanje ili bušenje javne zelene površine i izvođenje bilo kakvih drugih radova bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela, 
5. držanje, izlaganje i prodaja robe, postavljanje pokretnih naprava, reklama i svih 
ostalih predmeta bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela,
6. vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih vrsta vozila ( osim u slučaju da se vrši 
održavanje javne zelene površine ili komunalne opreme na javnim zelenim površinama), 
7. zaustavljanje i parkiranje svih vrsta vozila na površinama koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje),
8. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, teretnih
prikolica, drugih priključnih vozila, karamboliranih vozila i olupina vozila na javnim zelenim površinama, kao i na površinama koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje),
9. popravak, servisiranje i pranje vozila, 
10. ispuštanje otpadnih voda i gnojnica, te obavljanje drugih radnji koje dovode do zagađivanja,
11. bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način bez odobrenja
Upravnog odjela,
12. loženje vatre i paljenje otpada, 
13. dovođenje, šetanje i puštanje pasa (osim pasa vodiča slijepe osobe) u parkove,
spomen područja, dječja igrališta i rekreacijske površine,
14. sjedenje na naslonu klupe, držanje nogu na sjedalici, kao i svako drugo 
nenamjensko korištenje javne zelene površine i 
15. izvođenje svih ostalih radnji koje dovode do onečišćavanja i devastiranja javnih zelenih površina, oštećivanja klupa, ograda, stupova, stupića, uređaja za rekreaciju, 
opreme javne rasvjete, košara za otpatke i svih drugih objekata, uređaja i opreme koja je postavljena na javnim zelenim površinama ili čini sastavni dio javne zelene površine. 

Članak 36.

U slučaju oštećenja javnih površina, opreme i uređaja počinitelj štete dužan je nadoknaditi štetu Gradu Bjelovaru.
U protivnom, šteta će se nadoknaditi provođenjem odgovarajućeg postupka.


IV ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA 

Članak 37.

Zahtjev za zauzimanje javne površine za sve namjene zauzimanja (za držanje, postavljanje i prodaju robe, postavljanje pokretnih naprava, održavanje prezentacija sa svrhom reklamiranja određenih proizvoda ili prodaje robe, prekopavanje i bušenje javnih površina, istovara, smještaja i utovara građevinskog materijala, popravak vanjskih dijelova građevina, održavanje javnih skupova i manifestacija, održavanje obuka auto škola, održavanje auto sajmova, prodaju iz pokretne prodavaonice, postavljanje svih vrsta plakata (osim onih koji se postavljaju na oglasnim pločama, stupovima i ormarićima određenim za tu namjenu), postavljanje reklama i predmeta iz članka 12. stavka 1. ove odluke i za sve druge namjene) podnosi se Upravnom odjelu.
Upravni odjel sukladno odredbama ove odluke i posebnih propisa o zahtjevu za zauzimanje javne površine odlučuje donošenjem rješenja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka Upravni odjel za održavanje manifestacija kojima je pokrovitelj Grad Bjelovar izdaje suglasnost za održavanje manifestacije. 
Rješenjem kojim se odobrava zauzimanje javne površine određuje se svrha zauzimanja javne površine, mjesto i način zauzimanja javne površine, površina zauzimanja, vremensko razdoblje zauzimanja površine, potrebne mjere sigurnosti, obveza vraćanja površine u prvobitno stanje, način plaćanja, te ostale obveze određene ovom Odlukom i posebnim propisima.
Zabranjuje se zauzimanje javnih površina bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno bez suglasnosti ili protivno suglasnosti Upravnog odjela. 

Članak 38.

Pokretnim napravama smatraju se štandovi, klupe, kolica za prodaju raznih artikala, automati za prodaju sladoleda, napitaka, cigareta i slično, hladnjaci za sladoled, ambulantne, 
ugostiteljske i druge prikolice, peći i naprave za pečenje plodina, drvena spremišta za priručni alat i materijal, naprave za čišćenje obuće, vage za vaganje ljudi, pozornice i slične naprave, stolovi, stolice, pokretne naprave i druge naprave koje se postavljaju u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, djelatnost cirkusa, luna parkovi, zabavne radnje, automobili kao lutrijski zgodici i drugo. 
Mjesta za postavljanje pokretnih naprava, ljetnih terasa i kioska propisana su posebnim odlukama. 


Članak 39.

