ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiODLUKA o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Gradske odluke

Na temelju članka 101. Zakona o otpadu («Narodne novine», broj 178/04) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», 8/01 i 3/03) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donijelo je 


ODLUKU o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara 


Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava. 

Članak 2.

U Gradu Bjelovaru poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja Komunalac d.o.o. Bjelovar ( u nastavku: isporučitelj usluge).
Skupljanje, odvoz, odlaganje komunalnog otpada, odvojeno skupljanje i odlaganje komunalnog otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti propisano je odredbama Odluke o komunalnom redu. 

Članak 3.

Isporučitelj usluge će za korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području Grada Bjelovara o svom trošku osigurati kako slijedi:
1. po kućanstvu (individualno stanovanje) u samostojećim objektima (obiteljske kuće) jednu (1) tipiziranu PE posudu, na kotačima, označenu serijskim brojem i logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom "ostali otpad", zapremnine 120 litara,
2. za kolektivno stanovanje u stambenim zgradama, potreban broj tipiziranih kontejnera zapremnine 1100 litara (za građevine za koje nisu nabavljeni kontejneri, ili su postojeći kontejneri dotrajali).
Isporučitelj usluge vlasnik je spremnika, a korisnicima ih ustupa na korištenje temeljem 
zapisnika o ustupanju na korištenje.

Članak 4. 

Korisnik usluge koji koristi posudu 120 l dužan je čuvati primljenu posudu pažnjom dobrog gospodara, istu održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, te brinuti o njenoj čistoći. 
Korisnik usluge koji koristi tipizirane kontejnere zapremnine 1100 litara za komunalni otpad, dužan je iste održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, te brinuti o njihovoj čistoći i ispravnosti. 
U slučaju krađe, korisnik je dužan isporučitelju usluge namiriti troškove nabave nove posude ili kontejnera. 
U slučaju težeg oštećenja ili uništenja posude nastalog krivnjom korisnika, isti je dužan namiriti troškove nabave nove posude.
Korisnik odgovara isporučitelju usluge za štetu nastalu uslijed rukovanja posudom i otpadom koji se nalazio u posudi, kao i za štetu uzrokovanu djelovanjem tvari koje se ne smiju odlagati u posudu.
Korisnik usluge dužan je odmah prijaviti isporučitelju usluge promjenu adrese stanovanja/zaduženja, prestanak korisničkog odnosa, te isporučitelju usluge vratiti posudu.
Za posudu koju nije vratio korisnik usluge plaća isporučitelju usluge naknadu. 

Članak 5.

Cijenu usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada iz kućanstva određuje isporučitelj usluge uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva Grada
Bjelovara. 
Cijena usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za korisnike usluge koji stanuju u obiteljskim kućama određuje se prema jednom spremniku - posudi za otpad volumena 120 l. 
Cijena usluge odvoza komunalnog otpada po kućanstvu za kolektivno stanovanje u stambenim zgradama utvrđuje se prema površini stana.

Članak 6.

Korisnicima usluge cijena usluge odvoza komunalnog otpada temeljem njihovog zahtjeva smanjit će se uporabom korekcijskih faktora ( u nastavku: k) i to kako slijedi: 
1. korisnicima usluge s najviše dva člana kućanstva, 
starosti oba člana kućanstva najmanje 65 godina k = 0, 90 
2. korisniku usluge, samačko kućanstvo k = 0,80
3. korisniku usluge odvoza otpada koji prima stalnu 
socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb) uz 
prilaganje rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu 
skrb (ne starijeg od 6 mjeseci) k = 0,50 
Za dokazivanje statusa iz stavka 1. točke 1. i 2. i 3. ovog članka korisnik usluge kod isporučitelja usluge potpisuje izjavu. 

Članak 7.

Cijena usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada plaća se 
isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika.
Cijena usluge odvoza komunalnog otpada sadrži i troškove odvojenog skupljanja otpada i prijevoza otpada, procijenjene troškove uklanjanja otpada koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta otpada, troškove odlaganja otpada koji obuhvaćaju troškove projektiranja i gradnje građevina za odlaganje otpada i troškove rada odlagališta.
Cijena usluge odvoza komunalnog otpada obuhvaća i naknadu za odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje. 

Članak 8.

Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge, prema roku plaćanja iskazanom na računu, odnosno obrascu platnog prometa.
Račun za obavljenu komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, način obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici iz članka 3. ove Odluke.
Za plaćanje izvan ugovorenog roka isporučitelj usluge će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana nastanka obveze do dana plaćanja. Trošak opomene obveza je kupca–dužnika i uključuje se u iznos dugovanja, a obračunava se u iznosu utvrđenom odlukom isporučitelja.
Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku 8 dana od dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja.

Članak 9.

Na dan primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i izvršenju obveze plaćanja cijena komunalnih usluga («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 10/84 i 4/91 ) u dijelu koji se odnosi na odvoz komunalnog otpada za kućanstva. 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Bjelovara», a primjenjuje se nakon dobivanja prethodne suglasnosti iz članka 5. stavka 1. ove Odluke. 

Klasa: 363-01/05-01/19
Ur br: 2103/01-02-05-3
Bjelovar, 18. srpnja 2005

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 
Antun Korušec, dipl. politolog 

 

 

 

Na temelju članka  101. Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04   i članka 29.  stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/01, 3/03,  9/05 i 6/07) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. sjednici održanoj  9. srpnja 2009. godine  donijelo je

O D L U K U o izmjenama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva na području Grada Bjelovara

Članak 1.

U članku 5. Odluke o izmjenama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva na području Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 7/05) riječi "Gradskog poglavarstva " zamjenjuju se riječima "gradonačelnika".

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku  Grada Bjelovara".

Klasa: 363-01/05-01/19
Ur.br: 2103/01-02-09-6
Bjelovar, 09. srpnja 2009.

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing., v.r.
 

Na temelju članka 101. i  članka 17. Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) u vezi s člankom 57. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj 60/08)   i članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na  6.  sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine donijelo je

ODLUKU o izmjeni Odluke o načinu obračuna  troškova  gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na  području Grada Bjelovara

Članak 1.

U Odluci o načinu obračuna  troškova  gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na  području Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 7/05 i 9/09) članak 5. mijenja se i glasi:

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja cijene usluge skupljanja, odvoza i  odlaganja  komunalnog otpada određuje isporučitelj usluge.

Za određivanje cijene usluge skupljanja, odvoza i  odlaganja komunalnog otpada  za korisnike usluge koji stanuju u obiteljskim kućama  i višestambenim  građevinama  primjenjuje se kriterij količine  - posuda za otpad  volumena 120 litara.

Isporučitelj usluge dužan je pri promjeni cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada  odnosno promjene  tarife usluga pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 2.

Stupanjem na snagu  ove Odluke prestaju važiti odredbe  Odluke o načinu plaćanja i  izvršenju obveze plaćanja cijena komunalnih usluga ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 10/84 i 4/91 ) u dijelu koji se odnosi na odvoz  komunalnog otpada  iz   stambenih zgrada.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

Klasa: 363-01/05-01/19
Ur br: 2103/01-02-10-10
Bjelovar, 25. veljače 2010.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić, dipl. ing.,v.r.