ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiPropisi

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 

POSLOVNA I FINANCIJSKA IZVJESCA

 
Kategorija: + više

Suglasnost na raspored odvoza Glomaznog otpada, komunalnog otpada i papira i plastike za 2017.

 
Kategorija: Gradske odluke+ više

Okolišna dozvola

 
Kategorija: Dozvole+ više

Gospodarenje otpadom

Komunalac d.o.o. Bjelovar posjeduje slijedeće dozvole i potvrde o upisu u očevidnike: 1. Dozvola za gospodarenje otpadom – komunalac d.o.o. Bjelovar  2. Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada-prv-341 3. Potvrda o upisu u očevidnik reciklažnih dvorišta-rec-63 4. Potvrda o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom- pos-260
 
Kategorija: Dozvole+ više

Vododpravne dozvole

1. Vododpravna dozvola - Doline 2. Vododpravna dozvola - Livadićeva
 
Kategorija: Dozvole+ više

Uporabne dozvole

Uporabna dozvola - Odlagalište Doline Uporabna dozvola - Reciklažno dvorište
 
Kategorija: Dozvole+ više

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele financijske i nefinancijske potpore

 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (SG 3/2014)

 
Kategorija: Gradske odluke+ više

Odluka o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja (SG 1/2014)

 
Kategorija: Gradske odluke+ više

Kopnene vode

Propisi kopnene vode   Nacionalni zakoni/propisi vezani uz zaštitu kopnenih voda Zaštita voda od onečišćenja uređena je Zakonom o vodama. Temeljem ovog zakona donesen je niz propisa čija provedba osigurava, pored ostalog, nadzor nad stanjem kakvoće voda. Nadzor stanja kakvoće voda uključuje: praćenje koncentracije hranjivih, opasnih i drugih tvari, izvora onečišćenja, sprečavanjem, ograničavanjem, zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenje voda...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

More

Propisi more   Zaštita mora od onečišćenja podrazumijeva upravljanje obalnim područjem, morskim dnom i morskim podzemljem te morskim okolišem, gospodarenje ribama i drugim morskim organizmima tako da se ne uzrokuje šteta morskom okolišu, osiguravanje održive marikulture trajnim praćenjem stanja i posebnom zaštitom odgovarajućih područja mora, podmorja i obale, te ispunjavanjem obveza iz međunarodnih ugovora. Nacionalni propisi vezani uz zaštitu mora:   Strategija...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Zrak

Propisi zrak / klimatske promjene   Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, NN 60/08) Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 4/02) Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 43/02) Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) Uredba o ozonu u zraku (NN 133/05) Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05) Uredba...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Klima

Propisi zrak / klimatske promjene   Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, NN 60/08) Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 4/02) Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 43/02) Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) Uredba o ozonu u zraku (NN 133/05) Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05) Uredba...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Tlo

 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Priroda

Propisi priroda   HRVATSKO ZAKONODAVSTVO Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NN143/08)  Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim  životinjskim vrstama (NN 84/96 i 79/02) Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) NN 80/99  (prestao važiti čl.2.) Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Otpad

Propisi iz područja gospodarenja otpadom   STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02) Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02) Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11)   OPĆI PROPISI ZA PODRUČJE OTPAD Zakon o potvrđivanju Baselske...
 
Kategorija: Tematski propisi+ više

Sektorski pritisci

 
Kategorija: Tematski propisi+ više

ODLUKA o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva

Na temelju članka 101. Zakona o otpadu («Narodne novine», broj 178/04) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», 8/01 i 3/03) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donijelo je  ODLUKU o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara  Članak 1. Ovom Odlukom propisuje se način obračuna troškova gospodarenja...
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

ODLUKA o komunalnom redu - članak 1-69

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», 8/01 i 3/03) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donijelo je  O D L U KU  o komunalnom redu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada...
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

ODLUKA o komunalnom redu - članak 70-74

X KAZNENE ODREDBE  Članak 70. Globom u iznosu od 500,00 – 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 1. ako vanjske dijelove građevine (pročelja, balkone, terase, ulazna vrata, prozore,  podrumske otvore, žljebove i drugo) ne održava u ispravnom i funkcionalnom stanju (članak 4. Odluke),  2. ako postavi napravu (reklamu, klima uređaj i drugo) na vanjskom dijelu  građevine van gabarita građevine koja graniči sa javnom površinom bez suglasnosti...
 
Kategorija: Gradske odluke+ više