Uz zahtjev za prekopavanje ili bušenje javne površine sa svrhom izgradnje komunalne infrastrukture (osim za priključke) podnositelj zahtjeva mora priložiti ugovor o korištenju zemljišta zaključen sa Gradom Bjelovarom i posebne uvjete građenja donijete po Upravnom odjelu. 
Uz zahtjev za prekopavanje i bušenje javnih površina sa svrhom priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu podnositelj zahtjeva mora priložiti tehničke uvjete 
distributera, kopiju katastarskog plana, projekt priključka i izvadak iz zemljišne knjige, a ako se prekopava ili buši javna prometna površina mora priložiti i pisani dokaz da će završne 
radove na vraćanju prometne površine u prvobitno stanje (završni sloj) izvesti pravna ili fizička osoba kojoj je Grad Bjelovar povjerio obavljanje predmetnih poslova.
U slučaju potrebe, a što ovisi o svrsi zauzimanja i odredbama odluka iz članka 38. stavka 2. ove odluke, Upravni odjel može odrediti prilaganje i druge dokumentacije uz zahtjev za zauzimanje javne površine. 
Zauzimanje javne površine dozvoljava se najduže na godinu dana, s tim da se taj rok može produžiti ako pravna ili fizička osoba podnese zahtjev za produženje istog najkasnije 8 dana prije isticanja roka. 

Članak 40.

Pravna ili fizička osoba kojoj je rješenjem odobreno korištenje javne površine dužna je zauzetu javnu površinu svakodnevno čistiti i održavati, te u odobrenom roku javnu površinu vratiti u prvobitno stanje. 
U protivnom, javnu površinu u prvobitno stanje dovest će Grad Bjelovar putem treće osobe, a na trošak osobe kojoj je bilo odobreno zauzimanje javne površine. 


V SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM 

Članak 41.

U Gradu Bjelovaru poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja Komunalac d.o.o. Bjelovar ( u nastavku: isporučitelj usluge).
Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Članak 42.

Skupljanje i odvoz komunalnog otpada isporučitelj usluge obavlja specijalnim vozilom koje omogućava higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada, bez podizanja prašine i onečišćivanja javnih površina. 
Komunalni otpad odlaže se na Odlagalište otpada I. kategorije «Doline». 
Odlagalište otpada održava isporučitelj usluge.
Zabranjuje se pristupanje odlagalištu, kao i zadržavanje na odlagalištu bez odobrenja službene osobe isporučitelja usluge.

Članak 43.

Svi vlasnici obiteljskih građevina, stanova, poslovnih prostora, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Grada Bjelovara obvezni su koristiti uslugu odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom i drugim propisima koji određuju ove odnose.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti pismeno obavijestiti isporučitelja usluge radi uvođenja u evidencije isporučitelja usluge.
U evidencije isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada ( u nastavku: korisnik usluge) može biti upisan vlasnik stambenog, odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega. 
Ako se promijeni korisnik usluge ili ako se promijeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do proširenja i izmjene djelatnosti ili se promijene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge je dužan u roku od 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge, uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret korisnika koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge.
Kad nastupe okolnosti iz prethodnog stavka korisnik prilaže pisane dokaze (ugovor o kupoprodaji, zakupu ili drugo), dokaze koje izdaju nadležna državna tijela i druga tijela (potvrdu o prebivalištu ili boravištu, izvod iz matice umrlih, izvod iz sudskog registra ili drugo). 
Korisnik može privremeno odjaviti korištenje usluge, uz prethodno podmirenje do tada nastalih obveza, ako se prethodno zapisnički ustanovi da korisnik stambeni ili poslovni prostor neće koristiti duže od tri mjeseca u kontinuitetu. Takvi se prostori posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovnog stavljanja prostora u funkciju.
Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba isporučitelja usluge i korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje. 
Naknada za uslugu skupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada propisuje se posebnom odlukom. 

Članak 44.

Korisnici usluge komunalni otpad odlažu u tipizirane posude, kontejnere za otpad ili doplatne polietilenske vreće za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge.
Posude za otpad moraju odgovarati važećim standardima i moraju biti prilagođene vozilu kojim se prevozi komunalni otpad.
Ukoliko je količina otpada teža od 30 kg ili premašuje volumen posude, višak otpada korisnik je dužan odložiti u doplatnu polietilensku vreću za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge (u nastavku: PE vreću) kroz čiju nabavnu cijenu plaća skupljanje, odvoz i odlaganje odloženog otpada.
Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a isporučitelj usluge o istom će obavijestiti komunalnog redara.
U PE vreću iz stavka 3. ovog članka kroz čiju se nabavnu cijenu plaća skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada komunalni otpad mogu odlagati građani koji se veći dio godine nalaze u inozemstvu.
Korisnici usluge odvoza komunalnog otpada kod kojih se konstantno javlja problem povećanih količina otpada mogu kod isporučitelja usluge zadužiti još jednu tipiziranu posudu za otpad. 
Vrstu i broj posuda za odlaganje komunalnog otpada određuje isporučitelj usluge. 
Lokacije za smještaj posuda kod kolektivnog stanovanja određuje isporučitelj usluge u postupku za ishođenje građevne dozvole. U slučaju spora isto određuje Upravni odjel.
Zabranjeno je odlagati otpad izvan tipiziranih posuda, kontejnera za otpad, PE vreća, oštećivati posude, kontejnere i PE vreće za otpad, odlagati u njih tekuće i polutekuće tvari, 
žar ili vrući pepeo, lešine životinja, klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad i slično. 

Članak 45.

Na području Grada Bjelovara isporučitelj usluge kontinuirano formira zelene otoke (ekootoke) i reciklažna dvorišta. 
Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na kojima su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje određenih vrsta komunalnog otpada.
Na zelenim otocima postavljaju se spremnici za odlaganje PET ambalaže (plastične
ambalaže), papira i stakla, a spremnici za baterije postavljaju se na posebno određenim 
mjestima. 
Broj zelenih otoka na području Grada Bjelovara i broj spremnika za otpad određuje isporučitelj usluge uz suglasnost Upravnog odjela.

Članak 46. 

Korisnici usluge u obvezi su na mjestu nastanka, ovisno o njegovom podrijetlu odnosno vrijednosnim svojstvima koja se mogu iskoristiti odvojeno prikupljati staklenu ambalažu, PET ambalažu, papir, baterije, te ih odlagati u odgovarajući spremnik.
Zabranjuje se korisnicima usluge odlaganje komunalnog otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (plastične ambalaže, stakla, papira), te baterija u tipizirane posude za komunalni otpad, kontejnere ili PE vreće. 
Isporučitelj usluge može odrediti odvojeno prikupljanje i ostalog otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, osim otpada navedenog u stavku 1. ovog članka. 
Komunalni redar po službenoj dužnosti ili po prijavi isporučitelja usluge dužan je pokrenuti prekršajni postupak protiv korisnika usluge koji postupa protivno stavku 2. i 3. ovog članka. 

Članak 47.

Isporučitelj usluge ima isključivo pravo raspolaganja s otpadom odloženim u spremnike, reciklažna dvorišta i odlagalište otpada. 
Isporučitelj usluge dužan je redovito prazniti kontejnere - spremnike na zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, te prikupljeni korisni otpad distribuirati na daljnju preradu. 
Oštećene spremnike – kontejnere na zelenim otocima isporučitelj usluge u obvezi je zamijeniti novima u što kraćem roku. 

Članak 48.

Na području Grada Bjelovara komunalni otpad se skuplja i odvozi organizirano prema utvrđenom rasporedu. 
Isporučitelj usluge utvrđuje raspored odvoza komunalnog otpada u Gradu Bjelovaru, a s rasporedom odvoza komunalnog otpada na pogodan način obvezan je obavijestiti korisnike usluge.
Upravni odjel daje suglasnost na raspored odvoza komunalnog otpada. 

Članak 49.

Posude za komunalni otpad moraju se u pravilu držati u posebnim prostorijama za komunalni otpad, odnosno na vlastitom zemljištu. 
U stambenim građevinama koje nemaju poseban prostor za komunalni otpad, posude za otpad se smještaju u kućnim vežama, dvorištima i drugim prikladnim pristupačnim mjestima.
Posude za otpad se moraju smjestiti tako da je do njih moguć pristup vozilom za odvoz otpada, da ne smetaju upotrebi zajedničkih prolaza i prostorija, te da njihovim smještajem komunalni otpad ne prouzrokuje neugodan miris u stanovima.
Korisnici usluge dužni su očistiti snijeg i led kako bi omogućili radnicima isporučitelja usluge nesmetano rukovanje posudama i PE vrećama za komunalni otpad. 
Zabranjeno je držanje posuda za komunalni otpad na stepenicama zajedničkog stubišta.

Članak 50.

Prostor za smještaj posuda, kao i samu posudu za komunalni otpad dužni su održavati i čistiti vlasnici i korisnici građevina, odnosno korisnici stanova.
Zabranjeno je svako prebiranje po otpadu u posudama za otpad i odnošenje otpada iz njih.

Članak 51.

Korisnici usluge dužni su isključivo u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu, posude za otpad iznijeti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza odmah ukloniti sa javne površine, kako bi se spriječila krađa. 
U dane odvoza korisnici usluge posude trebaju smjestiti na javnu površinu tako da iste ne ometaju promet.
Posude za otpad moraju biti zatvorene, a vreće zavezane.
Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u posudi za otpad, a poklopac posude mora biti potpuno zatvoren. 
Korisnici usluge dužni su skupljeni komunalni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u posude za otpad, tako da se on ne rasipa i ne prlja prostor oko posuda. 
Otpad rasut prilikom odlaganja korisnik usluge dužan je sam očistiti.

Članak 52.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada dužan je otkloniti isporučitelj usluge.
Radnici koji iznose i odvoze komunalni otpad dužni su rukovati posudama za komunalni otpad tako da se komunalni otpad ne prosipa, da se ne diže prašina i da se posude za otpad, ni dijelovi građevina ne oštećuju.
Nakon što isprazne sadržaj posude za otpad radnici moraju zatvoriti poklopac posude, a posudu vratiti na mjesto s kojeg su je uzeli. 

Članak 53.

Na Odlagalište otpada I. kategorije «Doline» odlaže se otpad s područja Grada Bjelovara, te općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac (jedinice lokalne samouprave nastale ukidanjem bivše općine Bjelovar). 
Zabranjuje se odlaganje otpada prikupljenog s područja drugih gradova i općina, osim grada i općina navedenih u prethodnom stavku na Odlagalište otpada I. kategorije «Doline».

Članak 54.

Isporučitelj usluge po zaprimljenoj obavijesti komunalnog redara uklonit će i zbrinuti otpad koji je nepoznata osoba protupravno odložila izvan Odlagališta otpada I. kategorije «Doline». 
Komunalni redar provest će postupak sa svrhom utvrđivanja identiteta osobe koja je protupravno odložila otpad na području Grada Bjelovara radi povrata troškova nastalih odvoženjem i zbrinjavanjem otpada, te radi pokretanja odgovarajućeg postupka.

Članak 55.

Isporučitelj usluge dva puta godišnje, u proljeće i jesen, a prema unaprijed utvrđenom rasporedu vrši besplatan odvoz glomaznog otpada. 
Isporučitelj usluge izvan rokova navedenih u prethodnom stavku ove Odluke
organizira odvoz glomaznog otpada po zahtjevu osobe koja to traži, a što se odvozi na trošak te osobe.
Upravni odjel daje suglasnost na raspored odvoza glomaznog otpada. 
Zabranjuje se odvoženje i odlaganje glomaznog otpada na površine koje za to nisu određene. 
Osobe koje odlažu glomazni otpad isti mogu odložiti na javnoj površini na mjestu i u vremenu predviđenom za odvoz glomaznog otpada.
Isporučitelj usluge je dužan javnu površinu s koje se odvozi glomazni otpad očistiti.

Članak 56.

Način skupljanja otpada s javnih površina određen je odredbama glave III ove Odluke. 


VI UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 57.

Snijeg i led uklanjaju se s javnih površina i krovova građevina uz javno prometne površine. 
Led sa javnih površina uklanja se čim nastane.
Snijeg i led s krovova građevina uz javne površine uklanja se čim postoji mogućnost da se odrone i ugroze sigurnost prometa.
Snijeg i led s javnih površina i krovišta građevina dužni su uklanjati i čistiti:
- s nerazvrstanih cesta pravna ili fizička osoba kojoj je Grad Bjelovar povjerio
obavljanje tih poslova u skladu s ugovorom o povjeravanju tog posla i Planom zimske službe,
- s nogostupa ispred stambenih i poslovnih građevina i s krovišta stambenih i 
poslovnih građevina vlasnici i korisnici građevina, odnosno pravna osoba koja upravlja građevinom,
- s ostalih površina (parkovi, dječja igrališta, groblja i drugo) fizička ili pravna 
osoba kojoj je Grad Bjelovar povjerio obavljanje tih poslova, odnosno osobe kojima su objekti predani na upravljanje. 

Članak 58.

Javno prometne površine moraju se radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja posipati sa soli ili drugim ogovarajućim materijalom kojim se izaziva topljenje leda, odnosno koji sprečava klizanje.
Radnje iz prethodnog stavka u slučaju padalina moraju se obavljati više puta na dan, odnosno dok se površina ne osposobi za sigurno kretanje.
Javne površine uz drvorede ne smiju se posipati sa solju i drugim kemijskim sredstvima.

Članak 59.

Snijeg s krovova građevina može se deponirati na javnu površinu isključivo ako ne postoji mogućnost da se smjesti u dvorište građevine, ali tako da ostane osiguran prolaz pješacima i vozilima. 


VII SANITARNO KOMUNALNE MJERE UREĐENJA NASELJA

Članak 60.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika građevine čišćenje septičkih jama na području Grada Bjelovara obavit Komunalac d.o.o. Bjelovar u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
Vlasnici ili korisnici septičkih jama dužni su na vrijeme zatražiti od Komunalca d.o.o. Bjelovar uslugu čišćenje septičkih jama kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i do onečišćenja okoline.
Osobe ovlaštene Zakonom kad utvrde da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, da vlasnik septičke jame nije na vrijeme od Komunalca d.o.o. Bjelovar zatražio uslugu čišćenja, da septičku jamu nije čistio Komunalac d.o.o. Bjelovar ili da vlasnik septičke jame čija građevina nije priključena na gradsku kanalizaciju sadržaj septičke jame pušta u gradsku kanalizaciju poduzet će protiv vlasnika septičke jame propisane mjere.
Osobe ovlaštene Zakonom, kada utvrde da je na području Grada Bjelovara septičke jame čistila druga pravna ili fizička osoba, osim Komunalca d.o.o. Bjelovar pokrenut će protiv iste odgovarajući postupak. 


1. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 61.

U I zoni, a prema važećoj Odluci o zonama u Gradu Bjelovaru zabranjeno je držanje svih životinja osim kućnih ljubimaca.
U II zoni zabranjeno je držanje svih životinja osim kućnih ljubimaca i peradi koja se uzgaja za vlastite potrebe, te životinja čiji su vlasnici kao pravne ili fizičke osobe registrirani za uzgoj životinja ili su upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
U III i IV zoni Grada Bjelovara dozvoljeno je držanje svih životinja. 
Vlasnici životinja dužni su se u postupanju sa životinjama pridržavati odredbi posebnih propisa.
Vlasnici životinja dužni su životinje držati u prostorijama ili posebno ograđenim prostorima odgovarajuće uređenim sukladno zakonima i aktima koji propisuju tu materiju. 
Uvjeti i način držanja pasa, mačaka i drugih životinja na području Grada Bjelovara propisani su odredbama posebne Odluke.


2. DERATIZACIJA

Članak 62.

U svrhu zaštite zdravlja stanovništva na području Grada Bjelovara obavlja se preventivna sustavna deratizacija. 
Pod pojmom preventivne sustavne deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca. 

Članak 63.

Poslove preventivne sustavne deratizacije obavlja pravna osoba kojoj je Grad Bjelovar povjerio obavljanje tog posla sukladno važećim propisima, općim i posebnim uvjetima, odredbama ugovora i pravilima struke. 


3. ČIŠĆENJE DIMNJAKA

Članak 64.

Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje regulirano je posebnom Odlukom.


VIII UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 65.

Protupravno postavljeni predmeti i uređaji na objektima i javnim površinama (kiosci, pokretne naprave, reklame, stupići, posude za cvijeće, građevni materijal, skele, ogrjev i svi ostali protupravno postavljeni predmeti) moraju se ukloniti. 
Rješenje o uklanjanju donosi komunalno redarstvo na trošak vlasnika ili korisnika predmeta ili uređaja iz prethodnog stavka. 


IX MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA 

Članak 66.

Nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu provode komunalni redari Grada Bjelovara. 
Komunalni redari moraju imati službenu iskaznicu i oznake na odjeći, čiji je sadržaj, oblik, način izdavanja i uporaba propisan Pravilnikom o službenoj iskaznici i oznaci na odjeći komunalnog redara.

Članak 67.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:
1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, 
2. izricati i naplaćivati globe,
3. izdati prekršajni nalog primjenom odredbi Zakona o prekršajima, 
4. predlagati pokretanje prekršajnog postupka,
5. izdavati naloge za blokiranje, deblokiranje i premještanje vozila zatečenih (parkiranih, zaustavljenih ili napuštenih vozila) na javnim zelenim površinama i površinama 
koje su bile zelene površine, a uslijed protupravnog parkiranja su uništene (zemljane površine bez postavljenog znaka dozvoljeno parkiranje). 
Ako komunalni redar u svom radu utvrdi da nije nadležan za poduzimanje mjera iz stavka 1. ovog članka dužan je bez odgode obavijestiti nadležne inspekcije, odnosno organe. 
Ako komunalni redar zaprimi podnesak za čiji primitak nije nadležan, poslat će podnesak bez odgode nadležnom organu i o tome obavijestiti stranku. 

Članak 68.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pružati potrebne obavijesti o predmetima uredovanja.

Članak 69.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć od Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Bjelovarsko - bilogorske i drugih tijela potrebnih za provođenje nadzora.